Show simple item record

dc.contributor.authorFlermoen, Anne Kristi
dc.date.accessioned2017-08-24T12:49:27Z
dc.date.available2017-08-24T12:49:27Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2451762
dc.descriptionMastergradsoppgave i tilpasset opplæring, Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap, Høgskolen i Innlandet, 2017.nb_NO
dc.description.abstractNorsk: Hensikten med denne studien har vært å belyse hvordan lærerne gjennom sin relasjonskompetanse kan være med å bidra til økt livsmestring hos elever som viser tegn til tilknytningsvansker. Studien er en kvalitativ studie, med tre intervjuer og en teoretisk referanseramme. Den teoretiske referanserammen har følgende elementer: tilknytning, trygghetssirkelen, relasjonen lærer-elev, relasjonskompetanse, livsmestring og empowerment. De tre individuelle intervjuene er av strategisk utvalgte lærere. Gjennom studien er det benyttet en hermeneutisk tilnærmingsform med vekt på å få tak i lærernes erfaringer, sett i et fenomenologisk perspektiv. Datainnsamlingen basert på intervjuene er grunnlaget for drøftingen i lys av den teoretiske referanserammen. Sentralt i besvarelsen fremmes ulike evner, verktøy og kompetanse som ved bevisst bruk kan være med på å skape trygghet, som igjen kan gi økt livsmestring for elevene. Datainnsamlingen resulterte i seks drøftingskategorier. Disse er: -Identifisere og møte behov -Trygghetsskapende tiltak -Lærerens og andres kompetanse -Engasjement koster - Gode stunder også -Utvikle gode strategier Det kommer frem i studien at å bygge relasjoner med elever med tilknytningsvansker er tidkrevende og utfordrende, men også mulig!nb_NO
dc.description.abstractEnglish: The purpose of this study has been to illustrate how teachers through their relational skills can contribute to increased lifeskills in students who show signs of attachment difficulties. The study is a qualitative study, with three interviews and a theoretical reference framework. The theoretical reference framework has the following elements: attachment theory, security circle, relationship teacher-student, relationship skills, life skills and empowerment. The three individual interviews are chosen strategically. Throughout the study, a hermeneutical approach is used with emphasis on gaining access to the teachers 'experiences, seen in a phenomenological perspective. Data collection based on interviews is the basis for discussion in the light of the theoretical reference framework. The central part of this written assignment promotes various skills, tools and skills that, when consciously used, can contribute to the creation of safety, which in turn can increase the life skills of the students. Data collection resulted in six discussion categories. These are: • Identify and meet needs • Confidence-building measures • The teacher's and others' expertise • Commitment costs • Good moments too • Develop good strategies Building relationships with students with attachment difficulties take a lot of time and are very challenging, but also possible!nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectMITOnb_NO
dc.subjecttilknytningnb_NO
dc.subjectmestringnb_NO
dc.subjectelevernb_NO
dc.subjecttilknytningsvansker,nb_NO
dc.titleLivsmestring hos elever med tegn til tilknytningsvansker.nb_NO
dc.title.alternativeLifeskills in pupils who show signs of attachment difficulties.nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280::Spesialpedagogikk: 282nb_NO
dc.source.pagenumber101nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record