Show simple item record

dc.contributor.authorHauger, Monica
dc.date.accessioned2017-09-26T10:24:56Z
dc.date.available2017-09-26T10:24:56Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2456728
dc.descriptionMastergradsoppgave i tilpasset opplæring, Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap, Høgskolen i Innlandet, 2017.nb_NO
dc.description.abstractNorsk: Denne oppgaven tar for seg hvordan skolen jobber forebyggende og avdekkende med seksuelle overgrep. Det viser seg fra flere hold at seksuelle overgrep er lite tematisert i skolen, og av den grunn har jeg ønsket å sette fokus på temaet gjennom denne masterstudien. For å besvare problemstillingen «Hvordan arbeider skolen for å forebygge og avdekke seksuelle overgrep?», ble det fortatt en empirisk undersøkelse gjennom et kvalitativt forskningsintervju. Materialet består av fem informanter ansatt på forskjellige skoler med roller som lærere, miljøterapeuter og helsesøster. Oppgaven drøfter det empiriske materialet opp mot tilknytningsteori, teori på seksuelle overgrep og sosial kompetanse. Funn fra studien viser at det er gjennomgående lite fokus på temaet seksuelle overgrep blant ledelsen på skolene. Beredskapsplaner direkte knyttet mot seksuelle overgrep syntes å være mangelfulle eller fraværende. Lærerinformantene viste til at ansatte i skolen ikke besitter nok kunnskaper om seksuelle overgrep, samtidig som forskning påpeker viktigheten av at nettopp lærere besitter denne kompetansen. Dette kommer blant annet av en utdanning som ikke er tilfredsstillende i forhold til det å gi lærere nok kompetanse om seksuelle overgrep. Alle skolene jobber forebyggende med temaet seksuelle overgrep, men i svært varierende grad. Enkelte benytter seg av programmer, andre eksterne organisasjoner og andre igjen samarbeider med helsesøster og miljøterapeut. Det er ikke gitt noen overordnede føringer på hvordan temaet skal praktiseres i opplæringen. Heller ser det ut til at det er tilfeldig om elevene blir gitt kunnskaper om seksuelle overgrep eller ikke, og på hvilket trinn. I forhold til å avdekke seksuelle overgrep kommer det frem at samtalen, gode relasjoner, et godt støtteapparat, en god tilknytning og kompetanse blant ansatte kan bidra til at elever som har vært utsatt for seksuelle overgrep blir avdekket i skolen.nb_NO
dc.description.abstractEnglish: This thesis investigates how the school works to prevent and detect sexual abuse. Various sources show that sexual abuse is seldom a topic in schools, and for that reason, I wanted to focus on this topic in this study. To answer the research question: «How does the school work on preventing and detecting sexual abuse?», an empirical investigation was carried out through a qualitative research interview. The material consists of five informants employed in different schools with roles as teachers, school social workers and school nurse. This thesis discusses the empirical material against attachment theory, theory on sexual abuse and social competence. The findings show that there is little focus on the topic of sexual abuse among the administrative management in the schools. Emergency plans directly aimed towards sexual abuse seem to be insufficient or non-existent. The teacher informants express that employees in schools do not possess enough knowledge on the topic, simultaneously as research points out the importance of teachers having this knowledge. This comes, among other things, from an education that is unsatisfactory in providing teachers with the competence and knowledge of sexual abuse they need. All the schools work preventatively on the topic of sexual assault, but to a varied degree. Some use public programs, some external organizations, while others collaborate with the school social worker or the school nurse. There is no superior guidance that suggests how the topic should be dealt with in education. It appears that the knowledge given to the pupils on the topic and at which grade level is unpredictable and accidental. In order to uncover sexual assaults, it appears that conversation, good relations, a proper support system, a good connection between teachers and pupils and competence among the employees in school can contribute to uncover pupils who are victims of sexual abuse.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectMITOnb_NO
dc.subjectseksuelle overgrepnb_NO
dc.subjectskolennb_NO
dc.subjectforebyggingnb_NO
dc.subjectovergrepnb_NO
dc.titleSkolens arbeid med å forebygge og avdekke seksuelle overgrep.nb_NO
dc.title.alternativeThe school's efforts to prevent and detect sexual abuse.nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280::Spesialpedagogikk: 282nb_NO
dc.source.pagenumber117nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record