Show simple item record

dc.contributor.authorSvendsen, Bente Skjelstad
dc.date.accessioned2017-07-11T12:56:51Z
dc.date.available2017-07-11T12:56:51Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2448472
dc.descriptionMastergradsoppgave i tilpasset opplæring, Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap, Høgskolen i Innlandet, 2017.nb_NO
dc.description.abstractNorsk: Dette er en masteroppgave i tilpasset opplæring. Oppgavens problemstilling er: Hvordan kan barnehageassistenters kompetanseheving forstås - sett ut fra et konkret kompetansehevingstiltak. Bakgrunnen for studien er strategien Kompetanse for framtidens barnehage. Strategi for kompetanse og rekruttering 2014-2020 og et konkret tiltak i denne strategien. Det heter i strategien at det skal legges til rette for at assistenter i barnehagen kan ta fagbrev i barne- og ungdomsarbeiderfaget, slik at flere assistenter får en formell barnehagefaglig kompetanse. Studien søker å kaste lys over kompetansehevingsbegrepet med bakgrunn i et etablert kompetansehevingstiltak for barnehageassistenter. For å belyse problemstillingen over har jeg støttet meg til to forskningsspørsmål: • Hvilke personlige begrunnelser har deltagerne i konkret prosjekt for å heve kompetansen sin? • Hvordan opplever barnehageassistentene det konkrete prosjektet som heving av sin kompetanse i det daglige arbeidet i barnehagen? Det empiriske datamaterialet bygger på en fenomenologisk tilnærming, og er framkommet ved tekstutsagn fra informanter. Masteroppgaven er skrevet med en fagteoretisk ramme inspirert av ulike teoretikere innenfor temaene voksnes læring, livslang læring, motivasjon og kompetanse. Livslang læring og kompetansebegrepet ses også i lys av internasjonale og nasjonale rammeverk. Formålet med oppgaven er å frambringe kunnskap om hvordan kompetansehevingsbegrepet kan forstås. Noen barnehageassistenters tekster og ulike teoretiske perspektiv har hjulpet meg med å åpne opp for flere forståelser. Det er også et ønske at denne studien kan gi informasjon av verdi for andre i arbeid med kompetansehevingstiltak for barnehageassistenter. Oppgaven viser til at kompetanse og kompetanseheving er komplekse begreper med et utall forståelser sett ut fra både rammeverk fra OECD, EU, ulike NOU- rapporter og Kunnskapsløftet og ulike teoretiske tradisjoner innenfor pedagogikk, voksenpedagogikk, politikk og moderne ledelsesteori. Studien avdekker «kompetansehevingens vidunderlige risiko» som en motvekt mot ren kompetansemålstenkning og kvalitativ forståelse.nb_NO
dc.description.abstractEnglish: The topic of this master thesis is adaptive education. Specifically, I wish to address the research question: How can the competence building of kindergarten assistants be understood, in light of a specific competence - building initiative? The background of the study is the strategy; “Kompetanse for framtidens barnehage. Strategi for kompetanse og rekruttering 2014 – 2020”. The strategy denotes how the completion of trade certificate should be facilitated for kindergarten assistants, in order to increase the number of kindergarten assistants with formal and professional competence titled Child Care and Youth Worker. Accordingly, the main goal of the study is to shed light on the concept of competence building, with reference to an established competence-building initiative for kindergarten assistants. In order to answer my research question, I investigate the following two specific research questions: • Which personal motives have the participants in the specific competence building project got for building their competence? • How does kindergarten assistants experience the specific project as competence building, in their daily work as kindergarten assistants? The empirical material build on the perspective of phenomenology and is developed from written statements made by the informants. The thesis is written in a theoretical framework, inspired by different theorists within the fields of adult learning, lifelong learning, motivation and competence. Additionally, lifelong learning and the concept of competence is explored in light of international and national political frameworks. The practical aim of the thesis is to increase and generate knowledge regarding the concept of competence building. Some of the statements from the kindergarten assistants and the applied theoretical perspectives have helped me to open up to different understandings of the concept. Thus, the thesis gives valuable information that can be relevant when designing competence-building initiatives for kindergarten assistants. Overall, the thesis illustrate how competence and competence building are complex concepts, with a variety of understandings, seen from the political frameworks of OECD, EU and different NOU reports and «Kunnskapsløftet». Furthermore, the thesis shed light on the plurality of understandings within the theoretical traditions of pedagogy, adult education, politics and modern leadership theory.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectMITOnb_NO
dc.subjectkompetansehevingnb_NO
dc.subjectbarnehagenb_NO
dc.subjectassistenternb_NO
dc.subjectbarnehageassistenternb_NO
dc.subjecttilpasset opplæringnb_NO
dc.titleHvordan kan barnehageassistenters kompetanseheving forstås - sett ut fra et konkret kompetansehevingstiltak?nb_NO
dc.title.alternativeHow can the competence - building of kindergarten assistents be understood - in light of a specific competence – building initiative?nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280::Spesialpedagogikk: 282nb_NO
dc.source.pagenumber89nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record