Show simple item record

dc.contributor.authorSagmoen, Ingvild Skirbekk
dc.date.accessioned2016-06-20T06:30:09Z
dc.date.available2016-06-20T06:30:09Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2393108
dc.descriptionMaster i folkehelsevitenskap med vekt på endringer av livsstilsvaner, 2016nb_NO
dc.description.abstractTittel: ” Det er sporty!” Hensikt: Studiens har til hensikt å beskrive hvordan unge voksne med utviklingshemming opplever moderat grad av fysisk aktivitet. Dette utdypes gjennom underspørsmålene hva som motiverer til moderat fysisk aktivitet, hva kan gi aktivitetsglede og hvordan kan fysisk aktivitet opprettholdes. Studien kan være nyttig for å kunne igangsette tilpassede tiltak for å øke fysisk aktivitet hos personer med utviklingshemming. Teori: Sosial kognitiv teori er lagt til grunn for å forklare ulike motivasjonsfaktorer til fysisk aktivitet. Opplevelse av sammenheng gjennom elementene meningsfullhet, håndterbarhet og bekreftbarhet er benyttes i tolkning og analyse av hvordan deltakerne opplever og håndterer ulike stressfaktorer knyttet til problemstillingen. Metode: En kvalitativ studie med et fenomenologisk perspektiv. Strategisk utvalg på sju informanter mellom 18- 26 år. Kvalitativt eksplorerende intervju og deltagende observasjon ble benyttet som datainnsamlingsstrategier. Transkriberte intervjuer og feltnotater fra observasjon ble analysert ved bruk av kvalitativ innholdsanalyse. Konklusjon: Deltakerne knyttet positive opplevelser til moderat grad av fysisk aktivitet. Aktiviteter deltakerne var godt kjent med ga høy grad av mestringsforventning og motivasjon til fysisk aktivitet. Aktivitetsglede oppnås særlig gjennom lekbasert aktivitet sammen med andre. Familie, engasjerte medarbeidere og støttekontakt er viktig støttespillere for deltakelse og opprettholdelse. Mannlige medarbeidere eller andre nærpersoner er ofte rollemodeller og øker deltakerens engasjement i trening. Fysisk aktivitet kombinert med musikk gir ofte økt intensitet i treningen og benyttes som en mestringsstrategi for bearbeidelse av tanker og følelser. Nøkkelord: utviklingshemming, fysisk aktivitet, folkehelse, motivasjonnb_NO
dc.description.abstractEngelsk sammendrag (abstract): Title:” It`s sporty!” Aim: The aim of the study was to describe the perception of physical activity among young adults with intellectual disability. The aim elaborates trough the questions, what gives motivation to be physical active, which contributing factors give a sense of joy trough physical activity, and how to maintain physical activity? The study can be useful to adapt and facilitating increased physical activity for people with intellectual disability. Theory: Social cognitive theory has been used to describe motivation factors in physical activity. Sense of coherence with the elements, meaningfulness, manageability, and comprehensibility have been used to interpreting the participant’s perception about different stress factors related to the issue. Method: A qualitative study with a phenomenological perspective. The sample is strategic with seven participants in age 18- 26. The data was collected with an explorative face to face interview and participated observation. Transcribed interviews and field notes from observation have been analysed with qualitative content analysis. Conclusion: Participants related positive perception to moderate physical activity. High degree of self- efficacy and motivation for physical activity was achieved in activities the participant was familiar with. Sense of joy in physical activity were particularly achieved in play games with others, like games outdoors or in the swimming pool. Family, care staff and support persons are important for participation and for maintaining physical activity. Male care staff or significant other is often role models and increases the participant's involvement in training. Physical activity combined with music often provide increased intensity in training and is used as a coping strategy for processing thoughts and emotions. Keywords: Intellectual disability, physical activity, public health, motivationnb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectutviklingshemmingnb_NO
dc.subjectutviklingshemmedenb_NO
dc.subjectfysisk aktivitetnb_NO
dc.subjectfolkehelsenb_NO
dc.subjectmotivasjonnb_NO
dc.subjectunge voksnenb_NO
dc.subjectkvalitativ metodenb_NO
dc.subjectpsykisk utviklingshemming
dc.subjectpsykisk funksjonshemmede
dc.subject.meshIntellectual Disability
dc.subject.meshMentally Disabled Persons
dc.subject.meshPhysical Activity
dc.subject.meshPublic Health
dc.subject.meshMotivation
dc.subject.meshYoung Adult
dc.title”Det er sporty!” En kvalitativ studie om opplevelsen av fysisk aktivitet blant unge voksne med utviklingshemmingnb_NO
dc.title.alternative“It´s sporty!” A qualitative study about perception of physical activity among young adults with intellectual disability Master i folkehelsevitenskap 2016nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800::Community medicine, Social medicine: 801nb_NO
dc.source.pagenumber98nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record