Show simple item record

dc.contributor.authorJacobsen, Marita Cecilia
dc.date.accessioned2016-10-04T11:09:31Z
dc.date.available2016-10-04T11:09:31Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2412763
dc.descriptionFordypningsoppgave i kreftsykepleie, 2016nb_NO
dc.description.abstractBakgrunn: I Norge er det omtrent 150 barn mellom 0 – 15 år som får kreft, og i alderen 15 – 18 år er det knapt 200 nye tilfeller årlig. Når et barn får kreft rammes hele familien. Under behandlinger er det ubehaget av blant annet cytostatika som påfører ungdommen både fysiske og psykiske plager, som igjen kan bidrar til tap av venner, isolasjon, ensomhet, uro og angst Hvordan kan kreftsykepleier bidra til at ungdom innlagt på sykehus, gjennom behandlingen mestrer bivirkningene under og etter endt behandling. Hvor opplevelsen av mestring gir kunnskap og styrke, og en opplevelse av at livet er godt å leve selv om de er merker for livet. Hensikt: hensikten er å finne ut av hvordan kreftsykepleier på best mulig måte kan bidra til at ungdommer mestrer utfordringene av kreftbehandlingen både under og etter endt behandling. Slik at de er forberedt på de framtidige konsekvensene, hvor oppfølging blir en viktig det av behandlingen. Metode: Oppgaven er et litteraturstudie. Studiet er kunnskapsbasert i praksis. Kunnskapen er hentet fra fagbøker, selvbiografier, forskning i tillegg til egen erfaring fra praksis. Resultat: Kreftsykepleierens jobb er at bistå til å styrke og støtte opplevelsen av mestring gjennom en tøff kreftbehandling. Gjennom kommunikasjon, samarbeid og å hjelpe til med å sette opp mål som kan bidra til at de opplever mestring av bivirkningene under og etter kreftbehandlingen. Hvor de gjennom mestring opplever at livet kan være godt å leve. Konklusjon: Det kan være stor sorg å oppleve at livet er forandret etter kreftdiagnosen. Forandring av kroppen, engstelse og bekymring for hvordan framtiden blir, kan være en påkjenning som kan skygge for framtiden. Hensikten med oppgaven er å ta godt vare på ungdommen og bidra til at de opplever at de mestrer sykdommen, slik at de kan leve livet med de utfordringer de er påført på grunn av behandlingen.nb_NO
dc.description.abstractAbstract: Background: In Norway there are approximately 150 children between 0-15 years of age reciving cancer, and in the age of 15-18 there is about 200 new cases eatch year. During treatments it is the discomfort of including chemotherapy that cause young people both physical and psychological problems, which may contribute to the loss of friends, isolation, loneliness, restlessness and anxiety. How can the nurse help youth at the hospital, through the treatment of mastered side effects both during and after treatment. Where the experience of mastery of knowledge and strength, and a feeling that life is worth living even if they are scarred for life. Purpose: The purpose is to determine how the cancer nurse in the best way can help youngsters tackle the challenges of cancer treatment both during and after treatment. So they are prepared for the future consequences, where monitoring becomes an importance of treatment. Method: The thesis is a literature study. The study is based on knowledge in practice. The knowledge obtained from textbooks, autobiographies, research in addition to their experience from practice. Result: Cancer Nurse's job is to help to strengthen and support the experience of success through a tough cancer treatment. Through communication, collaboration and helping to set up goals that can help them experience coping with the side effects during and after cancer treatment. Through mastery experiences the youth may experience that life can be worth living. Conclusion: It can be great sadness to experience that life is changed after cancer diagnosis. What previously used to be normal, is not anymore. Body Transformation, anxiety and concern about how the future will be, can be a strain that could shadow the future. The purpose of the thesis is to take good care of the youth and help them to feel they've mastered the disease, so they can live life with the challenges they are incurred because of the treatment.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subject.meshungdommernob
dc.subject.meshAdolescentseng
dc.subject.meshkreftnob
dc.subject.meshCancereng
dc.subject.meshNeoplasmseng
dc.subject.meshoverlevendenob
dc.subject.meshlangtidsoverlevendenob
dc.subject.meshSurvivorseng
dc.subject.meshLong-Term Survivorseng
dc.subject.meshsykehusnob
dc.subject.meshHospitalseng
dc.subject.meshmestringnob
dc.subject.meshCoping Behavioreng
dc.titleUngdom og kreftnb_NO
dc.title.alternativeYouth and cancernb_NO
dc.typeStudent paper, othersnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800::Nursing science: 808nb_NO
dc.source.pagenumber56 s.nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record