Show simple item record

dc.contributor.authorSkaret, Tove Kristin
dc.date.accessioned2016-04-22T11:20:16Z
dc.date.available2016-04-22T11:20:16Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2387006
dc.descriptionMastergradsoppgave i tilpasset opplæring, Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap, Høgskolen i Hedmark, 2015.nb_NO
dc.description.abstractNorsk: Denne masteroppgaven er en oppgave som har tatt utgangspunkt i et prosjekt som er satt i gang for å forsøke å utjevne forskjeller mellom gutter og jenters prestasjoner i skolen. Oppgaven ønsker å se på hvordan lærere ser på tematikken gutter i skolen og hvordan det påvirker deres praksis. Informasjonsinnhentingen av denne kasus-studien er gjort gjennom kvalitativ undersøkelse ved at tre lærere er blitt intervjuet og dokumenter knyttet til prosjektet er analysert opp mot informantenes svar. Teorien som er brukt for å belyse informantenes svar bygger på tidligere forskning av gutter og jenter i skolen, teori om motivasjon og forventing samt aktørperspektivet sett i lys av systemteori. Så lenge dette er et prosjekt som er iverksatt på skolen vil det være naturlig å se noe på hvordan prosjektet er blitt implementert. På grunn av at det bare er tre informanter vil dette være en studie som ikke kan generaliseres, men det sier noe om hvordan mine informanter ser på gutter i skolen og hvordan deres praksis påvirkes av dette. Funnene viser at mine informanter ser at det er en forskjell mellom gutter og jenter i skolen. Videre sier de at det ikke har endret deres praksis nevneverdi, hva som motiverer gutter og hvilke grep som skal til for å vekke deres interesse er ting som har opptatt dem hele tiden. Det prosjektet har resultert i for dem, er at de er blitt mer bevisst at det er en forskjell mellom gutter og jenter og at det er blitt tatt mer på alvor. De ser viktigheten av det de har gjort med tanke på de små grepene som skal til for å motivere guttene.nb_NO
dc.description.abstractEnglish: This thesis is a task that has been based on a project initiated in an attempt to equalize differences between boys and girls’ performances in school. The task attempts to emphasize how teachers understand the thematic; boys in school and how it affects their practice. The information gathered to this case study is done through qualitative survey by interviewing three teachers, and the documents associated to this project are analysed up against the informers’ answers. The theories used to illustrate the informers’ answer are based on previous research of girls and boys in school, theory about motivation and expectations as well as the participants perspective in light of system theory. This project is initiated at school, it is therefore reasonable to look into how it has been implemented. As long as there are only informers in this study, it will not be generalized, however it describes how my informers view boys in school and how that affects their practice. The result of my study shows that my informers acknowledge there is a difference between boys and girls in school. Furthermore this has not changed their practice in any major way, however their concern how to motivate boys and do the right changes have constantly been present. For my informers this project has made them more aware of the differences between boys and girls and it has become an important matter to them. They clearly see the importance of little steps in order to motivate boys.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectMITOnb_NO
dc.subjecttilpasset opplæringnb_NO
dc.subjectgutternb_NO
dc.subjectskolennb_NO
dc.subjectmotivasjon
dc.titleHvordan har en skole jobbet med tematikken gutter i skolen, og på hvilken måte har dette påvirket lærernes praksis?nb_NO
dc.title.alternativeHow has a school worked with the thematic boys in school, and how it affects the teachers practice?nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber91nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record