Show simple item record

dc.contributor.authorBrenna, Mona Iren
dc.date.accessioned2016-09-20T10:52:39Z
dc.date.available2016-09-20T10:52:39Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2408667
dc.descriptionMastergradsoppgave i tilpasset opplæring, Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap, Høgskolen i Hedmark, 2016.nb_NO
dc.description.abstractNorsk: Tilpasset opplæring er et grunnleggende prinsipp i den norske skolen (Bjørnsrud, 2004). Hvordan dette skal tilrettelegges er grundig beskrevet i styringsdokumenter for skolen som Kunnskapsløftet (Utdanningsdirektoratet, 2006), Stortingsmelding nr 31(Regjeringer 2007-2008) og Opplæringsloven (Opplæringsloven, 1998). Temaet for denne masteroppgaven er tilpasset, likeverdig og inkluderende opplæring. Jeg har tatt utgangspunkt i elever med angst for å finne ut om disse får en tilpasset opplæring som for dem er tilfredsstillende. Min problemstilling har som målsetting å søke svar på om elever med angst får en tilpasset opplæring og hvordan opplæringen tilrettelegges for dem. Forskning viser at den ordinære undervisningen i skolen har gjennomgående problemer med å møte elever med varierte evner og forutsetninger. Mange mener at skolen slik den fungerer i dag passer best for gjennomsnittseleven, at klassene blir for store og at en god nok tilpasning til elevene ikke er mulig. Begrepet tilpasset, likeverdig og inkluderende opplæring praktiseres ulikt fra lærer til lærer og fra skole til skole. De norske skolene får stadig mer oppmerksomhet og nasjonale og kommunale føringer er stadig i endringer mot et bedre mål. Kompetansekravene til lærerne, ledere og elever skal sikre en god læringsarena. Disse endringene vil prege skolen som organisasjon, men allikevel må fokuset være et trygt, godt og helhetlig læringsmiljø som ivaretar den enkeltes evner og forutsetninger. Denne oppgaven presenterer hvordan et lite utvalg lærere og elever med angst opplever sin hverdag og fremhever hvordan de ser på tilpasset opplæring slik den er i dag og hva som kunne vært gjort annerledes. Forskningsresultatene er drøftet ut i fra et soisokulturelt perspektiv med følgende problemstilling; Hva kan lærere gjøre for å tilpasse opplæringen til elever med angst? Jeg har tatt utgangspunkt i Thomas Nordahl(2006) og John Hattie (2009) sine forskningsarbeider og sett disse i sammenheng med Maslows teori (Halse, 1990) om utvikling og læring knyttet opp mot tilpasset opplæring. Sentralt her er Maslows( Imsen, 2005) oppfatning av den nærmeste utviklingssone, hans teori om trygghet og anerkjennelse hos barn, samt den viktige rollen han tilla sosial tilknytning. Det er lite forskning på dette området og derfor vanskelig å si om resultatene stemmer med tidligere forskning. Ut i fra antall informanter i denne oppgaven kan man ikke generalisere, men oppgaven kan gi utgangspunkt for videre drøfting om temaet.nb_NO
dc.description.abstractEnglish: ‘Equity in education for all’ is one of the fundamental principles of the Norwegian school system (Bjørnsrud, 2004). A thorough description of how to ensure this should be stated in each school’s documents of conduct, such as Kunnskapsløftet (2006), Stortingsmelding nr 31 (Regjeringer 2007-2008) and Opplæringsloven (Opplæringsloven, 1998). The subject of this Master thesis is adapted, equal and inclusive education, focusing on pupils suffering from anxiety. Through this thesis, I will take a closer look at these pupils’ educational situations, with the aim to enlighten whether or not ‘educational equity for all’ is truth for pupils struggling with angst, and if so; in which ways their education is adapted to their situation. Research has shown that ordinary education in Norwegian schools struggles to fulfil the needs of students with varied capabilities and competence. Many believe that the current school system is mostly sufficient for the ‘average pupil’; that the classes are overcrowded; and that equity in education for all is impossible. Furthermore, the practical understanding of the term ‘equity for all’ in education differs from school to school, and teacher to teacher. Norwegian schools are given more and more governmental attention, with national and local curricula and regulations in constant change, aiming to achieve a better outcome. Higher competence levels of teachers, leaders and pupils are meant to ensure a good learning environment. These changes will undoubtedly leave a mark on the organisational aspect of schools, but the primary aim should still be to create a safe and wholesome learning environment that preserves the individual’s capabilities and competence. This thesis presents how a selection of teachers and pupils with anxiety reflect upon their everyday lives, and emphasises how they experience ‘equity in education for all’ as it is conducted today, also including what could be done differently. The findings are discussed from a sociocultural perspective, with the following thesis statement: How can teachers adapt education for pupils suffering from angst? Based on the research of Thomas Nordahl (2006) and John Hattie (2009), the subject of educational equity is discussed alongside the theories of Maslow (Halse, 1990) concerning development and learning; emphasising the latter’s theories of safety, praise and social relations amongst children (Imsen, 2005). Little research has been conducted around this field, and it is therefore difficult to establish whether or not the results are coherent with previous research. Based on the number of informants presented in this thesis, one cannot generalise; but it does leave the subject open for further discussion.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectMITOnb_NO
dc.subjecttilpasset opplæringnb_NO
dc.subjectangstnb_NO
dc.titleAngst og tilpasset opplæring: Hva kan lærere gjøre for å tilpasse opplæringen for elever med angst?nb_NO
dc.title.alternativeAngst and Adapted Education: How Can Teachers Modify Education For Pupils Suffering From Anxiety?nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Education: 280::Special education: 282nb_NO
dc.source.pagenumber107nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record