Show simple item record

dc.contributor.authorKrohg-Brevig, Sandra
dc.contributor.authorHagebakken, Thuy Luyen
dc.date.accessioned2017-08-02T09:58:36Z
dc.date.available2017-08-02T09:58:36Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2449702
dc.descriptionBacheloroppgave i ledelse og organisasjonsutvikling 2017nb_NO
dc.description.abstractEtter å ha gått 3 år på bacheloren organisasjonsutvikling og ledelse har vi vært gjennom mange spennende fag. Et tema som vi så igjen i mange av fagene var tillit og relasjonen mellom ledere og medarbeider. Vi anser tillit som et viktig element i ledelse og funderte på hva som gjorde at man hadde tillit. Det er gjort mye forskning på område, noe i det psykologiske aspektet og noe knyttet opp mot arbeidslivet. Vi så på pensum, andre bacheloroppgaver og artikler knyttet til tema for å få en ide om hvilken vinkling vi ønsket å skrive om. Det er interessant å se på hva som er årsaken til at vi får tillit til et annet menneske eller en organisasjon. Med bakgrunn i denne tanken valgte vi tillit mellom ledere og medarbeidere som tema for vår oppgave. Problemstillingen som knyttes til dette temaet er: Hva er grunnlaget for tillit sett fra leder og medarbeiders ståsted? Vi har tatt i bruk både kvantitativ og kvalitativ metode ved hjelp av spørreskjema og intervjuer for å finne ut svar på vår problemstilling. Samlende data som vi hadde etter undersøkelsene ble drøftet opp mot teori om tillit og fem kjerneelementer som blir presentert av Kaufmann og Kaufmann. Funnene som kommer etter undersøkelsene har gitt oss en forståelse om tillitsforholdet mellom ledere og medarbeidere med bakgrunn av de fem kjerneelementene. Vi ser at våre funn samsvarer med tidligere forskning. I tillegg finner vi ut at forhold mellom ledere og medarbeidere blir påvirket av kommunikasjon.nb_NO
dc.description.abstractAbstract During three years of studying oorganizational development and management, we’ve been through a lot of interesting subjects. A theme we’ve encountered a lot in these years subjects, are trust and the relation between leaders and employees. We consider trust as an important element in leadership, and had questions regarding what the cause for gaining trust was. There is a lot of research done within this theme, some in the psychological aspect, some related to work relations. We looked at syllabus, other bachelor's thesis and articles related to the same theme to get an idea regarding what angel we wanted to write about. It is interesting to find out why we gain trust to someone or an organization. With that in mind we chose trust between leaders and employees as our theme for the thesis. Our topic question related to this theme is: “What is the basis for trust seen from the leader and employee's point of view?” We have used both quantitative and qualitative method in our thesis, by using a questionnaire and interviews to find answers to our topic question. The information we have gathered has been discussed and compared up against theories about trust and the five core elements presented by Kaufmann and Kaufmann. The findings we have made through this process have given us an understanding regarding the trust relation between leaders and employees based on the five core elements. We find that our results match research done on the theme; we also find that the relation between leaders and employees are affected by communication.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjecttillitnb_NO
dc.subjectmedarbeidernb_NO
dc.subjectledernb_NO
dc.subjectKaufmannnb_NO
dc.subjecttillitsforholdetnb_NO
dc.subjectkommunikasjonnb_NO
dc.titleHva er grunnlaget for tillit sett fra leder og medarbeiders ståsted?nb_NO
dc.title.alternativeWhat is the basis for trust seen from the leader and employee's point of view?nb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Statsvitenskap og organisasjonsteori: 240::Offentlig og privat administrasjon: 242nb_NO
dc.source.pagenumber62nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record