Show simple item record

dc.contributor.authorSimonsen, Astrid Bræck
dc.date.accessioned2016-06-23T09:20:15Z
dc.date.available2016-06-23T09:20:15Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2393811
dc.descriptionMastergradsoppgave i tilpasset opplæring, Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap, Høgskolen i Hedmark, 2015.nb_NO
dc.description.abstractNorsk: Dette er en masteroppgave i tilpasset opplæring ved Høgskolen i Hedmark 2015. Hensikten med oppgaven er å finne ut hvordan elevmedvirkning kan bli en integrert del av elevenes skolehverdag. Jeg har valgt å følgeforske et pilotprosjekt, ”Si din mening – og bli hørt”, som Redd Barna har gjennomført på to skoler på Østlandet. Målet med deres prosjekt, er å teste ut et redskap i form av et veiledningshefte som skal fremme bruken av elevmedvirkning i skolehverdagen. Min oppgave er bygd opp som et case-studie, der prosjektet ”Si din mening- og bli hørt” vil utgjøre caset, og elever og lærere ved de to pilotskolene blir min undersøkelseskontekst. Mitt empiriske materiale bygger på intervjuer og spørreundersøkelse blant 16 lærere og 35 elever, knyttet til mellomtrinnet på pilotskolene. Det empiriske materialet blir analysert og tolket i lys av Shier og Harts teorier om barns deltakelse – Childrens participation i skolehverdagen. I tillegg vil jeg benytte relevant teori om emnet jeg har valgt. Teori om anerkjennelse, relasjonsbygging, klasseledelse er i vesentlig grad brukt i min oppgave. I analysen behandler jeg elever og lærere adskilt. Likevel blir det naturlig å se på sammenhenger ved å sammenligne funnene fra begge grupper. Jeg opplevde av en del funn var sammenfallende, og at både elever og lærere ønsket mer elevmedvirkning og hadde tanker om hva som skulle til for å få dette integrert i skolehverdagen.nb_NO
dc.description.abstractEnglish: This is a Master´s thesis in adapted education from Hedmark University college. The purpose of this thesis is to find out how pupils participation can be an intergrated part of pupils school life. I have chosen to do my research by follow a pilot project called ”Si din mening – og bli hørt”, which has been contucted by Save the Children Norway at two schools in Eastern Norway. The goal with the project is to test a guidance booklet that would help the use of pupil participation in school. My thesis is a case study where the project ”Si din mening- og bli hørt” constitutes the case, and pupils and teachers from the two schools from Eastern Norway are the participants. My empiric material is interviews and questionnaires from 16 teachers and 35 pupils, all from intermediate stage. The empirical material is analysed and interpreted with Shiers and Harts theory about participations, as well as relevant theory about recognition, relations and class management. In the analysis I present pupils and teachers apart. Nonetheless, it will still be natural to analyse coherenses by comparing the research findings from both groups. I found that several findings were concurrent, and that both pupils and teachers wanted more pupil participation. They also had thoughts about how pupil participation could be an intergrated part of their school life.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectMITOnb_NO
dc.subjectelevernb_NO
dc.subjectmedvirkningnb_NO
dc.subjectelevmedvirkningnb_NO
dc.titleHvordan kan elevmedvirkning bli en integrert del av skolehverdagen?nb_NO
dc.title.alternativeHow can pupils participation be an intergrated part of pupils school life?nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Education: 280nb_NO
dc.source.pagenumber93nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record