Show simple item record

dc.contributor.authorMoen, Even Jørgen Nyberg
dc.date.accessioned2016-08-04T12:06:50Z
dc.date.available2016-08-04T12:06:50Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2397901
dc.descriptionMastergradsoppgave i tilpasset opplæring, Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap, Høgskolen i Hedmark, 2015.nb_NO
dc.description.abstractNorsk: Formålet med oppgaven er å beskrive lærernes tilbakemeldingspraksis i norskfaget i en ungdomsskole for å kunne finne mulig forbedringspotensial i tilbakemeldingspraksisen til lærerne, som kan styrke vurderingskulturen i den valgte skolen. Det teoretiske perspektivet er avgrenset til å dreie seg om vurderingskultur, tilbakemelding og motivasjon og læring, med hovedvekt på tilbakemelding. Jeg har valgt en kvalitativ metodetilnærming med metodene intervju og dokumentanalyse. Først ble elevenes skriftlige tilbakemeldinger fra høsten 2013 analysert, så ble elevenes lærere intervjuet høsten 2015. Analysen av tilbakemeldingene viste at lærerne ga tilbakemeldinger om hvordan elevenes arbeid var utført, og i ulik grad beskrev hva elevene kunne bli bedre på. Enkelte lærere knyttet et fåtall ganger tilbakemeldingene opp mot hva elevenes faglige endringer ville føre til. Analysen viste også at lærerne la mer vekt på å kommentere de lokale tekstnivåene enn de mer globale tekstnivåene. Hvor rettskriving og tegnsetting gjennomgående fikk det største fokuset, etterfulgt av syntaks og innhold. I intervjuene var lærerne stort sett enige om at målet med tilbakemeldingene burde være at de skal si noe hvordan det har gått med elevene, og at tilbakemeldinger bør legge grunnlaget for hva elevene kan jobbe videre med. De fleste lærerne uttalte at det beste ville være å følge opp tilbakemeldingene gjennom dialog med elevene, dette ble i ulik grad gjennomført. Flere av lærerne uttalte at tilbakemeldinger kunne være motiverende gjennom å ta utgangspunkt i noe positivt og gi ros. Det kom frem at lærerne i ulik grad klargjorde mål for arbeidet da tilbakemeldingene ble innsamlet høsten 2013 og senere høsten 2015. De fleste lærerne påpekte i intervjuene at innholdet var det viktigste å kommentere for å utvikle elevenes skrivekompetanse. Lærerne var noe uenige om i hvilken grad de hadde felles tanker og holdninger om vurdering i norskfaget da tilbakemeldingene ble innsamlet høsten 2013 og senere høsten 2015. Og i hvilken grad det hadde skjedd endringer i lærernes felles forståelse av vurdering i dette tidsrommet, men flere av lærerne pekte på personlige endringer i sin tilbakemeldingspraksis høsten 2015. Det viste seg i intervjuene høsten 2015 at lærernes uttalelser om hvordan tilbakemeldingene burde være ofte var i tråd med teori og forskning på området. Men dette kom i ulik grad frem i lærernes skrevne tilbakemeldinger fra høsten 2013.nb_NO
dc.description.abstractEnglish: The purpose of this study is to describe the teachers' feedback practices in the Norwegian subject in a secondary school, and to discuss how the teachers can develop a better feedback practice that can help improve the assessment culture in the school. This study focuses mainly on theoretical material that describes the characteristics of a good feedback practice and evaluation culture in schools. I have chosen a qualitative approach to this study. The methods used in this thesis are interview and document analysis. First, the students’ written feedbacks from the autumn 2013 were analyzed, and then the students' teachers were interviewed during the autumn of 2015. The analysis of the collected feedback showed that teachers’ feedback described how the students had conducted their tasks and often to some extent explained how they could improve in the subject. A couple of the teachers included a few times information of what improving ment for the students’ future learning outcomes in their feedbacks. The analysis also showed that teachers had more focus on the local text levels than the global text levels in their comments, where spelling and punctuation received the primary focus, followed by syntax and content related comments. In the interviews the teachers agreed that feedback should give students information about how the tasks had been conducted and about what could improved. Most teachers felt the best way to follow up written on feedback would be through dialogue with the students. Several believed that feedback could be motivating, if the feedback contained something positive and give praise. It emerged from the feedbacks that teachers to varying degrees clarified the goals for the students’ written work in the autumn 2013 and later in the autumn 2015. Teachers pointed out that the content was the most important thing to comment to develop students' writing skills. The teachers disagreed to which extent they had shared beliefs about assessment in the Norwegian subject both when the feedbacks was collected in the autumn 2013, and later in the autumn 2015. And to what extent there had been changes in the teachers' common understanding of assessment in the Norwegian subject. The teachers had in the autumn 2015 thoughts and opinions in line with the relevant theory and research regarding how feedback should be. But there were a certain discrepancy in their opinions in the autumn 2015 and their written feedback from the autumn 2013.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectMITOnb_NO
dc.subjectnorsknb_NO
dc.subjectungdomsskolennb_NO
dc.subjecttilbakemeldingernb_NO
dc.subjecttekstnb_NO
dc.subjectskrivingnb_NO
dc.titleVurderingskulturen i en ungdomsskole med fokus på tilbakemeldingspraksis i norskfaget . Hvordan kan skolen utvikle bedre vurderingskultur for å oppnå mer optimal læring?nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Education: 280::Special education: 282nb_NO
dc.source.pagenumber112nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record