Show simple item record

dc.contributor.authorEggen Somdalen, Hanne Marit
dc.contributor.authorCaspari, Nina
dc.contributor.authorOlsen Johannessen, Roar
dc.date.accessioned2017-04-24T08:29:08Z
dc.date.available2017-04-24T08:29:08Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2440423
dc.descriptionErfaringsbasert master, 90 studiepoeng.
dc.description.abstractVårt utgangspunkt for avhandlingen var hvorfor sykefraværet er så lavt blant lokomotivførere. Forklaringen på lavt sykefravær er kompleks og består av mange faktorer. Vi søkte å finne noen grunnleggende faktorer som kunne forklare det lave sykefraværet. Det ble tidlig klart for oss at det er kollektive kulturelle forhold som har betydning blant lokomotivførerne. For å avgrense avhandlingens omfang valgte vi å se på ett stasjoneringssted med seks lokomotivførere. Den gruppen vi har sett på har hatt et stabilt lavt sykefravær over flere år. Oppgaven innledes med en presentasjon av en modell vi har utviklet for å kunne forklare det lave sykefraværet i gruppen. Videre presenterer vi relevant teori for de forklaringsfaktorene vi har funnet. Empiri samlet vi inn gjennom semistrukturerte intervju med alle seks lokomotivførerne på Stasjoneringsstedet. Dette ga oss gode data som vi kategoriserte i de grunnleggende faktorene som forklarer det lave sykefraværet. I analysen av empirien følger vi vår modell når vi diskuterer funnene. Avslutningsvis diskuterer vi hvordan faktorene i modellen henger sammen og påvirker hverandre, samt hvordan faktorene inngår i gruppens organisasjonskultur. Gjennom forståelse av sammenhengen mellom gruppens kultur og faktorene i modellen vil det være mulig å legge til rette for lavt sykefravær. Ofte i samfunnsvitenskapen er en opptatt av å søke mulige forklaringer på problemer. I vår forskning er det vi undersøker ikke et problem, men en positiv verdi for organisasjonen. Våre funn representerer ikke noe revolusjonerende, men gir en annerledes vinkling siden vi har valgt å se på lavt og ikke høyt sykefravær. Funnene våre underbygger tidligere forskning og etablert teori. Vi setter i tillegg de ulike faktorene i sammenheng. Vi viser at det ikke er uavhengige enkeltfaktorer som forklarer det lave sykefraværet, men at faktorene er gjensidig avhengig av hverandre og påvirker hverandre. Faktorene må ses som en helhet innenfor rammene av kulturen i gruppen.nb_NO
dc.description.abstractEngelsk sammendrag (abstract) The background for the study was why the sick leave is very low within the occupational group we examined, train drivers based at one particular depot within the Norwegian state railways (NSB). The explanation the low absence is complexed and consists of many factors. We sought to discover whether there were underlying factors that explain the low level of sick leave. Early on it became clear that it is its shared cultural ethos which has influenced the behaviour of the train drivers. To limit the size of the study, we chose to study only one depot, which had 6 train drivers connected to it. The group we have studied has had a consistent level of sick leave during several years. The study starts with a presentation of a model which we have developed to help us explain the low sick leave in the group. Further, we present a relevant theory for the explanatory factors we have found. We collected the empirical basis through semi structural interviews with all 6 train drivers at the depot. These interviews gave us useful data which was categorised into the basic factors that explains the low level of sick leave. The analyses of the empirical data are based on our model when we discuss the findings. Finally, we discuss how the different factors of the model are linked together and influence each other, and how the factors are part of the organisational culture Through the understanding of the connection between the group’s culture and the factors in the model it is possible to create necessary conditions low level sick leave. In social science the focus is often to find possible explanation on problems. In our research what we examine is not the problem, but on the contrary a positive benefit for the organisation. Our findings do not represent anything radical, but presents a different angel because we have chosen to study low, and not high sick leave. The findings support earlier research and established theory. In addition, we put the different factors into a context. We show that it is not unconnected factors that explain the low sick leave, but that the factors are dependant of each other and influence each other. The factors must be seen as whole within the context of the culture in the group.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectsykefraværnb_NO
dc.subjectTurnovernb_NO
dc.subjectSick Leavenb_NO
dc.subjectorganisasjonskulturnb_NO
dc.subjectsemi-strukturerte intervjuernb_NO
dc.subjectSemi Structural Interviewnb_NO
dc.subjectkvalitativ metodenb_NO
dc.subjectQualitative Designnb_NO
dc.subjectempirisk studienb_NO
dc.subjectEmpirical Researchnb_NO
dc.titleEn kvalitativ studie av lavt sykefravær blant lokomotivførerenb_NO
dc.title.alternativeA qualitative study of low rates of sick leave among train driversnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Statsvitenskap og organisasjonsteori: 240::Offentlig og privat administrasjon: 242nb_NO
dc.source.pagenumber129nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record