Show simple item record

dc.contributor.authorKarlstad, Hege
dc.date.accessioned2016-09-14T11:57:31Z
dc.date.available2016-09-14T11:57:31Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2407200
dc.descriptionMastergradsoppgave i tilpasset opplæring, Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap, Høgskolen i Hedmark, 2016.nb_NO
dc.description.abstractNorsk: I Kunnskapsløftet fra 2006, heter det at likeverd, inkluderende og tilpasset opplæring er overordnede prinsipper i skolen. På bakgrunn av egen erfaring som spesialpedagog i skolen i over 18 år har jeg en viss uro for skoletilbudet til elever med spesielle behov. Har vi en inkluderende skolehverdag hvor denne gruppen elever, og opplever de deltagelse i det sosiale og faglige fellesskapet? Denne undersøkelsen handler om elever som har fått et nytt skoletilbud på en annen skole. Med min bakgrunn innenfor det spesialpedagogiske feltet har jeg erfart nødvendigheten av å opprette en tett relasjon til foreldrene, og i denne undersøkelsen er det foreldrene som skal fortelle om hvordan de opplever betydningen av skolebyttet for sine barn. Jeg ønsker å høre erfaringer og opplevelser som kan være viktig for dem å dele med andre. Fokusområdet vil være innen organiseringen av undervisningen, relasjoner til andre, mestring og læring. Denne masteroppgaven er skrevet under masterstudie; Tilpasset opplæring ved Høgskolen i Hedmark. Mine resultater er fremkommet gjennom bruk av en kvalitativ forskningsmetode. Jeg har benyttet det Kvale og Brinkmann (2009) kaller for en semistrukturert intervjuform, som innebærer en viss tematisk struktur i intervjuguiden, og hvor det også er viktig med romslighet. Informantene er foreldre til barn med spesielle behov som både har erfaringer fra ordinært og alternativt skoletilbud. Resultatene fra foreldrene viser en del like og noen ulike historier basert på egne erfaringer og opplevelser, men alle fremhever betydningen av et alternativt skoletilbud for nettopp deres barn og hvilke konsekvenser dette har fått. Først og fremst er dette konsekvenser om økt motivasjon og sosial tilhørighet i et fellesskap. Resultatene er tolket og drøftet ut fra Axel Honneths teori om anerkjennelse, samt annen forskning på området. Mulig årsaker og sammenhenger er forsøkt belyst gjennom teorier og annen empiri.nb_NO
dc.description.abstractEnglish: In Kunnskapsløftet from 2006 it says that equality, inclusive and adapted teachings are general principals in the school. Based on own experience as a special education teacher in schools for over 18 years, I have an issue with the school education for pupils with spesical needs. Do we have an inclusive school day for this group of pupils, and do they feel like they are participating in the social and learning environment? This research deals with pupils with special needs who changed school. With my background in the special education field I have experienced the necessity to create a close relation to the pupils`parents, and in this research the parents will share how they experienced the effect of school change for their children. I wish to hear experiences and impressions that can be important for them to share with others. The emphasis will be on the organizing of the teaching, relations to others, mastery and learning. This master thesis is written under master-study; Adapted teaching at Hedmark University College. My data are acquired through qualitative research methods. I have used what Kvale and Brinkmann (2009) refers to as a semistructured interview form, which includes a certain thematic structure in the interview guide, and where roominess also is important. The informants are parents of children with special needs who both have experiences from regular and alternative education. The results from the parents show a number of similar and dissimilar stories based on own experiences and impressions, but they all highlight the affect of alternative education for their own child and the consequences this has had. First and foremost are these consequences regarding increased motivation and social cohesion? The results are interpreted and discussed from Axel Honneths theory of acknowledgement, and other research in this field. Possible causes and connections are elucidated (explained) through theories and other empiri.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectMITOnb_NO
dc.subjecttilpasset opplæringnb_NO
dc.subjectskolebyttenb_NO
dc.subjectspesielle behovnb_NO
dc.subjectelevernb_NO
dc.subjectforeldrenb_NO
dc.titleFra nærskole til alternativ skole -et fenomenologisk studie av hvordan foreldre til barn med spesielle behov opplever skolebyttet.nb_NO
dc.title.alternativeFrom a local school to a specialized school -a phenomenological study of how parents of kids with special needs experience a change of school.nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Education: 280::Special education: 282nb_NO
dc.source.pagenumber81nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record