Show simple item record

dc.contributor.authorLarsen, Henrik
dc.date.accessioned2016-09-14T12:14:01Z
dc.date.available2016-09-14T12:14:01Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2407217
dc.descriptionMastergradsoppgave i tilpasset opplæring, Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap, Høgskolen i Hedmark, 2016.nb_NO
dc.description.abstractNorsk: Denne oppgaven er en fenomenologisk studie som omhandler bruk av utforskende arbeidsmåter i naturfag og hvordan dette kan bidra til å ivareta intensjonen om tilpasset opplæring. Den baserer seg på en hypotese om at utforskende arbeidsmåter i naturfag innehar elementer som gjør en slik tilnærming egnet for bruk i norske klasserom, da i lys av retningslinjene for tilpasset opplæring. Datamaterialet er innhentet fra intervju med fire lærere i norsk skole på ungdomstrinnet hvorav to arbeider i baseorienterte skoler. Forskningsspørsmålene er først og fremst rettet mot informantenes tanker om tilpasset opplæring og undervisning i naturfag. En kort undersøkelse av litteraturen er gjennomført for å tydeliggjøre elementer i utforskende arbeid som samsvarer med god tilpasset opplæring. Resultatene fra studien viser at tilpasset opplæring står sentralt i lærernes utøvelse av praksis. Det ser allikevel ut til at realiteten i skolen er noe annerledes enn slik det beskrives i litteraturen. Når det gjelder utforskende arbeid fremkommer dette i for stor grad stykkevis og delt i undervisningen i forhold til hva teorien skulle tilsi. Det er fortsatt rimelig å anta at de utforskende elementene som forekommer i undervisningen bidrar til å styrke tilpasset opplæring. Jeg avslutter med at enda større fokus på mulighetene for tilpasninger i undervisningen og en bred forståelse av begrepet er hensiktsmessig. Videre påpeker jeg at utforskende arbeid kan være et positivt bidrag i naturfag som metode for å tilpasse opplæringen.nb_NO
dc.description.abstractEnglish: This is a phenomenological study involving the use of inquiry-based science and how this can contribute to safeguard the intention of adaptive learning. It is based on a hypothesis that inquiry-based science include elements that make this approach suitable for use in Norwegian classrooms, sees in context of the guidelines for adaptive learning. The research questions are directed primarily against the informants' thoughts about adaptive learning and education in science. A brief survey of the literature turned out to be necessary to clarify the elements of inquiry-based science education that matches well adapted education. The data were aquired through interviews with four teachers in the Norwegian secondary school, two of which are working in base-oriented schools. The study results show that adaptive learning is central to teachers in their practice. Although it still looks like the reality in schools is somewhat different from what is described in the literature. Inquiry-based science seems to be present as bits and pieces, contrary to the system wide thinking that theory would suggest. It is still reasonable to assume that the elements of inquiry that occur in the classroom helps to strengthen adaptive learning. I conclude that an even greater focus on the possibilities for adjustments in education and a broader understanding of the term is appropriate. I further point out that an inquiry-based approach can be a positive contribution in science as a method to adapt learning.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectMITOnb_NO
dc.subjecttilpasset opplæringnb_NO
dc.subjectnaturfagnb_NO
dc.titleUtforskende arbeid i naturfag - en tilnærming til tilpasset opplæring?nb_NO
dc.title.alternativeInquiry-based science - an approach to adapted learning?nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Education: 280::Special education: 282nb_NO
dc.source.pagenumber98nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record