Show simple item record

dc.contributor.authorLübbe, Trine Louise Bergholt
dc.contributor.authorKristiansen, Monika
dc.date.accessioned2015-12-21T12:10:35Z
dc.date.available2015-12-21T12:10:35Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2368687
dc.description.abstractNorsk sammendrag: Bakgrunn: Flere studier viser at kvaliteten på omsorg ved livets slutt generelt ikke er god nok. Spesielt innenfor symptomlindring, kommunikasjon og kompetanse. Liverpool Care Pathway er en tiltaksplan for døende og dens pårørende og har som formål å bedre kvaliteten på omsorg de siste dager av livet, i tillegg til å bidra til økt kompetanseheving blant helsepersonell. I de siste 2 årene har studier fremmet kritikk der verktøyet blir sett på som et «måleinstrument» for hvordan kreftsykepleier skal gi omsorg for den døende og dens pårørende. Hensikt: Hensikten med denne studie er å kartlegge om Liverpool Care Pathway kan bidra til bedre kvalitet på omsorg i de siste dager av livet. Herunder hvordan kreftsykepleier kan bidra til god omsorg ved livets slutt, ved å anvende LCP som et verktøy. Omsorgsfilosofien for oppgaven er å komme hele mennesket i møtet. Metode: Oppgaven er en litteraturstudie som baseres på eksisterende litteratur fra både pensum- og selvvalgt litteratur. Det er benyttet både forskningsartikler, fagartikler, bøker og erfaringer fra praksis for å komme frem til et svar på problemstillingen. Presentasjon av funn og drøfting er gjort forløpende i oppgaven. Resultat: Forutsetningen for å kunne tilrettelegge for en god død hjemme er at pasient og pårørende føler seg trygge i hjemmet, samt får en helhetlig oppfølging og behandling av et kompetent pleiepersonell. De fleste studiene tilsier at bruk av Liverpool Care Pathway gir bedre kvalitet på omsorg ved livets slutt sammenlignet med å ikke bruke det. Samtidig viser noen studier at det ikke er god nok forskning på området og hvor det er behov for ytterligere forskning før en kan fastslå at tiltaksplanen gir økt kvalitet på omsorgen. Likeså er et vesentlig moment at planen ikke blir bedre enn den som bruker den. Betydningen av å utøve omsorg hvor LCP benyttes som et supplement i utøvelsen av sykepleie er utslagsgivende, hvor kunnskap knyttet til Cicely Saunders hospicefilosofi og helhetlig omsorg bør være fokus. LCP bidrar også til en kunnskap og kompetanseøkning for helsepersonell.nb_NO
dc.description.abstractEnglish abstract: Background: Several studies show that the quality of care at the end of life in general is not sufficient. Especially in symptom relief, communication and competence. Liverpool Care Pathway is a care plan for the dying and their families and its purpose is to improve the quality of care and addition to contributing to increased competence among health professionals. In the past two years studies have promoted the criticism which the tool is seen as a "gauge" of how oncology nurse will provide care for the dying and its relatives. Purpose: The purpose of this study is to determine whether Liverpool Care Pathway can help improve the quality of care in the last days of life. Including how an oncology nurse can contribute to sufficient care at the end of life, by using LCP as a tool. Caring philosophy of the task is to meet the whole patient in the meeting as an oncology nurse. Method: This study is a literature study based on existing literature from both the curriculum and self-selected literature. It is used for scientific articles, professional articles, books and experiences from practice to produce an answer to the problem. Presentation of findings and discussion is written consecutively in the text. Results: The prerequisite to facilitate a good ending of one’s life at home is that the patient and family feel safe at home, and receive a comprehensive follow-up and treatment by a competent nursing staff. Most studies indicate that the use of the Liverpool Care Pathway provides better quality care at the end of life compared to not using it. While some studies show that it is not good enough research on the area and where there is a need for further research. Likewise, a fact is that the plan is not better than the ones who using it. The importance of exercising care where LCP is used as a supplement in nursing practice is crucial, where knowledge related to Cicely Saunders hospice philosophy and holistic care should be in front. LCP also contributes to the knowledge and expertise increase for health professionals.
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectkreftsykepleienb_NO
dc.subjectLiverpool Care Pathwaynb_NO
dc.subjectpalliasjonnb_NO
dc.subjecthjemmedødnb_NO
dc.titleBruk av Liverpool Care Pathway i omsorg ved livets sluttnb_NO
dc.title.alternativeThe use of Liverpool Care Pathway in end of life carenb_NO
dc.typeStudent paper, othersnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800::Nursing science: 808nb_NO
dc.source.pagenumber62nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record