Show simple item record

dc.contributor.authorStandal Bergli, Alexander
dc.date.accessioned2017-04-19T12:29:20Z
dc.date.available2017-04-19T12:29:20Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2438116
dc.descriptionErfaringsbasert master, 90 studiepoeng.nb_NO
dc.description.abstractI denne avsluttende masteroppgaven ved høyskolen Innlandet, avdeling Rena, har det blitt undersøkt hvordan Nav sitt hovedmål om flere i arbeid og færre på stønad påvirker styringen av den kommunale delen av Nav. Dette har blitt belyst med utgangspunkt i valgt teori og intervju av fire Nav-ledere. Funn som er analysert og drøftet tyder på at Nav sitt hovedmål i liten grad påvirker hvordan den kommunale delen innretter sin styringsaktivitet. Det fordi kommunene også har egne mål som til dels kan sidestilles med Nav sitt hovedmål. Kommunene skal blant annet jobbe for å gjøre brukere av den kommunale delen av Nav sine tjenester selvhjulpne. Dette kan man bli via arbeid, men også med andre offentlige ytelser, som for eksempel trygd. Dette går mot hva som er Nav sitt uttalte hovedmål. På bakgrunn av det hva som er trukket fram ovenfor og hvilke andre mål som blir operasjonalisert i den kommunale delen av Nav, kan man se at Nav sitt hovedmål til dels er løst koblet fra den kommunale styringen og hva som faktisk skjer og gjøres ute på Navkontoret. Videre viser oppgaven at man i den kommunale delen av Nav i stor grad forholder seg til budsjettstyring. Nav-kontorenes budsjetter blir i hovedsak kun brukt som et kontrollverktøy, og den enkelte Nav-leder opplever ikke at budsjettet brukes til læring og utforming av Navkontor som organisasjon. Den enkelte Nav-leder bruker derimot ulike målinger og erfaringer til læring og utforming styringsverktøy og utforming av egen organisasjon. Det er viktig å understreke at dette ikke bare gjelder for å få en bedre måloppnåelse av Nav sitt hovedmål, men da også andre satte mål og for å forbedre tjenesten og organisasjonen i sin helhetnb_NO
dc.description.abstractEngelsk sammendrag (abstract) In this final master thesis at the University College Innlandet, department Rena, I have researched whether Nav’s primary goal of more people in work and less on social benefits affects the governing of the municipal part of Nav. This has been analyzed with a starting point in chosen theory and interviews with four managing directors in Nav. Findings which have been analyzed and discussed suggest that Nav’s main goal in little degree affects how the municipal part aligns its governing activities. This is because the municipals also have their own goals that in part can be juxtaposed with Nav’s main goal. The municipals are among other things working towards making users of the municipal part of Nav’s services self-sufficient. This is something that can be done through work, but also through other public benefits, such as for example social welfare. This contradicts Nav’s main goal. With that which is highlighted above and other targets that are operationalized in the municipal part of Nav, one can see that Nav’s main target is partially loosely attached from the municipal part, and that what is actually being done in Nav-offices. Furthermore this thesis shows that the municipal part of Nav in a large part relates to budget management. The Nav-offices budgets are mainly used as a control-tool, and the individual managing directors in Nav do not feel that the budget is used to learning and development of the individual Nav-offices as organizations. The individual managing director in Nav on the other hand uses different measurements and experiences to learning, and to the design operational tools, and the development of the organization. It is important to underline that this not only applies to getting a better target-realization of Nav’s main target, but also other set targets, and to improve the service and the organization as a whole.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectstyringsaktivitetnb_NO
dc.subjectoffentlige ytelsernb_NO
dc.subjectkontrollverktøynb_NO
dc.subjectbudsjettstyringnb_NO
dc.subjectmåloppnåelsenb_NO
dc.subjectnavnb_NO
dc.subjectkvalitativ metodenb_NO
dc.subjectQualitative Designnb_NO
dc.subjectresultatstyringnb_NO
dc.subjectmålsettingnb_NO
dc.subjectPerformance Managementnb_NO
dc.subjectBudgetingnb_NO
dc.subjectScorecardnb_NO
dc.subjectControl Toolsnb_NO
dc.titleTo organisasjoner i en som til dels styrer mot ulike målnb_NO
dc.title.alternativeTwo organizations in one, who are partially directed towards different goalsnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Statsvitenskap og organisasjonsteori: 240::Offentlig og privat administrasjon: 242nb_NO
dc.source.pagenumber65nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record