• Egenerfaring som kompetanse vs. Fagkompetanse – forenlig eller et skille? 

   Dyrseth, Rut; Roen, Bente Sjøvik (Bachelor thesis, 2015)
   Vi gikk inn i dette temaet med intensjon om å finne ut hvilken kompetanse støttesentrene for seksuelt misbrukte er i besittelse av, hvordan den forvaltes og verdsettes. Er det signifikante forskjeller på egenerfaring som ...
  • En dokumentstudie av coachende lederstil 

   Stensli, Sandra (Bachelor thesis, 2015)
   Dette er en bacheloroppgave innen ledelse og organisasjonsutvikling med tittelen ”En dokumentstudie av coachende lederstil”. Temaet som blir undersøkt og diskutert er dermed coachende lederstil. Hensikten med oppgaven er ...
  • Hva er grunnlaget for tillit sett fra leder og medarbeiders ståsted? 

   Krohg-Brevig, Sandra; Hagebakken, Thuy Luyen (Bachelor thesis, 2017)
   Etter å ha gått 3 år på bacheloren organisasjonsutvikling og ledelse har vi vært gjennom mange spennende fag. Et tema som vi så igjen i mange av fagene var tillit og relasjonen mellom ledere og medarbeider. Vi anser tillit ...
  • Hvordan blir læreres motivasjon påvirket av relasjonen til leder? 

   Myrvang, Caroline Ek (Bachelor thesis, 2017)
   Denne oppgaven er en kvalitativ studie om hvordan lærere i videregående skole opplever relasjonen de har til sin leder, og i hvilken grad leders relasjon har betydning for den enkeltes motivasjon. Problemstillingen lyder ...
  • Hvordan opplever og utnytter mellomledere i offentlig sektor sitt handlingsrom til å utvikle endringskapasitet? 

   Botillen, Amund; Hauge, Heidi (Bachelor thesis, 2016)
   Temaet for denne oppgaven er hvordan mellomledere i offentlig sektor utvikler endringskapasitet. Målet med studien har vært å tilnærme oss hvordan mellomledere forstår og griper handlingsrommet for utvikling av endringskapasitet ...
  • Hvordan oppleves rolleproblemer blant de ansatte i dagligvarehandelen 

   Evensen, Lise; Nyborg, Ole Magnus (Bachelor thesis, 2015)
   Denne bacheloroppgaven er fokusert rundt temaene rolleproblemer og kommunikasjon og har som problemstilling; ”hvordan opplever serviceansatte i dagligvarebransjen rollekonflikter, rolletvetydighet og overbelastning knyttet ...
  • I hvilken grad finnes transformasjonsledelse hos butikksjefer i dagligvarebransjen, basert på ansattes vurderinger 

   Myhrvang, Trond; Myrvang, Ida Berge (Bachelor thesis, 2017)
   Målet for denne oppgaven har vært å finne ut av i hvilken grad transformasjonsledelse benyttes av butikksjefer i dagligvarebransjen, basert på ansattes vurderinger. I teoridelen har vi sett på hva transformasjonsledelse ...
  • IK-K-HMS dokumentasjon, et bidrag til læring i landbruket? 

   Grønsund, Arne Håvar Kjellsen; Bøhmer, Eli Dæhlin (Bachelor thesis, 2015)
   I denne bacheloroppgaven har vi gjort en kvalitativ undersøkelse; om IK- K- HMS dokumentasjon bidrar til læring i landbruket. Hensikten med undersøkelsen var å gi innsikt i hvordan og hvilke type læring dokumentasjonsarbeidet ...
  • IK-K-HMS dokumentasjon, et bidrag til læring i landbruket? 

   Grønsund, Arne Håvard; Bøhmer, Eli Dæhlin (Bachelor thesis, 2015)
   I denne bacheloroppgaven har vi gjort en kvalitativ undersøkelse; om IK- K- HMS dokumentasjon bidrar til læring i landbruket. Hensikten med undersøkelsen var å gi innsikt i hvordan og hvilke type læring dokumentasjonsarbeidet ...
  • Kiwis kultur – medarbeidernes motivasjon? 

   Bakksjø, Chris S.; Relling, Erling Kristoffer L. (Bachelor thesis, 2015)
   Denne oppgaven er resultatet av en treårig bachelorgrad i Ledelse og organisasjonsutvikling ved Høgskolen i Hedmark campus Rena. Oppgaven tar for seg temaet arbeidsmotivasjon, der problemstillingen er: ”Hvordan kan ...
  • Ledelse, selvutvikling og kommunikasjon 

   Nilsen, Ann Helen; Floor, Stine S. (Bachelor thesis, 2015)
   Vi er inne i en tid med stadig forandringer. Teknologien utvikler seg hele tiden, og det stilles høyere krav til de som leder det. Men hva med menneskene bak forandringene? Vi oversvømmes av oppskrifter på hvordan vi kan ...
  • Lederens håndtering av merkekrise 

   Mar, Natalie; Sharif Ardullahi Sharif Hassan, Anisa (Bachelor thesis, 2016)
   Håndtering av merkekrise har stadig blitt viktigere i dagens samfunn. Grunnen til dette er at flere bedrifter i de siste årene har blitt omtalt i media for en eller annen form for krise. For å kunne håndtere media og redde ...
  • Medarbeiderundersøkelsen: Et nyttig verktøy, eller tidstyv? 

   Thomsen, Ulrikke; Gruer Haakonsen, Thomas (Bachelor thesis, 2016)
   Denne oppgaven er i utgangspunktet en studie om medarbeiderundersøkelser, og hvordan de gjennomføres i forhold til gitte oppskrifter på området. Vi hadde en mistanke om at ansatte ikke er godt nok representert i forarbeidet ...
  • Motivasjon og trivsel i arbeidslivet 

   Pettersen, Håkon. Kollerud, Herman (Bachelor thesis, 2016)
   Denne oppgaven er et resultat av en treårig Bachelorgrad i Ledelse og Organisasjonsutvikling ved Høgskolen i Hedmark campus Rena. Den omhandler og utforsker temaene arbeidsmotivasjon og arbeidsmiljø, og hva som kjennetegner ...
  • Trivsel, ledelse og motivasjon ved sykehjem 

   Claussen, Joakim; Mohamud, Fahad M.; Barstad, Katrine (Bachelor thesis, 2017)
   I oppgaven vår tok vi for oss og forsket på temaene ledelse, trivsel og motivasjon. Formålet var å se i hvilken grad ledelse og trivsel påvirket motivasjonen til ansatte med følgende problemstilling: Hvordan påvirker trivsel ...
  • Varm eller kald fusjon? Hvordan opplever fagforeningsrepresentanter en fusjonsprosess når de er midt i den? 

   Løvlund, Christina; Fjellberg, Line (Bachelor thesis, 2017)
   Denne bacheloroppgaven tar for seg en fusjonsprosess mellom to høgskoler. Vår problemstilling er: «Hvordan opplever fagforeningsrepresentanter en fusjonsprosess når de er midt i den?» Dette har vi undersøkt gjennom to ...