Show simple item record

dc.contributor.authorFaid, Barkahoum
dc.date.accessioned2016-02-09T14:57:43Z
dc.date.available2016-02-09T14:57:43Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2378653
dc.descriptionMastergradsoppgave i tilpasset opplæring, Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap, Høgskolen i Hedmark, 2015.nb_NO
dc.description.abstractNorsk: Denne masteroppgaven handler om hvordan fag- og yrkesopplæring bør legges opp for at elevene skal oppnå den kompetansen som næringslivet og samfunnet trenger. Bakgrunnen for studien er utfordringer som utdanningen står overfor. Flere studier (Dahl, Buland, Mordal, & Aaslid, 2012; Markussen, Vibe, Frøseth, & Hovdhaugen, 2012) har vist at det ikke er tegn på at elever og lærlingers ferdigheter har endret seg eller er i ferd med å endre seg etter innføringen av LK06. På den annen side er det fastsatt at det vil bli stort behov for kvalifiserte fagarbeidere i fremtiden (Statistisk Sentralbyrå [SSB], 2012). Studien søker å kaste lys over dette ved å undersøke hvordan lærerne mener at yrkesopplæring bør organiseres for at elevene skal få den kompetanse som samfunnet og næringslivet trenger. For å belyse denne problemstillingen har jeg støttet meg til tre forskningsspørsmål:  Hvilke type kunnskap mener lærerne at yrkesfagelever bør lære for å kunne utføre et yrke?  Hvordan mener lærerne at undervisningen bør legges opp for at elevene oppnår den kompetansen som næringslivet og samfunnet trenger?  Hvor mener lærerne at undervisningen bør gjennomføres? Det empiriske datamaterialet bygger på en fenomenologisk- hermeneutisk tilnærming, og foretas ved hjelp av semistrukturerte intervjuer. Funnene analyseres i lys av kunnskapsteori samt definisjon av kompetansebegrepet og drøftes i et perspektiv som oppfatter læring både som deltagelse i et fellesskap og tilegnelse av kunnskap, ferdigheter og verdier. Resultatene presenteres og drøftes under tre hovedkategorier: Kunnskap som elevene bør lære for å kunne utføre et yrke, organisering av yrkesopplæring, og undervisning i og utenfor klasserom Funnene viser at fag og yrkesopplæring bør sees og vurderes i et didaktisk perspektiv og systemperspektiv. Ut ifra det didaktiske perspektivet bør yrkesopplæring yrkesrettes. Det vil si at skolefagene bør henge sammen, og arbeidsaktiviteter bør tas fra næringslivet og være konkrete. Lærerne mener at elevene ikke klarer selv og trenger hjelp til å lære å bruke de praktiske ferdighetene. Dermed bør fag- og yrkesopplæring organiseres slik at elevene får anledning til å samhandle og reflektere. Med andre ord bør utprøving og besøk i bedrift, kombineres med klasseromundervisning. Fra et system perspektiv, viser funnene at det er viktig at fagplan, og innhold er tilpasset til yrkenes egenart. Forskningsdeltagere mener at yrkesopplæringen er utformet med tanken om å gi alle elever muligheter til å ta videreutdanning og at dette påvirker yrkesrettingens mulighet og fagenes relevans. Sist men ikke minst tyder undersøkelses resultater at lærerne ønsker at yrkesopplæringen, inspireres av teknisk allmennfag ordningen (Taf). Det vil si at yrkesfagelever, bør kunne gå fra og til skole og bedrift under hele utdanningsperioden.nb_NO
dc.description.abstractEnglish: This thesis is about how the curriculum and professional education of students should be oganized in order for them to gain the knowledge and experience that the industry and community require. The main purpose of this study is to address the challenges that this educational system is facing. Several studies (Dahl, Buland, Mordal & Aaslid, 2012; Markussen, Vibe, Frøseth, & Hovdahaugen 2012) have demonstrated that, since the introduction of K06, there has been no sign that neither the students’ nor the trainees’ competency have improved. Moreover, it has been established that there will be a high demand for qualified workers in the future (Statisktisk Sentralbyrå SSB, 2012). This study is looking for solutions by researching into the teachers’ opinions on how the professional education should be organized so that the students will achieve the knowledge and experience required by the industry and the community. To solve these issues I have used these research questions as guidelines: • What knowledge do teachers believe that the students should possess in order to carry out the duties of their profession? • How do the teachers believe that the educational system should be organized so that students will achieve the knowledge that the industry and community need? • Where do the teachers believe that the teaching should occur? The empirical data is built on a phenomenological - hermeneutics approach, and preformed by means of semi-structured interviews. The findings have been analyzed under gnosiology and the definition of competence and are discussed in a perspective that perceives learning as participation in a community and acquisition of knowledge, skills and values. The results are presented and discussed under three main categories: knowledge students should acquire to preform the profession, organization of professional education and extended classes. The findings show that the curriculum and professional education should be considered in a didactic and systemic perspective. According to the didactic perspective, professional education should be directly linked to the profession. That means that the subjects at school should be connected, the work activities should be related to the industry and be specific. The students need guidance to learn how to use their practical skills. Therefore, the subject and professional education should be organized in a way that the students have the possibility to interact and reflect. In other words, the practical training in companies and the teaching at workshops and kitchens should be combined with the teaching in the classrooms. From the systemic perspective the findings show that it is important that the curriculums are adjusted to the occupations. The results from the surveys show that the political desire to encourage people to achieve a higher education compromises the possibilities for professional education.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectyrkesopplæringnb_NO
dc.subjectkompetansenb_NO
dc.subjectorganiseringnb_NO
dc.subjectundervisningnb_NO
dc.titleLa elevene prøve og oppleve selv for å lære.nb_NO
dc.title.alternativeHave students try and have their own experiences in order to learn.nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Education: 280::Special education: 282nb_NO
dc.source.pagenumber83nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record