Show simple item record

dc.contributor.authorRooseboom de Vries, Jean-Bobér
dc.date.accessioned2017-04-21T08:25:10Z
dc.date.available2017-04-21T08:25:10Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2440235
dc.descriptionErfaringsbasert master, 90 studiepoengnb_NO
dc.description.abstractMålet med denne avhandlingen har vært å beskrive hvordan Forsvaret og helsesektoren samarbeider om helseberedskap i totalforsvarsperspektivet. De store endringene i totalforsvaret siden murens fall i 1989, samt Sovjetunionens oppløsning i 1991 har endret totalforsvarets innretning. Fokuset har endret seg fra å være en kollektiv innsats i tilfelle krig, til å bruke samfunnets ressurser i” sivile” kriser og katastrofer. De store endringene i den sikkerhetspolitiske situasjonen de senere år, med Russlands inngripen i Georgia i 2008 og annekteringen av krim i 2014 har igjen fremmet behovet for å endre totalforsvaret. Frykten for hybridkrig og behovet for styrkning av den sivile infrastrukturen er nå blitt et hovedfokus. Min motivasjon for å skrive om dette temaet har vært en mistanke om at helseberedskap ikke har vært særlig koordinert de siste år og at Forsvaret og helsesektoren satt på hver sin tue og laget beredskapsplaner som ikke var samordnet. Denne mistanken førte til følgende problemstilling: Hvordan samordnes helseberedskap mellom Forsvaret og helsesektoren? Oppgaven er basert på en kvalitativ tilnærming med Helseberedskapsrådet som case. Datagrunnlaget er hentet fra omfattende dokumentstudier av primært stortingsmeldinger og utgivelser på departementsnivå. I tillegg er det foretatt semi-strukturerte intervju av medlemmer i Helseberedskapsrådet. De viktigste funn i min studie er at Forsvaret og helsesektoren hemmes av forskjellene i geografisk spesialisering, samt forskjellene i den formelle organiseringen av ansvar og myndighet. Samordning har dog skutt fart de senere år, dette skyldes ikke minst enkeltpersoner både i Forsvaret og helsesektoren som har sett behovet for samordning på tvers av sektorene.nb_NO
dc.description.abstractEngelsk sammendra (abstract) The aim of this thesis was to describe how the defence and health sectors work together on nhealth preparedness in total defence perspective. The big changes in total defence since the fall of the Berlin wall in 1989 and the devolvement of the former Soviet Union in 1991 has changed the total defence system. The focus has changed from being a collective effort in the event of war, to use society's resources in "civilian" crises and disasters. The major changes in the security situation in recent years, with Russia's intervention in Georgia in 2008 and annexation of the Crimean Peninsula in 2014 have again put forward the need to change the total defence. Fear of hybrid war and the need for strengthening of the civilian infrastructure has now become a main focus. My motivation for writing on this subject has been a suspicion that the health readiness has not been particularly coordinated in recent years and that the Armed Forces and healthcaresat on each mound and made contingency plans that were not coordinated. This suspicion led to the following research question: How coordinated is health readiness between the armed forces and the health care organisation? The thesis is based on a qualitative approach with Health Preparedness Council as a case. The data are obtained from comprehensive document studies of primarily white papers and publications at the ministerial level. In addition, there are conducted semi-structured interviews with members of the Health Emergency Council. The main findings of my study are that the coordination between defence and health care is hampered by differences in geographic specialization, as well as differences in the formal organization of responsibilities and powers. Coordination has, however, accelerated in recent years, this is due not least individuals both in defense and health care that has seen the need for coordination across sectors.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectkvalitativ metodenb_NO
dc.subjecthelse- beredskapnb_NO
dc.subjectcase-designnb_NO
dc.subjectdokumentstudiernb_NO
dc.subjectforsvars- beredskapnb_NO
dc.subjectQualitative Designnb_NO
dc.subjectHealth Preparednessnb_NO
dc.subjectArmed Forcesnb_NO
dc.subjectCase Studynb_NO
dc.subjectDocument Studynb_NO
dc.titleSamordning av helseberedskap mellom Forsvaret og helsesektoren i totalforsvaretnb_NO
dc.title.alternativeCoordination of health preparedness between defense and health sectors in a total defense perspectivenb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Statsvitenskap og organisasjonsteori: 240::Offentlig og privat administrasjon: 242nb_NO
dc.source.pagenumber63nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record