Show simple item record

dc.contributor.authorSkipperstøen, Lill Jeanette
dc.date.accessioned2016-08-09T10:31:11Z
dc.date.available2016-08-09T10:31:11Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2398373
dc.descriptionMastergradsoppgave i kultur- og språkfagenes didaktikk, Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap, Høgskolen i Hedmark, 2016.nb_NO
dc.description.abstractNorsk: Denne kvalitative forskningsstudien tar for seg fenomenet: Eksistensielle erfaringer i klasserommet. Vet du hva musikklærer, jeg så både fortiden og fremtiden på en gang! Også så jeg en klokke, og viser`n gikk kjempefort rundt og rundt og rundt, det var ikke noe tid på en måte, også var jeg der. Så var jeg i dinosaurenes land. Også møtte jeg pappa`n til pappa, men han er jo død! Også snakket jeg med han, også plutselig så var jeg oppe i himmelen på en måte, og plutselig var det ingen mennesker på jorden og så startet alt på nytt. (Musikkelev i 1.klasse, år 2013) Temaet og musikkelevens fortelling som er beskrevet i sitatet over, er nært beslektet med det Varkøy (2010) omtaler som eksistensiell erfaring, et begrep som også er sentralt i læreplanen for Kunnskapsløftet (LK06). Ifølge Varkøy (2010) fremstår en slik erfaring i visse øyeblikk, som et møte med noe utenfor oss selv. Undersøkelsens formål er for det første å løfte frem musikkforskernes tanker om at det finnes en reduksjonistisk tendens innenfor det musikkpedagogiske forskningsfeltet, som langt på vei synes å ekskludere fenomenet eksistensiell erfaring. For det andre, et ønske om å synliggjøre musikkelevens egne fortellinger og innspill som sannsynliggjør barns tilgang til eksistensielle erfaringer. Videre anses det som betydningsfullt å fremheve musikklæreres mulighet til å åpne eller lukke rom for slike erfaringer hos eleven. På bakgrunn av min forkunnskap om fenomenet og de tre informantgruppenes innspill i intervjuene, valgte jeg å formulere følgende problemstilling Hva er "eksistensiell erfaring" og hvordan kan musikklæreren skape rom for eksistensielle erfaringer i klasserommet? Masteroppgavens resultater peker i retning mot at eksistensielle erfaringer fremstår som et tabubelagt tema. Dette på tross av at fenomenet ifølge musikkforskerne er: det musikk egentlig handler om. Begrepene ånd, eksistensiell og åndelig kan ifølge Varkøy virke problematisk når det sammenlignes med New age tenkning. Det oppstår fremmedfrykt og berøringsangst, noe musikklærer Lindberg også poengterer under intervjuet når han sier at "Vi er redde for det vi ikke vet noe om". Min oppgave blir derfor å skape bevissthet om fenomenet og løfte frem tanker og ideer mot en eksistensiell pedagogikk og didaktikk i fremtidens musikkfag og skole.nb_NO
dc.description.abstractEnglish: This qualitative research study will be concerned with the phenomenon: Existential experiences in the classroom. Do you know what, music teacher? I saw both the past and the future at once! And then I saw a watch, and the angles span around and around really fast, like there was no time, and I was there. Then I was in the land of the dinosaurs. Then I met my father's father, but he's dead! And then I talked to him, and suddenly I was in heaven, in a way, and suddenly there were no people on earth and then everything began again. (Music pupil, 1st class, 2013) The subject and the story from the music pupil, described in the quote above, is closely related to what Varkøy (2010) describes as existential experience, a term which also is a key element in The National Curriculum for Knowledge Promotion in Primary and Secondary Education and Training (LK06). According to Varkøy (2010), in certain moments, this experience will be portrayed as a meeting with something beyond ourselves. The aim of the research is firstly to highlight the music researchers' thoughts about a reductionist tendency within the music education research, that often seems to exclude the phenomenon of existential experience. Secondly, the aim is also to visualize the music pupil's own voice and input, which substantiates children’s abilities for existential experiences. Further, it is considered meaningful to emphasize the music teacher's option to make accessible, or inaccessible, the opportunity for existential experiences for the pupils. Based on my prerequisite knowledge about the phenomenon, together with input from the three groups of informants in interviews, I chose to formulate the following research question: What is "existential experience" and how can the music teacher create room for existential experiences in the classroom? The terms spirit, existential and spiritual, can according to Varkøy be problematic when compared with New Age thinking. Xenophobia and anxiety might occur, as the music teacher Lindberg stresses when he writes "We are afraid of what we do not know ". Therefore, my task will be to create awareness about the phenomenon and to highlight thoughts and ideas toward an existential pedagogic and didactic in the future music school subject.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectMIKSnb_NO
dc.subjectmusikknb_NO
dc.subjecteksistensielle erfaringernb_NO
dc.subjectmusikklærerenb_NO
dc.titleEn kvalitativ forskningsundersøkelse av musikkforskeres, musikklæreres og en musikkelevs perspektiver på fenomenet EKSISTENSIELLE ERFARINGER I KLASSEROMMET.nb_NO
dc.title.alternativeExistential experiences in the classroom.nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Humanities: 000::Musicology: 110nb_NO
dc.source.pagenumber140nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record