Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorBjørnson, Kristin
dc.date.accessioned2017-07-13T09:22:57Z
dc.date.available2017-07-13T09:22:57Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2448647
dc.descriptionMastergradsoppgave i tilpasset opplæring, Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap, Høgskolen i Innlandet, 2017.nb_NO
dc.description.abstractNorsk: Mitt ønske, og formålet med denne studien var å høre elever med lese- og skrivevansker og lærere på ungdomstrinnet sin stemme, i forhold til hvordan de opplevde bruk av kreative og varierte undervisningsmetoder i skolehverdagen. Med grunnlag i formålet er studiens overordnede problemstilling formulert slik: Hva betyr bevisst bruk av kreativitet i undervisningen på ungdomsskolen for elever med lese- og skrivevansker? Problemstillingen belyses gjennom følgende delspørsmål: Hvilken betydning har varierte undervisningsmetoder og arbeidsmåter for elever med lese- og skrivevansker sin læringsprosess? På hvilken måte vil bruk av kreativitet i læringsprosessen bidra til økt motivasjon og læring hos elevene? Elevenes og lærernes opplevelser, tanker og refleksjoner ble belyst gjennom syv kvalitative intervjuer. De kvalitative intervjuene ble deretter fortettet ned til en sammenhengende og rikholdig fremstilling, narrativt presentert som to elevinformanter, og en lærerinformant. Mange viktige stemmer kom frem gjennom de kvalitative intervjuene av elevinformantene med lese- og skrivevansker, og lærerinformantene, alle på ungdomstrinnet. Teorien som er valgt ut i denne studien bygger på et sosiokulturelt perspektiv, fra Lev Semonovitsj Vygotskij, om interaksjonen mellom personen og det sosiale miljøets betydning, og om innlæringen av vitenskapelige og spontane begreper. Videre presenterer jeg teori fra tre ulike essay skrevet av John Dewey, om hans syn på forholdet mellom teori og praksis, utdanningens filosofi, og forholdet mellom utdanning og erfaring. I tillegg blir en rekke nasjonale og internasjonale studier presentert, som blant annet tar for seg tilpasset opplæring, taus kunnskap, motivasjon hos elever med lese- og skrivevansker, elevrollen og lærerens rolle. Jeg presenterer også flere forskningsprosjekt, som eksempel på hvordan man kan utvikle ungdomstrinnet, i forhold til blant annet kreative og varierte undervisningsmetoder, og tilpasset opplæring. Jeg har valgt denne teorien fordi den er relevant i forhold til min problemstilling og mine forskningstema, om hvilken betydning varierte undervisningsmetoder har for elever med lese- og skrivevansker, og på hvilken måte bruk av kreativitet og lek i læringsprosessen bidrar til økt motivasjon og læring hos elevene. I drøftingen ble de tre begrepene fra problemstilling og delspørsmål, kreativitet, variasjon og motivasjon, drøftet opp mot den presenterte teorien og utdrag fra de kvalitative intervjuene med elever med lese- og skrivevansker og lærere på ungdomstrinnet. Undersøkelsen viser at bruk av varierte og kreativitet har stor betydning for elever med lese- og skrivevansker. De gode opplevelsene av de varierte og kreative metodene er veldig tydelige hos informantene, men hører med til unntakene i elevenes skolehverdag. Vekslingen mellom teoretiske og praktiske arbeidsmåter beskrives av både elever og lærere som en suksess i forhold til å få et godt læringsutbytte. Så hvorfor er ikke denne bevisste vekslingen mellom teoretiske og praktiske metoder mer utbredt? I forhold til motivasjon hos elevene med lese- og skrivevansker, er de helt tydelige på at lærerens engasjement og involvering, egeninvolvering og ansvarliggjøring hos elevene, samt valgmuligheter i forhold til oppgaver og skolearbeid, skaper god motivasjon hos dem i skolehverdagen. Det er naturlig å tenke seg at kreative og varierte undervisningsmetoder virker motiverende for elever med lese- og skrivevansker og at det kan gi et bedre læringsutbytte for denne elevgruppen som min studie har bekreftet. Dette er ikke overraskende. Men man kan spørre seg om dette i dagens eller fremtidens skole er gjennomførbart. Benjamin Franklin sa: «Fortell meg og jeg glemmer, vis meg og jeg husker, involver meg og jeg lærer». Her er jeg med min studie og mine funn helt på linje med Benjamin Franklin. Når elevene engasjeres og involveres blir det et godt læringsresultat. Studier som dette kan være etterspurt blant lærere, skoleledelse, skoleeiere og politikere i forhold til utforming og planlegging av fremtidens skole.nb_NO
dc.description.abstractEnglish: The main purpose of this master’s thesis is to present the voice of the pupils themselves with regard to their difficulties in reading and writing as well as that of their teachers in adopting a variety of creative methods of teaching. The level of education in this study is equivalent to secondary school or junior high/middle school. The overall aim of this study may be formulated accordingly: What will a strategic use of creativity accomplish in the teaching process of students at secondary school level with reading- and writing difficulties? The research inquiry outlined is further exemplified by the following questions: What is the importance of varied methods of teaching applied to students with reading and writing difficulties in their process of learning? In what way will the use of creativity in the teaching process stimulate increased motivation and learning? The experience, thoughts and reflections of the students and the teachers were obtained through seven qualitative interviews. In accordance with the theory of narrative analysis the interviews were subsequently compressed to three interviews, narratively presented as two student informants and one teacher informant. Many important voices revealed themselves through the interviews of the student informants as well as of their teachers. The theoretical background for this study is a sociocultural perspective, according to Semonovitsj Vygotskij, focusing on the interaction between the person and the social environment and on an internalization of scientific and spontaneous notions. Furthermore I present theories from three different essays by John Dewey, describing his views on the relationship between theory and practice, the philosophy of education and the relationship between education and experience. In addition, I present several national and international studies dealing with adapted learning, silent learning, the motivation of pupils with reading and writing difficulties, the pupil role and the role of the teacher. I present several research projects as examples of how it is possible to teach youths using creative and varied methods of teaching and adapted learning. The theoretical background was chosen as it was relevant to my research inquiry and to the questions on the importance of varied methods of teaching pupils with reading and writing difficulties, and in which ways the use of creativity and play can contribute to increased motivation and learning. In discussing the three concepts of my research questions – creativity, variation and motivation – in relation to the theory presented, I have correlated them with the results of the qualitative interviews of pupils with reading and writing difficulties and of teachers on the youth level. This study shows that the use of varied and creative methods is of great importance to pupils with reading and writing difficulties. The success of these methods is greatly significant, but unfortunately largely absent in everyday school life. The alternation between theoretical and practical methods of work is well received and described as a success in relation to learning. So one might ask, why isn`t this method more widely used in the schools of today? The pupils with reading and writing difficulties clearly express the significance of the motivation and engagement of the teachers, as well as involvement and responsibility of themselves. Freedom of choice in relation to tasks and routine school work creates motivation in their everyday life at school. Naturally, one would expect that creative and varied methods of teaching would be motivating to pupils with reading and writing difficulties, giving a greater benefit of learning to this group. The fact that my study has confirmed this expectation is hardly surprising. However, one might well ask if this method is feasible in the school of today or even in the school of tomorrow. Benjamin Franklin once said, “Tell me and I forget, show me and I may remember, involve me and I learn.” The present study with its results agree with Benjamin Franklin. When the pupils are engaged and involved, greater learning occurs. Studies like the present one may be in great demand among teachers, leaders, owners and politicians engaged in shaping and planning the school of the future.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectMITOnb_NO
dc.subjectlese- og skrivevanskernb_NO
dc.subjectundervisningsmetodernb_NO
dc.subjectlæringsprosessernb_NO
dc.subjectkreativitetnb_NO
dc.title«Endelig lærer også jeg noe på skolen» Betydningen av bevisst bruk av kreativitet og varierte undervisningsmetoder i undervisningen på ungdomsskolen, for elever med lese- og skrivevansker.nb_NO
dc.title.alternative«At last, even I am learning something at school»nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280::Spesialpedagogikk: 282nb_NO
dc.source.pagenumber93nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel