Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorHelseth, Tor Håvard Reinvik
dc.date.accessioned2017-07-11T13:33:29Z
dc.date.available2017-07-11T13:33:29Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2448481
dc.descriptionMastergradsoppgave i tilpasset opplæring, Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap, Høgskolen i Innlandet, 2017.nb_NO
dc.description.abstractNorsk: Får alle barn i barneskolen tilpasset opplæring i matematikk? Masteroppgaven tar utgangspunkt i erfaringer fra egen praksis som matematikklærer på barneskolen sammenlignet med resultatene ved Norsk matematikkråd sin forkunnskapstest i 2011. Oppgavens formål er å finne ut om tre lærere som har faget Matematikk 1 fra to ulike grunnskolelærerutdanninger, opplever at undervisningen i dette faget ble tilpasset deres forutsetninger. I tillegg ønsker jeg å finne ut om disse lærerne føler seg kompetente til å tilpasse egen undervisning. Dette har ledet frem til min problemstilling. 1. Hvordan opplever nyutdannede lærere at undervisningen og arbeidskravene i Matematikk 1 er tilpasset lærerstudentenes forutsetninger. 2. I hvilken grad føler de seg kompetente nok til å undervise og tilpasse undervisningen i matematikk. Jeg har benyttet meg av forskningsintervju som metode da dette egner seg for å forstå hvordan informantenes hverdag arter seg (Kvale & Brinkmann, 2010). Mine empiriske funn tolkes i et hermeneutisk perspektiv. For analyse har jeg benyttet meg av Holme og Solvang (1996) sin delanalyse som tar utgangspunkt i informantenes utsagn. Funnene i denne oppgaven viser at alle lærerne i utvalget opplevde at faget ikke ble tilpasset deres forutsetninger. Ingen av lærerne ble testet i forkant av- eller ved oppstart av Matematikk 1. Dette tilsier at høgskolelærerne ikke kjente studentenes utgangspunkt (jfr. Vygotskij, 2001 sin teori om den proksimale utviklingssone). Ingen av informantene føler seg kompetente til å tilpasse egen undervisning på 1.-7.trinn etter å ha bestått faget Matematikk 1 ved en grunnskolelærerutdanning. Dette betyr at begrepet «tilpasset opplæring» ikke er jobbet godt nok med på de to grunnskolelærerutdanningenenb_NO
dc.description.abstractEnglish: Do all children in primary school get their education in mathematics adapted? The background for my assignment is based on my experience from my own practice as a primary school mathteacher compared with the Norwegian Mathematics Council's report on the results of a pre-knowledge test in 2011. The purpose of the assignment is to investigate to what extent three teachers who have studied mathematics 1 at two different tachertraning colleges find the programs adapted to their prerequisites. In addition, I want to explore whether these teachers feel competent to adapt their own teaching. This has led to my problem. 1. How do newly educated teachers experience the teaching and working requirements in Mathematics 1 are adapted to the learning outcomes of the students. 2. To what extent do they feel competent to teach and adapt their instruction in mathematics. I have taken advantage of research interviews as a method as this is suitable for understanding how the informants' everyday lives take place. My empirical findings are interpreted in a hermeneutic perspective, as this can be used as a tool for understanding and interpreting life. For analysis, I have used Holme and Solvang (1996) in their partial analysis based on the informants' statements. The results of this assignment show that all teachers experienced that the teacher training subject was not adapted to their prerequisites. None of the three teachers were tested prior to or starting Mathematics 1. This indicates that collegeteachers did not know the students' starting point. None of the students feel competent to adapt their own instructions to the needs at primary school level.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectMITOnb_NO
dc.subjecttilpasset opplæringnb_NO
dc.subjectmatematikknb_NO
dc.subjectundervisningnb_NO
dc.subjectnyutdannedenb_NO
dc.subjectlærerutdanningnb_NO
dc.titleTilpasset opplæring i matematikk. Hvordan opplever nyutdannede lærere at undervisningen og arbeidskravene i Matematikk 1 tilpasses lærerstudentenes forutsetninger, og i hvilken grad føler de seg kompetente nok til å undervise og tilpasse opplæringen i matematikk.nb_NO
dc.title.alternativeHow do newly educated teachers experience the teaching and working requirements in Mathematics 1 are adapted to the learning outcomes of the students and to what extent do they feel competent to teach and adapt their instruction in mathematics.nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280::Spesialpedagogikk: 282nb_NO
dc.subject.nsiVDP::Matematikk og Naturvitenskap: 400::Matematikk: 410nb_NO
dc.source.pagenumber71nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel