Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorMoen, Silje Marie
dc.contributor.authorGangsø, Grete
dc.date.accessioned2016-10-04T08:27:30Z
dc.date.available2016-10-04T08:27:30Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2412703
dc.descriptionFordypningsoppgave bachelor i eiendomsmegling 2016
dc.description.abstractVi ønsker gjennom vår oppgave å belyse hvilke faktorer som spiller inn ved boligselgerens valg av eiendomsmegler. Vi vil derfor gjøre rede for disse ulike faktorene, samt drøfte hvordan eiendomsmegler kan utføre sitt arbeid for å oppnå aksept og signatur på oppdragsskjema. Kapittel 1 inneholder en introduksjon for vår oppgave samt belysning av problemstillingen. Vi har også valgt å benytte tre delspørsmål som understreker problemstillingen. I kapittel 2 vil vi redegjøre for relevant teori innenfor temaet og problemstillingen, blant annet kommunikasjon, behovsteori, relasjonsbygging og salg- og salgsteknikker. I innledningen av kapittelet har vi redegjort for begrepet mellommann samt viktigheten av å overholde god meglerskikk for eiendomsmeglere som arbeider i en hektisk hverdag. Kapittel 3 inneholder metodedelen av oppgaven. I denne delen gjør vi rede for kvalitativ og kvantitativ forskningsmetode, positive og negative sider, og hvilken metode som er mest hensiktsmessig for vår problemstilling. I kapittelet har vi også beskrevet utvalget av våre informanter. I kapittel 4 har vi analysert innhentet data og drøftet dette opp imot relevant teori samt andre bacheloroppgaver med tilsvarende tema. I kapittel 5 vil vi fremstille konklusjonen på problemstillingen. Her vil vi også gjøre rede for kritikk av oppgaven med hensyn til hva vi kunne gjort bedre.nb_NO
dc.description.abstractIn this assignment, we want to illuminate the factors that come into play with a home seller's choice of real estate agent. We will therefore elaborate on these various factors, and discuss how a realtor can conduct their work in order to achieve acceptance and a successful transaction. Chapter 1 provides an introduction to our assignment as well as an explanation of the problem. We have also chosen to include three sub-questions which emphasize the problem. In Chapter 2 is the theoretical part. Here we will explain the issue, including communications, demand theory, relationship building and sales and sales techniques for the relevant theory. In the introduction of the chapter we explain the concept of an intermediary as well as the importance of complying with good broker practices for agencies working on a hectic schedule. Chapter 3 contains the method part of the task. This section is a discussion of qualitative and quantitative research methods, positive and negative aspects, and which method is the most appropriate for our problem. In the chapter we also described the choice of our informants. In Chapter 4, we analyze the obtained data and compare it with relevant theories and other bachelor projects with a similar theme. To end with in Chapter 5, we present our conclusions from the task. Here we will also critique our own work with regard to what we could have done better on this assignment.en
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjecteiendomsmeglerenb_NO
dc.subjectkonkurransenb_NO
dc.titleHvordan vinne frem i konkurransen om kunden?nb_NO
dc.title.alternativeHow to succeed in the competition of the customer?en
dc.typeFordypningsoppgavenb_NO
dc.source.pagenumber24nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel