Show simple item record

dc.contributor.authorHauger, Merete
dc.date.accessioned2017-09-26T09:02:16Z
dc.date.available2017-09-26T09:02:16Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2456701
dc.descriptionMastergradsoppgave i tilpasset opplæring, Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap, Høgskolen i Innlandet, 2017.nb_NO
dc.description.abstractNorsk: Problemstillingen for denne masteroppgaven er «Hvordan samarbeider lærere med foresatte for å forebygge og håndtere atferdsproblemer hos elever i barneskolen?». Besvarelsen redegjør for hvordan fire lærere samarbeider med hjemmet for å forebygge og håndtere atferdsproblemer hos elever i barneskolen og deres erfaringer knyttet til dette. For å besvare problemstillingen ble det foretatt en empirisk undersøkelse i form av et kvalitativt forskningsintervju av fire informanter ved to ulike skoler i to forskjellige kommuner. Besvarelsen drøfter resultatet av det empiriske materialet opp mot eksisterende teori på feltet. I min analyse kommer det frem at informantene er opptatt av at et godt samarbeid bidrar til en positiv utvikling hos eleven, både faglig og sosialt, samt til elevens trivsel. I tillegg er de opptatt av å fremme et godt samarbeid som kan bidra til å forebygge og håndtere atferdsproblemer. Når det gjelder forebygging av atferdsproblemer legger informantene vekt på positiv kontakt, det at læreren tar initiativ i samarbeidet og de ser positivt på de foresattes bidrag i samarbeidet. De både oppmuntrer og støtter de foresatte på ulike måter. I tillegg legger de vekt på at det er elevens læring og utvikling som er målet for samarbeidet og de opplever skoleledelsens støtte som viktig for å lykkes. De vektlegger også at elevens oppdragelse og dermed også sosiale utvikling er et felles ansvar mellom hjem og skole, men det er uklart om sosial kompetansestyrking anses som en viktig forebyggende strategi. Materialet tyder imidlertid på at det jobbes mer med sosial kompetansestyrking på småtrinnet enn på mellomtrinnet. De samme tingene gjør seg gjeldende for håndtering av atferdsproblemer, men i denne forbindelse er informantene i tillegg opptatt av hyppig kontakt og de pleier å gjøre avtaler med hjemmet. Disse avtalene knytter seg både til kontakten mellom hjem og skole, samt i forhold til strategier og tiltak som settes i gang for å håndtere atferdsproblemer. I tillegg viser informantene gjennomgående empati og forståelse for de foresattes situasjon. Materialet kan også tyde på at foreldreveiledning er lite brukt som tiltak for å håndtere atferdsproblemer i informantenes lokalmiljø.nb_NO
dc.description.abstractEnglish: The issue of this master’s thesis is «How do teachers cooperate with parents to prevent and handle behavioural problems among students in elementary school?». It explains how four teachers collaborate with parents combining prevention and handling children behavioural problems in elementary school and their experiences related to this. To answer the issue, it was undertaken an empirical study in the form of a qualitative research interview of four informants at two different schools in two different municipalities. The thesis discusses the results of the empirical material through a theoretical framework. In my analysis, it appears that the informants are concerned that good cooperation contributes to a positive development of the student, both professionally and socially, as well as for their well-being. In addition, they are committed to promoting good cooperation that can help prevent and handle behavioural problems. In terms of preventing behavioural problems, the informants emphasize positive contact, the teacher initiates the cooperation, and they look positively on parental contribution in the collaboration. They both encourage and support the parents in different ways. In addition, they emphasize that it is the student's learning and development which is the goal of the collaboration and they find the support of the school management important to succeed. They also emphasize that the student's upbringing and thus social development is a shared responsibility between home and school, but it is unclear whether social skills development is considered as an important preventive strategy. However, the material suggests that there is more work on social skills development in the lower primary level (1st-4th grade) than in the upper primary level (5th -7th grade). The same things apply to handling behavioural problems, but in this connection, the informants are also concerned with frequent contact and they tend to make arrangements with the home. These agreements relate both to the contact between home and school, as well as to strategies and measures taken to address behavioural problems. In addition, the informants show comprehensive empathy and understanding of the parents’ situation. The material may also indicate that parental guidance is little used as measures to handle behavioural problems in the informants' local environment.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectMITOnb_NO
dc.subjectatferdsproblemernb_NO
dc.subjectforesattenb_NO
dc.subjectforebyggingnb_NO
dc.subjecthjem-skolenb_NO
dc.subjectsamarbeidnb_NO
dc.subjectsosial kompetansenb_NO
dc.title«Vi klarer det ikke alene»: En kvalitativ undersøkelse om fire læreres samarbeid med foresatte i forbindelse med atferdsproblemer hos elever i barneskolen.nb_NO
dc.title.alternative«We can’t make it alone»: A qualitative study of four teachers’ collaboration with parents regarding behavioural problems among students in elementary school.nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280::Spesialpedagogikk: 282nb_NO
dc.source.pagenumber115nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record