Show simple item record

dc.contributor.authorBotillen, Amund
dc.contributor.authorHauge, Heidi
dc.date.accessioned2017-01-26T14:13:54Z
dc.date.available2017-01-26T14:13:54Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2428680
dc.descriptionBachelor i ledelse og organisasjonsutviklingnb_NO
dc.description.abstractTemaet for denne oppgaven er hvordan mellomledere i offentlig sektor utvikler endringskapasitet. Målet med studien har vært å tilnærme oss hvordan mellomledere forstår og griper handlingsrommet for utvikling av endringskapasitet i en sektor med stadig høyere endringstakt. Problemstillingen for bacheloroppgaven er: Hvordan opplever og utnytter mellomledere i offentlig sektor sitt handlingsrom til å utvikle endringskapasitet? Teorigrunnlaget som oppgaven baserer seg på er først og fremst Christine Meyers og Inger Stensakers normative modell for hvordan ledere gjennom sine valg og handlinger i endringsprosesser, kan bidra til å skape varig endringskapasitet i en organisasjon. Modellen kalles Prescription for developing change capacity (Meyer & Stensaker, 2006). Vi har også støttet oss på flere andre teoribidrag om endringskapasitet og om mellomlederrollen. Som forskningsmetode har vi valgt å anvende en kvalitativ metode, med semi-strukturerte intervjuer. Videre har vi lagt et fenomenologisk perspektiv til grunn for vår innhenting, strukturering og analyse av data. Dette metodevalget er begrunnet utfra at vi ønsket å kunne gå i dybden av forskningsspørsmålet. Vi ønsket også å designe vår undersøkelse på en måte som i størst mulig grad la til rette for at vi kunne finne relevant og meningsbærende innhold – i forhold til vår problemstilling - i de synspunkter og erfaringer som informantene delte med oss. (Johannesen, Tufte & Christoffersen, 2011). Vi intervjuet fire mellomledere fra fire forskjellige offentlige institusjoner, som alle hadde erfaring med endringsarbeid. Til grunn for vår intervjuguide lå de hovedelementer som Meyer og Stensaker framholder som særlig viktige for ledere å vektlegge i en endrings-prosess. For å skape endringskapasitet i den enkelte prosess, for å ivareta hensynet til daglig drift parallelt med endringsarbeidet – og ikke minst for å kunne skape varig og gjenbrukbar endringskapasitet i organisasjonen. Da vi ikke ønsket at informantene skulle føle seg bundet til å gi «riktige» svar i henhold til modellen, presenterte vi ikke modellen for informantene. Samtlige informanter hadde bred erfaring og velfunderte tanker og refleksjoner rundt ledelse av endringsprosesser. De analyserte funnene fra intervjuene er drøftet opp mot problemstillingen og teorigrunnlaget. Vi konkluderer med at funnene fra våre fire informanter indikerer at for mellomledere i offentlig sektor, henger graden av handlingsrom for å utvikle endringskapasitet i høy grad sammen med hva som er bakgrunnen for endringen og hvem som har initiert den; alt fra toppstyrte og raskt implementerte fusjonsprosesser, til mindre, inkrementelle endringer, på eget initiativ. Vi konkluderer også med at i hvilken grad mellomlederne selv griper og utvikler det handlingsrommet som finnes, i stor grad avhenger av i hvilken grad de har bevissthet rundt hovedfaktorene som utgjør i Meyers og Stensakers modell (rammer/bakgrunn, informasjon, tempo, involvering, struktur/rutiner, rekruttering). Underforstått, jo bedre mellomlederen har kjennskap til og forstår betydningen av disse faktorene, jo bedre forutsetninger har lederen for å gripe og utvikle sitt handlingsrom.nb_NO
dc.description.abstractEngelsk sammendrag (abstract) This paper intends to illuminate how middle managers in the public sector experience their scope of action for developing capacity for change. The main theory we have used is the model Prescription for developing change capacity by Meyer and Stensaker (2006), which categorises the different aspect within developing a capacity for change. This, alongside other relevant theories for change management, and middle management, has been the theoretical basis for the paper.We have used phenomenology as a methodical approach to the topic question, and collected data material through qualitative interviews with four middle managers working in the public sector. After sorting the data material according to the model Prescription for developing change capacity we sought to see to what extent the middle managers grasped their scope of action for developing change capacity. In doing so we found that what kind of change the organization is implementing, and where the change initiative comes from, seems to greatly effect the degree of how the middle managers could develop capacity for change.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectendringskapasitetnb_NO
dc.subjectendringsprosessernb_NO
dc.subjectfenomenologisk designnb_NO
dc.subjectkvalitativ metodenb_NO
dc.subjectmellomledernb_NO
dc.subjectmellomlederrollennb_NO
dc.subjecthandlingsromnb_NO
dc.subjectkonseptuell modellnb_NO
dc.subjectsemi-strukturerte intervjuernb_NO
dc.subjectPrescription For Developing Change Capacitynb_NO
dc.subjectChange Capacitynb_NO
dc.subjectChange managementnb_NO
dc.subjectMiddle Managementnb_NO
dc.subjectQualitative Designnb_NO
dc.subjectPhenomenological Designnb_NO
dc.subjectPublic Sectornb_NO
dc.subjectoffentlig sektornb_NO
dc.titleHvordan opplever og utnytter mellomledere i offentlig sektor sitt handlingsrom til å utvikle endringskapasitet?nb_NO
dc.title.alternativeMiddle management’s experience of developing capacity for changenb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Statsvitenskap og organisasjonsteori: 240::Offentlig og privat administrasjon: 242nb_NO
dc.source.pagenumber49nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record