Show simple item record

dc.contributor.authorFurulund, Therese
dc.date.accessioned2017-10-31T14:51:27Z
dc.date.available2017-10-31T14:51:27Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2463286
dc.descriptionMastergradsoppgave i tilpasset opplæring, Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap, Høgskolen i Hedmark, 2016.nb_NO
dc.description.abstractNorsk: Denne studien har tittelen «Vafler er så mye mer enn en oppskrift!», og er en masteroppgave i tilpasset opplæring ved Høgskolen i Hedmark. Det er en kvalitativ utført undersøkelse utfra problemstillingen: I hvilken grad kan arbeidsrettet norskopplæring bidra til å skape en helhetlig opplæring for innvandrere med liten eller ingen skolebakgrunn? Enheten som undersøkes er en modell for arbeidsrettet norskopplæring, knyttet til et spesifikt læringssenter, med en kombinasjon av språklæring og arbeidspraksis innenfor tilrettelagte læringsarenaer. Opplæringen er utformet som en trinnmodell med daglig norskundervisning og arbeidsnorsk i tillegg til en gradvis opplæring fra intern til ekstern praksis. Arbeidsnorsk og generell norskopplæring gis daglig under hele opplæringen. I denne undersøkelsen bruker jeg metodene observasjon og kvalitative intervjuer. Det er foretatt til sammen fem semi-strukturerte intervjuer av opplærere og deltakere, samt observasjoner av både klasseromsundervisning og praksis. Funnene fra undersøkelsen beskriver hvordan utvalgte kriterier for tilpasset opplæring og voksenpedagogikk blir ivaretatt i opplæringen, og hvordan dette oppleves av de ulike aktørene. De utvalgte kriteriene er knyttet til et nytte og meningsperspektiv på opplæringen, og hvorvidt relevansen i undervisningen er sterk nok til å skape opplevelse av sammenheng og helhet for deltakeren. Dette omhandler i stor grad at opplæringen er knyttet til elevenes erfaringer, at de forstår og ser meningen med det de skal lære, at de ser en nytte av det lærte og at sammenheng mellom de ulike delene av opplæringen blir ivaretatt. Ut fra funnene i undersøkelsen, kan det synes som denne modellen for arbeidsrettet opplæring har kvaliteter som kan bidra til en helhetlig opplæring for målgruppen. Undersøkelsen viser imidlertid også til funn som tyder på at suksesskriterier er knyttet til behovet om bevisst strategi for å tilrettelegge for både praksis og systematisk språklæring, hvor sammenheng og helhet blir stikkord.nb_NO
dc.description.abstractEnglish: The present study entitled “The Waffles are more than just a recipe!” is a master thesis in adapted education at Hedmark University College. It is a qualitative study and the problem to be addressed is: To what extent can language tuition help creating a comprehensive trainingprogram for immigrants with small or no educational experience? The focus of this study is related to a model for vocational language learning, given from a specific learning center that emphasizes the combination of language learning and working practices. The training is designed as a step model, containing daily Norwegian language teaching combined with work practices. The model contains a gradual training ladder from internal facilitated arenas to external practices. Language learning related to the vocabulary used in the practice arenas and general Norwegian language learning is given daily during the entire program. In this study I use the methods of observation and qualitative interviews, a total of five semi-structured interviews of teachers and participants, as well as observations done on three different learning areas, including the classroom and two different internships. My findings from the study, describes whether certain criteria for adaptive education and adult education are taken into account in the model, and how this is experienced by the various actors. The selected criteria are related to the perspective of benefits and meaning in the training, and whether the relevance of teaching is strong enough to create a sense of cohesion and unity for the participant. This relates to whether education is linked to the students earlier experiences, if they understand and see the meaning of what they are supposed to learn related to the usefulness. The sense of cohesion is also related to whether the relationship between the different parts of the training is safeguarded. The finding in the study indicates that this training model do have qualities contributing a comprehensive and adaptive training related to these participants. The research findings indicate, however, that criteria for success might be related to the need for a deliberate strategy of facilitating both practice and systematic language learning, and cohesion and unity seems to be the key words.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectMITOnb_NO
dc.subjecttilpasset opplæringnb_NO
dc.subjectnorsknb_NO
dc.subjectnorskopplæringnb_NO
dc.subjectinnvandrerenb_NO
dc.subjectarbeidsrettetnb_NO
dc.title«Vafler er så mye mer enn en oppskrift!» En studie av arbeidsrettet norskopplæring for voksne innvandrere med liten eller ingen skolebakgrunnnb_NO
dc.title.alternative“The Waffles are more than just a recipe!”nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280::Spesialpedagogikk: 282nb_NO
dc.source.pagenumber103nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record