Show simple item record

dc.contributor.authorGjefsen, Karen Norderhaug
dc.date.accessioned2017-08-25T08:08:53Z
dc.date.available2017-08-25T08:08:53Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2451823
dc.descriptionMastergradsoppgave i tilpasset opplæring, Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap, Høgskolen i Innlandet, 2017.nb_NO
dc.description.abstractNorsk: Denne masteroppgaven handler om hvordan de ufaglærte assistentene i barnehagen ser på sin egen rolle i arbeid med språk som satsningsområde. Bakgrunnen for min oppgave er at assistentenes rolle i barnehagen i liten grad har vært forsket på, og den forskningen som har vært gjort peker blant annet på en flat struktur i arbeidet og et profesjonaliseringsprosjekt som ikke kan legitimeres i dagens barnehage (Heggen, 2008; Håberg, 2016; Olsen, 2007; Smeby, 2011). Min vinkling er hvordan assistentenes rolle påvirker rammene for faglig arbeid og kompetanseheving blant personalet i barnehagen. For å belyse dette har jeg blant annet fokusert på profesjonalisering, ledelse, kunnskap og barns språkutvikling. Jeg har rettet fokuset mot et konkret fagområde, og undersøker: Hvordan oppfatter assistentene seg selv og sin egen rolle i forhold til arbeidet med språk som satsningsområde i barnehagen. For å belyse denne problemstillingen har jeg jobbet ut ifra disse fire forskningsspørsmålene: • På hvilken måte opplever assistentene mestring i arbeidet med språk som satsningsområde. • Hvilke deler av språkarbeidet mestrer assistentene? • Hvilken kompetanse synes assistentene er viktig å ha når man jobber i barnehage? • Hvordan bruker og tilegner assistentene seg faglig kunnskap om språk i barnehagen? Det empiriske datamaterialet bygger på en hermeneutisk tilnærming, og er samlet inn ved hjelp av intervjuer. Funnene er analysert ved hjelp av meningsfortetning og hermeneutisk meningsfortolkning. Dette har så vært grunnlaget for en drøfting av funn i lys av den teorien som er presentert. Funnene presenteres i fire hovedkategorier som bygger på forskningsspørsmålene. Funnene viser at assistentene i denne undersøkelsen synes å være lite bevisst sin egen rolle i arbeidet med språk som satsningsområde i barnehagen. Det kan se ut til at de ikke har reflektert så mye over den prosessen som det er ment at skal foregå i barnehagen når det jobbes med et satsningsområde. Det viser seg at det er et sprik mellom det assistentene og styrerne forteller når det gjelder barnehagens satsningsområde. Assistentene i denne undersøkelsen fremstår som lite bevisste på sin egen rolle i språkarbeidet i barnehagen, først og fremst når det gjelder arbeidet i personalgruppen, men også når det gjelder det å ha en bevissthet rundt arbeidet. De har vanskeligheter med å plassere seg selv inn i en faglig kontekst. Dermed blir barnehagelærers rolle som veileder viktig.nb_NO
dc.description.abstractEnglish: This thesis is about how the unskilled assistants in kindergartens look at their own role in working with language as a priority. The reason for my task is that the assistant role in the kindergarten has not been researched as much as other roles, and the research that has been done has stressed a flat structure of the work and a professionalization project that can not be justified in the current kindergarten (Heggen, 2008; Håberg, 2016; Olsen, 2007; Smeby, 2011). My approach is how the assistant role affect the framework for academic work and expertise of the staff in the kindergarten. To illustrate this I have partly focused on professionalism, leadership, knowledge and children's language development. I have directed the focus toward a specific field of study, and examines: How does the assistants perceives themselves and their own role in relation to work with language as a priority in the kindergarten. To shed light on this issue I have been working on the basis of these four research questions: • How do the assistants experience and master work with language as a priority. • Which parts of the language work do the assistants master? • Which skills do the assistants emphasis when working in the kindergarten? • How do the assistants use and acquire the professional knowledge of languages in kindergarten? The empirical data is based on a hermeneutical approach and collected by using interviews. The results are analyzed by condensation of meaning and hermeneutic meaningful interpretation. This has then been the basis for a discussion of the findings in light of the theory presented. The findings are presented in four categories based on the research questions. The findings show that the assistants in this study seems to be little aware of their own role in the work with language as a priority in the kindergarten. It may appear that they have not reflected as much of the process as it is supposed when working with language as a priority. It turns out that there is a gap between the assistants and the head of kindergartens telling when it comes to kindergarten priority. The assistants in this study has a relatively weak role in language work, primarily when it comes to work in the personnel group, but also when it comes to having an awareness of the work. They have difficulty in placing themselves in a professional context. The kindergarten teacher's role as supervisor, is very important.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectMITOnb_NO
dc.subjectbarnehagenb_NO
dc.subjectbarnehageassistenternb_NO
dc.subjectspråknb_NO
dc.subjectspråkarbeidnb_NO
dc.titleAssistentenes opplevelse av egen rolle i språkarbeidet i barnehagen. En kvalitativ undersøkelse.nb_NO
dc.title.alternativeAssistants' experience of their own role in language work in kindergarten. A qualitative survey.nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280::Spesialpedagogikk: 282nb_NO
dc.source.pagenumber93nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record