Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorGræsby, Linda
dc.contributor.authorNilssen, Roger
dc.contributor.authorVik, Svein Kåre
dc.date.accessioned2016-03-02T12:45:25Z
dc.date.available2016-03-02T12:45:25Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2381204
dc.descriptionErfaringsbasert master 90 poengnb_NO
dc.description.abstractTema for denne studien er strategisk ledelse i kommunesektoren. Formålet er å undersøke om utøvelsen av ledelse blant resultatenhetsledere i Ringsaker kommune er strategisk. Relatert til dette, har vi også undersøkt hvilken betydning kommunens overordnede strategi for å realisere «vekst og utvikling» har for den enkelte leders utøvelse av ledelse i egen enhet. Strategifaget er utviklet i «grenselandet» mellom ledelsesteori og ledelsespraksis (Wittington, 2002) og det er dette «grenselandet» som har vært oppgavens utgangspunkt. I tillegg til boka til Wittington (2002), «Hva er strategi?» har boka «Strategisk ledelse» (Knudsen og Flaten, 2015) vært sentral i vår teoritilnærming. Studien har en kvalitativ tilnærming gjennom at vi valgte ut en konkret casekommune og et avgrenset ledernivå som grunnlag for vår undersøkelse. Innledningsvis gjorde vi en grundig analyse av sentrale policydokumenter i casekommunen Ringsaker. Denne analysen dannet, sammen med et utvalg av relevant teori om strategisk ledelse, grunnlaget for vår kvantitative spørreundersøkelse. Den ble gjennomørt høsten 2015 i form av en questbackundersøkelse blant 49 RE - ledere. 80 % av respondentene svarte på undersøkelsen. Flere funn peker i retning av at svaret på vår problemstilling er at den ledelsen som utøves på RE-leder nivå i Ringsaker kommune, på gruppenivå, ikke er strategisk. Strategi og strategisk ledelse er ikke noe fast, men endrer seg i tråd med løpende utviklingsarbeid. Omfattende fokus på endrings- og utviklingsarbeid er derfor sentralt i strategisk ledelsesutøvelse. Funn vedrørende utviklingsarbeid viser at 50 % av alle respondentene bruker maks en dag i uka på utviklingsarbeid. Vi finner også at mangel på tid brukes som forklaringsfaktor på manglende samsvar mellom vilje I motivasjon til utviklingsarbeid og reell gjennomføring og utøvelse av utviklingsarbeid i egen enhet. Vi har sett på andre forskningsoppgaver som har hatt en viss relevans for vårt tema og problemstilling, blant annet Hinderaker og Nikolaisen (2013) som i sin masteroppgave skriver om strategisk planlegging og styring i kommunesektoren. Vi har derimot undersøkt den strategiske delen av virksomheten ledelse. Formålet med vår oppgave er å bidra til økt kunnskap om strategisk ledelse for oss selv og for andre ledere i kommunen. Det har ikke vært et eksplisitt mål å danne innsikt som kan generaliseres fra casekommunen Ringsaker til andre lignende forvaltningsorganer.
dc.description.abstractEngelsk sammendrag (abstract) The topic of this study is strategic management in the municipal sector. The aim is to investigate whether the execution of leadership among result unit managers in the municipality of Ringsaker is strategic. Related to this, we have also assessed how the municipality's overall strategy to realize "growth and development" influences the leadership of each unit manager. The theory of strategy has been developed in the area where leadership theory and leadership practice intersect (Wittington, 2002), and this area has been the foundation for this thesis. In addition to the book "What is strategy?" by Wittington (2002), the book "Strategic leadership" by Knudsen and Flaten (2015) has been important for our approach to the phenomenon of strategic leadership. This study is qualitative in nature, through the selection of a case municipality and a specific managerial level as the basis for our study. Initially, we performed a thorough analysis of key policy documents in the municipality of Ringsaker. Along with relevant theory of strategic leadership, this analysis laid the foundation for our quantitative questionnaire which was administered to 49 result unit managers during the fall of 2015 through a QuestBack survey. 80% of the invited managers responded to the questionnaire. Several findings suggest that the leadership performed among result unit managers in Ringsaker municipality is, at a group level, not strategic. The field of strategy and strategic leadership is not static; it changes with current development. Extensive focus on change and development is therefore important for the execution of strategic leadership. Findings show that 50 % of the respondents use no more than one day per week on development. We also find that lack of time is used as a factor to explain the discrepancy between the motivation for development work and the execution of this work at the unit level. We have studied other research reports relevant to our research question, including Hinderaker and Nikolaisen (2013), who in their master thesis assess strategic planning and management in the municipal sector. We have, on the other hand, examined the strategic part of management within the unit. The purpose of our thesis is to contribute to increased knowledge of strategic leadership for ourselves and other leaders within the municipality. We have not explicitly aimed at generating insight that can be generalized from the case municipality Ringsaker to other similar public management agencies.
dc.language.isonobnb_NO
dc.rightsNavngivelse-Ikkekommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/no/*
dc.subjectRingsaker kommunenb_NO
dc.subjectledelsenb_NO
dc.subjectresultatenheternb_NO
dc.titleStrategi - fra teori til praksis. Utøvelse av strategisk ledelse på Re-ledernivå i Ringsaker kommunenb_NO
dc.title.alternativeStrategy from theory to praksis. The exercise of strategic management in Re-mangement level in the municipality of Ringasakernb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Political science and organizational theory: 240::Public and private administration: 242nb_NO
dc.source.pagenumber141nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse-Ikkekommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse-Ikkekommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge