Show simple item record

dc.contributor.authorPettersen, Håkon. Kollerud, Herman
dc.contributor.editor
dc.date.accessioned2017-01-26T08:28:51Z
dc.date.available2017-01-26T08:28:51Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2428470
dc.descriptionBachelor i ledelse og organisasjonsutviklingnb_NO
dc.description.abstractDenne oppgaven er et resultat av en treårig Bachelorgrad i Ledelse og Organisasjonsutvikling ved Høgskolen i Hedmark campus Rena. Den omhandler og utforsker temaene arbeidsmotivasjon og arbeidsmiljø, og hva som kjennetegner de medarbeiderne som er lojale til sin bedrift. Problemstillingen som ligger til grunn for oppgaven er; Hvilke faktorer er avgjørende for jobbtrivsel, og hva kjennetegner motivasjonen og jobbtrivselen til lojale medarbeidere? Det er gjennomført undersøkelser for å avdekke motivasjonsfaktorer, og hva som betegnes som et godt arbeidsmiljø. Her er studiet av en kvalitativ tilnærming art, og da med fokus på et fenomenologisk design. Her er det gjennomført en strategisk utvelgelse for å velge våre informanter. Videre ble det utarbeidet en intervjuguide i samsvar med relevant teori, slik at spørsmålene dekker det vi lurer på. De funnen som ble gjort er drøftet opp mot relevant teori på området. Noen av de viktigst teoriene som er tatt i bruk er Herzbergs tofaktorteori og Maslows behovspyramide. Vurderingen av funnene som er gjort, er at arbeidsmiljø har en stor sammenheng med arbeidsmotivasjon, jobbtilfredshet og om medarbeidere blir i bedriften eller ei. Dette området er litt forsket på fra før av, og er i samsvar med nyere forskning.nb_NO
dc.description.abstractEngelsk sammendrag (Abstract) This thesis is the result of a three-year bachelor's degree in Management and Organizational Development at “Høgskolen i Hedmark”, Campus Rena. This thesis presents work motivation and work environment, and the characteristics of the employees who are loyal to their company. Based on this, our issues for the thesis has been; “Which factors are crucial for job satisfaction and what characterizes the motivation and job well-being of loyal employees?”This thesis has gone in depth to find motivators, and what is described as a good working environment. Here is the study of a qualitative approach art, and then focused on a phenomenological design. Here it conducted a strategic selection to choose our informants. It was also prepared an interview guide, in accordance with relevant theory. The discoveries we made are discussed against the relevant theories in the field. Some of the most important theories that are adopted are Herzbergs two factor theory and Maslows Pyramid of needs. The assessment of the discoveries made, is that work environment has a great correlation with work motivation, job satisfaction and whether employees stay in business or not. This area has not been researched that much from before, but it is in accordance with some newer research.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectarbeidsmotivasjonnb_NO
dc.subjectarbeidsmiljønb_NO
dc.subjectkvalitativ metodenb_NO
dc.subjectstrategisk utvelgelsenb_NO
dc.subjectfenomenologisk designnb_NO
dc.subjectjobbtilfredshetnb_NO
dc.subjectMotivationnb_NO
dc.subjectQualitative Designnb_NO
dc.subjectJob Satisfactionnb_NO
dc.subjectPhenomenologicalnb_NO
dc.titleMotivasjon og trivsel i arbeidslivetnb_NO
dc.title.alternativeMotivation and satisfaction at worknb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Statsvitenskap og organisasjonsteori: 240::Offentlig og privat administrasjon: 242nb_NO
dc.source.pagenumber56nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record