Show simple item record

dc.contributor.authorTrygstad, Kathrine Gjersem
dc.date.accessioned2017-08-07T09:36:44Z
dc.date.available2017-08-07T09:36:44Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2450008
dc.descriptionFordypningsoppgave bachelor i eiendomsmegling 2017nb_NO
dc.description.abstractFormålet med undersøkelsen er å undersøke om kjøper og selger ved privat bolighandel er oppmerksom på deres ansvar og plikter dersom handelen foregår uten bistand fra megler. Dette blir besvart gjennom undersøkelsens problemstilling «Hvilke fordeler og ulemper står partene ovenfor ved privat bolighandel?» og delproblemstillinger som omhandler hvilken del av oppdraget som vil være mest kritisk og om avhendingslovens bestemmelser ivaretar forbrukere ved privat bolighandel. Teorien i oppgaven bygger på partenes ansvar etter avhendingsloven og eiendomsmeglingsloven. Forbrukerombudets synspunkter til” gjør det selv”-løsninger og grunner til privat bolighandel diskuteres også. Undersøkelsen ble gjennomført med kvalitative intervjuer der strategisk utvelgelse ble benyttet. Utvalget besto av et homogent utvalg bestående av fem eiendomsmeglere, der strukturerte intervjuer ble brukt. Informantene i undersøkelsen ser kritisk på bolighandel der megler utelates fra store deler av oppdraget og at avhendingsloven alene ikke verner partene nok. De påpekte at kjøper og selger vil stå uten mulighet for å få råd og veiledning fra megler, som skal være en nøytral mellommann med omsorg for begge parters interesse. Og at både kjøper og selger mangler kunnskap om egne rettigheter og plikter. Informantene mente selgers største utfordringer er opplysningsplikten etter avhendingslovens regler. Selger er selv ansvarlig for å innhente opplysninger, tyde og videreformidle disse på en tilfredsstillende måte, selv ved bistand fra megler. Informantene mente at dersom handelen foregår uten bistand fra eiendomsmegler, øker risikoen for erstatningsansvar. Informantene påpekte også at kjøper står uten en nøytral mellommann som er pliktig til å ivareta kjøpers interesser og som har kvalitetssikret arbeidet. Erfaring fra informantene er at kjøper sjelden er klar over plikten til å undersøke eiendommen før bindende avtale. Når vi ser på fordelene ved privat bolighandel, kom det frem at utvalget mener pris er den avgjørende faktoren og den eneste som ble avdekket i undersøkelsen. Her må man sette utgifter til meglers vederlag, og verdien av å bruke profesjonell eiendomsmegler opp imot hverandre.nb_NO
dc.description.abstractEngelsk sammendrag (Summary) The object of the study to inspect whether the buyer and the seller who choose private property sales are aware of their responsibilities and duties if the deal is done without the assistance of a relator. This is answered through the research issue "What are the advantages and disadvantages of the seller and the buyer in private housing?" And sub-issues that deal with which part of the assignment that will be most critical and the provisions of the disposal protect consumers in private property sales. The theory in the paper is based on the buyer and the seller responsibility after the disposal and the property broker act. The consumer Ombudsman point of view to “do it yourself”- solutions and reasons to private property sales is also discussed. This study was completed with qualitative interviews where strategic selection was used. The selection consisted of a homogeneous selection of five real estate agents. The informants of the investigation are critical to property transactions where relator is left out from the assignment and that the disposal alone does not protect the seller and the buyer enough. They pointed out that the seller and buyer would be unable to get advice and assistance from a broker, who would be a neutral mediator whit care for both buyers and sellers interest. And that both the buyer and the seller are missing knowledge about their own rights and duties. The informants meant that the sellers biggest challenges are the duty of disclosure according to the rules of the disposal. Seller is responsible for obtaining information, suggesting and disseminating them in a satisfactory manner, even if broker is used. They believed that if the trade is done without the assistance of a broker, the risk of liability increases. The informant pointed also out that the buyer is without a neutral mediator who is required to protect the buyer's interests and has quality assured the work. Experience from the informants is that the buyer rarely is aware of the duty to investigate the property before a binding agreement. When we look at the benefits of private property sales, it emerged that the selection means that the price is the crucial factor and the only one discovered. Here you should put expenses to the realtor’s compensation, and the value of using professional realtor against each other.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjecteiendomsmeglingnb_NO
dc.subjectprivatnb_NO
dc.subjectbolighandelnb_NO
dc.subjectkjøpernb_NO
dc.subjectselgernb_NO
dc.subjectfordelernb_NO
dc.subjectulempernb_NO
dc.titleHvilken fordeler og ulemper står partene ovenfor ved privat bolighandel?nb_NO
dc.title.alternativeWhat advantages and disadvantages are parties facing in private property sales?nb_NO
dc.typeFordypningsoppgavenb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210::Samfunnsøkonomi: 212nb_NO
dc.source.pagenumber27nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record