Show simple item record

dc.contributor.authorHurlen, Bjørn, Kjetil
dc.date.accessioned2017-04-20T12:50:48Z
dc.date.available2017-04-20T12:50:48Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2440145
dc.descriptionErfaringsbasert master, 90 studiepoeng.nb_NO
dc.description.abstractJeg har i denne studien benyttet meg av en kvantitativ metode for å bekrefte følgende hypotese: Ansatte på lavt nivå i Forsvaret har en arbeidsmoral som kommer til uttrykk gjennom et ønske om å prestere på høyt nivå i sitt daglige virke. Her er lavt nivå i Forsvaret definert og begrenset til vernepliktsavdelinger på kompaninivå i Brigade Nord. Jeg har samlet empiri gjennom en spørreundersøkelse til et tilfeldig utvalg samt gjenbrukt empiri fra Forsvarets medarbeiderundersøkelse 2015 (Forsvaret, 2015). Jeg har også brukt data fra QPS Nordic (Skogstad, et al., 2001) som referansemateriale. Resultatene av den empiriske analysen er ikke så jeg entydig kan si at hypotesen er direkte styrket. Det er sentrale spørsmål som direkte svekker hypotesen. På den annen side er det flere områder som viser at hypotesen er styrket. Ikke minst spørsmålene som går på arbeid som utføres uten å føre det i regnskapet. Sammenholder jeg dette med svarene som har fremkommet i spørsmålene som har tillatt fritekst fra respondentene, vil jeg konkludere med at min hypotese er styrket. Jeg har benyttet meg av Maslows behovshierarki (Maslow, 1954) som teoretisk grunnlag for å diskutere arbeidsmotivasjon. Jeg har gjennom empirien bevist at gruppen ligger på de øverste nivåene i Maslow: Anerkjennelse og selvrealisering.nb_NO
dc.description.abstractEngelsk sammendrag (abstract) I have in this thesis made use of a quantitative method to confirm the following hypothesis: Employees at a low level in the Norwegian Armed Forces has a work ethic that is expressed by a desire to perform at a high level in their daily work. Here is the low level of the Armed Forces defined and limited to conscript units at company level in Brigade North. I have collected empirical data through a survey of a random sample and in addition reused empiricism of the Defence employee survey 2015 (Forsvaret, 2015). I have also used data from QPS Nordic (Skogstad, et al., 2001) as a reference material. The results of the empirical analyses are not clear can say that the hypothesis is directly strengthened. There are key issues that directly weakens the hypothesis. On the other hand, there are several areas that show that the hypothesis is strengthened. Not least the questions that go on work performed without reporting into the required reporting systems. I compare this with answers that have accumulated in the questions where I have allowed free-text replies, I conclude that my hypothesis is strengthened. I have used Maslow's hierarchy of needs (Maslow, 1954)as a theoretical basis for discussing work motivation. I have reviewed the empirical data and proved that the group is at the top levels of Maslow: Recognition and fulfillment.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectkvantitativ metodenb_NO
dc.subjectforsvaretnb_NO
dc.subjectmedarbeiderundersøkelsenb_NO
dc.subjectQuantitative Designnb_NO
dc.subjectHuman Resource Managementnb_NO
dc.subjectEmployee Surveynb_NO
dc.subjectArmed Forcesnb_NO
dc.titleGratisarbeid –et tegn på trivsel og motivasjon?nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Statsvitenskap og organisasjonsteori: 240::Offentlig og privat administrasjon: 242nb_NO
dc.source.pagenumber68nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record