Show simple item record

dc.contributor.authorLiberg, Merete Hannord
dc.date.accessioned2016-01-25T09:25:06Z
dc.date.available2016-01-25T09:25:06Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2374653
dc.description.abstractBakgrunn og formål: Bakgrunnen for oppgaven var et ønske om å undersøke sammenhengen mellom evner innenfor språklig bevissthet og de tidlige lese- og skriveprosessene. Dette er blitt gjort teoretisk gjennom litteratur om språk, språklig bevissthet og lese- og skriveprosesser. Det er blitt sett på normal utvikling, samt gitt en oversikt i forhold til tidlige tegn på språk-, lese- og skrivevansker. Med bakgrunn i teori og hjemkommunens forpliktende leseplan er det foretatt en kvalitativ studie for å gjøre opp ”en status” på den tidlige innsatsen som legges ned i kommunen og de ferdighetene innenfor språklig bevissthet som barna sitter inne med ved skolestart. Formålet var å gjøre opp en kunnskapsstatus omkring betydningen av språklig bevissthet opp mot lese- og skriveprosesser, samt skape noen antakelser i forhold til arbeidet som har blitt utført i barnehagene etter at leseplanen tro i kraft i 2012. Problemstilling: Det er gjennom oppgaven blitt arbeidet etter følgende problemstilling: ”Hvilken sammenheng er det mellom barns språklig bevissthet i førskole- og tidlig skolealder og den begynnende lese- og skriveprosessen?” Språklig bevissthet dreier seg, kort fortalt, om å kunne skille mellom språket som et meningsuttrykk og som elementer man kan bearbeide på ulike måter. Når man viser ferdigheter innenfor språklig bevissthet kan man bearbeide ord gjennom blant annet å kunne rime, dele ord inn i stavelser og lytte ut de enkelte lydene ordene våre er bygd opp av. Problemstillingen er formulert på et vis som tar det for gitt at det er en sammenheng mellom barns språklige bevissthet og deres lese- og skriveutvikling. Den er formulert på denne måten med bakgrunn i min forkunnskap før jeg gikk i gang med prosjektet. Jeg visste at det var en sammenheng som jeg ønsket å gå nærmere inn i for å forstå bedre. 6 Metode: Det ble valgt et kvalitativt forskningsdesign for oppgaven. Det ble benyttet både gruppeintervju med fire deltakere og intervju med to deltakere. Mine respondenter besto av fire barnehagelærere fra fire ulike kommunale barnehager og fire informanter blant 1. og 2. trinns lærere på to av kommunens skoler. Barnehagelærerne ble samlet til gruppeintervju og sammen reflekterte de omkring spørsmål i forhold til arbeid med språklig bevissthet og tanker i forbindelse med leseplanen. Intervju med lærerne var også planlagt i gruppe, men det viste seg at det ble vanskelig å finne en felles dag. De ble derfor intervjuet i par, henholdsvis en fra første trinn og en fra andre trinn fra samme skole. Intervjuene ble transkribert og sett opp mot hverandre og opp mot teorien. Resultater og drøfting: Det er en klar sammenheng mellom barns språklige bevissthet og deres senere lese- og skriveprosesser. Barn som viser gode ferdigheter innenfor språklig bevissthet i førskolealder, viser som regel en god utvikling når de skal lære seg å avkode tekst. For å kunne avkode et skrevet ord, er man avhengig av gode fonologiske ferdigheter og man må ha automatisert kombinasjonen mellom lyd og bokstav. De fonologiske ferdighetene er en viktig del av den språklige bevisstheten. Svake fonologiske ferdigheter kan være et tegn på en språk- eller lese- og skrivevanske. Disse fonologiske ferdighetene kan gjennom valg av riktig intervensjonsprogram, trenes opp slik at man reduserer barnets utfordringer. Gjennom intervju med barnehagelærere kommer det frem et stort engasjement for å gi barna gode ferdigheter innenfor språklig bevissthet i barnehagen. De viser til at de bruker mange av leseplanen sine tanker og anbefalinger, og har et stort fokus på å bidra til å heve barnas kunnskaper til skolestart. Lærerne kunne fortelle at de siste årenes førsteklassinger kom til skolen med svært gode ferdigheter i forhold til rim, stavelser og lyder. Mange av barna kunne de fleste bokstavene, og noen kunne lese. Lærerne kan heve målsettingene i skolen, og barnehage og skole bidrar sammen for et felles løft i forhold til lese- og skriveopplæring.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherHøgskolen i Lillehammernb_NO
dc.title”Sammenhengen mellom språklig bevissthet hos barn i førskole- og tidlig skolealder og de tidlige lese- og skriveprosessene.”nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Education: 280::Special education: 282nb_NO
dc.source.pagenumber92nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record