Show simple item record

dc.contributor.authorMyrvang, Caroline Ek
dc.date.accessioned2017-08-01T13:57:23Z
dc.date.available2017-08-01T13:57:23Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2449644
dc.descriptionBacheloroppgave i ledelse og organisasjonsutvikling 2017nb_NO
dc.description.abstractDenne oppgaven er en kvalitativ studie om hvordan lærere i videregående skole opplever relasjonen de har til sin leder, og i hvilken grad leders relasjon har betydning for den enkeltes motivasjon. Problemstillingen lyder som følger: «Hvordan blir læreres motivasjon påvirket av relasjonen til leder?» Studien er basert på intervju av et utvalg lærere ved St. Olav videregående skole med fokus på hvordan læreren opplever relasjonen den har til sin leder, og videre hvordan den opplevde relasjonen påvirker lærerens motivasjon. Som en stor del av lærerhverdagen står «relasjoner» i fokus. I følge Thomas Nordahl ved Høgskolen i Hedmark er en av grunnleggende oppgavene til alle lærere å utvikle en positiv og støttende relasjon til hver enkelt elev. Relasjonsbasert klasseledelse og kollektiv læringsutvikling står på agendaen for mange norske skoler. Hvilken relasjon en lærer har til en elev er avgjørende for elevens motivasjon til læring, men hvilken relasjon er med på å påvirke lærerens motivasjon? Jeg ønsker i min undersøkelse og belyse hvordan lærerens motivasjon påvirkes av relasjonen de har til sin leder i en arbeidshverdag der det stadig er økt fokus på samarbeid, deling, kollegabasert veiledning og teamarbeid. Med alle disse arenaene for samarbeid er man tettere knyttet til sine samarbeidspartnere og kollegaer enn man er til sin leder, så er det betydning hvem man har som nærmeste leder? Og hvor viktig er leders relasjon for den enkeltes motivasjon? Resultatene av forskningen viser at lærere ikke har behov for å ha en personlig relasjon med lederen sin, og at verken personlig annerkjennelse eller atferd hos leder ikke har vesentlig betydning for motivasjonen til den enkelte. Derimot er måten lederen viser respekt og tillitt til den enkelte på en motivasjon i seg selv. Funnene i oppgaven viser at faktorer som trivsel i arbeidsoppgavene og gode relasjoner til kollegaer er avgjørende for grad av motivasjon. Ikke overraskende er relasjonen til elevene en avgjørende hovedfaktor for motivasjon.nb_NO
dc.description.abstractAbstract This thesis is a qualitative study of how teachers in secondary schools are experiencing the relation they have to their leader, and to what extent manager’s relation affects on the individual's motivation. My question is: "How does teachers' motivation get affected by relation to the leader?" The study is based on interviews with a selection teachers at St. Olav high school with focus on how the teacher experiencing the relation they have to their leader, and how the experienced relation affecting teacher’s motivation. As a major part of everyday life as a teacher “relations” are in focus. According to Thomas Nordahl at the University of Hedmark is one of the basic tasks of all teachers to develop a positive and supportive relation with each and every student. Relational class management and collective learning development is on the agenda for many Norwegian schools. What relation a teacher has a student is crucial for the student's motivation for learning, but who relations are influencing teacher motivation? I want in my research illuminate how the teacher's motivation is influenced by the relation they have to their manager in a workday where there is still an increased focus on collaboration, sharing, colleague based guidance and teamwork. With all these arenas for cooperation the teacher are more closely associated with their colleagues more than they are to their leader, so is it important who you have as immediate supervisor? And how important is the manager's relations to the individual's motivation? The results in my research show that teachers do not need to have a personal relation with their leader and that neither personal recognition or behavior of leader has significant importance for the motivation of the individual. But the way the leader shows respect and trust of the individual is a motivation in itself. The thesis concludes that factors such as job satisfaction in work tasks and good relations with colleagues are essential for degree of motivation. Not surprisingly are relations to the students a crucial key factor for motivation.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectvideregåendenb_NO
dc.subjectskolenb_NO
dc.subjectmotivasjonnb_NO
dc.subjectlærernb_NO
dc.subjectledernb_NO
dc.subjectrelasjonnb_NO
dc.titleHvordan blir læreres motivasjon påvirket av relasjonen til leder?nb_NO
dc.title.alternativeHow does teachers' motivation get affected by the relation to the leader?nb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Statsvitenskap og organisasjonsteori: 240::Offentlig og privat administrasjon: 242nb_NO
dc.source.pagenumber61nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record