Show simple item record

dc.contributor.authorHammer, Mona
dc.date.accessioned2017-11-14T10:25:56Z
dc.date.available2017-11-14T10:25:56Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2466120
dc.descriptionMastergradsoppgave i tilpasset opplæring, Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap, Høgskolen i Innlandet, 2017.nb_NO
dc.description.abstractNorsk: Min masteroppgave handler om hvordan pedagoger i barnehagen opplever situasjonen rundt og relasjonen med et barn med utrygg tilknytning. Bakgrunnen for studien er etiske utfordringer en kan møte på i hele prosessen fra en møter barnet, blir kjent med det, kjenner på følelsen at det kanskje er noe her, og videre gjennom alle avgjørelser du tar og handlinger som blir gjort. Jeg har valgt å invitere tre pedagoger til et fokusgruppeintervju hvor vi sammen belyser disse utfordringene ved å reflektere, diskutere og gå nærmere i sømmene på flere relevante tema. Utgangspunktet mitt er følgende problemstilling: - Hvordan kan pedagoger i barnehagen føle seg trygge på at de til enhver tid ivaretar enkeltbarnets beste? I tillegg har jeg støttet meg på følgende to forskningsspørsmål: - Forskningsspørsmål 1: Hvordan vet pedagogene i barnehagen at et barns atferd er grunn til bekymring, og hvordan ta tak i dette uten å stigmatisere? - Forskningsspørsmål 2: Hvordan opplever pedagogene prosessen fra magefølelse til handling? Det empiriske datamaterialet bygger på en fenomenologisk- hermeneutisk tilnærming, og foretas ved hjelp av semistrukturerte fokusgruppeintervju. Funnene analyseres i lys av teori og drøftes i et profesjonsetisk perspektiv, med stor grad av egne tanker og refleksjoner. Funnene viser at flere pedagoger viser til en usikkerhet rundt det å oppdage barn med utrygg tilknytning, for å kunne hjelpe dem. Tydelige retningslinjer er vanskelig å få til, men det blir etterspurt større grad av drøfting og refleksjon som forebyggende faktor i forkant av at en møter slike dilemmaer og utfordringer.nb_NO
dc.description.abstractEnglish: My thesis is about how teachers in kindergarten experience the situation around and the relationship with a child with insecure attachment. The study is based on the ethical challenges one may face throughout the process from the moment you meet the child, get to know the child, get the feeling that there might be something here, and so on through all decisions you make and the actions taken. I have chosen to invite three teachers to a focus group study where we together look closer at these issues by reflecting, discussing and gaining a more in-depth understanding of several relevant topics. The focus group study was based on this statement: - How can educators in kindergarten feel confident that they at all times are taking care of the individual child's best interests? I have also used these research questions as guidelines: - Research Question 1: How can educators in kindergarten know that a child's behavior is cause for concern, and how can they do something about it without stigmatizing? - Research Question 2: How does the educators experience the process from the initial suspicion till action is taken? The empirical data is built on a phenomenological- hermeneutics approach, and is performed by means of semi-structured focus group interviews. The findings are analyzed in light of theory and discussed in a professional ethical perspective, with a high degree of own thoughts and reflections. The findings show that more educators suggest an uncertainty in regards to detecting children with insecure attachment, in order to help them. Clear guidelines are difficult to make, however a higher degree of discussion and reflection prior to such dilemmas and challenges is in request as a preventative measure.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectMITOnb_NO
dc.subjectetikknb_NO
dc.subjectbarnehagennb_NO
dc.subjecttilknytningnb_NO
dc.titleKan du vite det helt sikkert? En kvalitativ studie av pedagogers arbeid med etiske utfordringer i barnehagen.nb_NO
dc.title.alternativeCan you know for sure? A qualitative study of educators work with ethical challenges in kindergarten.nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280::Spesialpedagogikk: 282nb_NO
dc.source.pagenumber101nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record