Show simple item record

dc.contributor.authorSelstad, Kristin
dc.date.accessioned2016-04-22T12:37:06Z
dc.date.available2016-04-22T12:37:06Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2387040
dc.descriptionMastergradsoppgave i tilpasset opplæring, Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap, Høgskolen i Hedmark, 2015.nb_NO
dc.description.abstractNorsk: Denne masteroppgaven tar opp spørsmål knyttet til hvordan pedagoger kan forstå læring i barnehagen. Jeg ønsker å sette fokus på nye måter å tenke læring på innenfor barnehagefaglig pedagogikk. Ved å sette fokus på læring og hvordan dette kan forstås, mener jeg at jeg speiler noe av den pågående debatten rundt hva barnehagens innhold og samfunnsmandat skal eller kan være. Mye av den tidligere forskningen innenfor barnehagepedagogikken har hatt fokus på at samspillet og dialogen står som de viktigste former for konstruksjon av kunnskap. Dette har røtter i en sosiokulturell tilnærming til barnehagefeltet, som også jeg har min bakgrunn fra. Men etter nye møter med det posthumanistiske perspektiv, åpnet jeg nye dører og fruktbare innfallsvinkler til forskning i feltet. Med min oppgave ønsker jeg å åpne opp for en ny dimensjon, det materielles aktive agentskap, sett i et posthumanistisk perspektiv. Dette er en relativt upløyd mark innenfor barnehageforskningen, men ikke desto mindre et viktig bidrag inn i anerkjennelsen av den verden vi lever i og med. Dette ser jeg på som et supplement til den norske og nordiske modellen med et helhetlig læringssyn i barnehagen. I denne oppgaven trekker jeg også inn spørsmålet om hva barnehagens skal være, hva vil vi at framtidens barn skal lære og være? Hva slags kompetanse trenger en kompleks verden som er i stadig endring?nb_NO
dc.description.abstractEnglish: This master's thesis bring up questions related to how pedagogues could understand learning in Kindergarten. I would like to focus on new ways to think about learning within the field of preschool pedagogy. By focusing on learning, and how this can be understood I believe I reflect some of the ongoing debate surrounding what content and societal mandate of Kindergardens should or could be. A lot of earlier research within preschool pedagogy have tended to be focused on interaction and dialogue as the main types of construction of knowledge. This is rooted in a socio-cultural approach to the field of preschool pedagogy, which I too have background in. But after new experiences with the post-humanistic perspectiv, I opened new doors and fruitful angles for research in this field. With this paper, I wish to introduce a new dimension, the material's active agency, seen from a post-humanistic perspective. This is a relatively unexplored area of preschool research, but all the more an important contribution to the achoknowledgement of the world we live in and with. I see this as a supplement to the norwegian and nordic models with a holistic view of learning in Kindergarten. This paper also asks what the Kindergarten should be, what we want future children to learn and be? What kind of skills does a complex world in constant change need?nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectMITOnb_NO
dc.subjectbarnehagernb_NO
dc.subjectlæringnb_NO
dc.titleLæring i barnehagen. Diffraksjoner og det materielles agentskap.nb_NO
dc.title.alternativeLearning in Kindergarten. Diffractions and the material`s agency.nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber82nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record