Show simple item record

dc.contributor.authorHolm, Mette Granum
dc.date.accessioned2017-11-20T12:42:14Z
dc.date.available2017-11-20T12:42:14Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2467156
dc.descriptionMastergradsoppgave i kultur- og språkfagenes didaktikk, Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap, Høgskolen i Innlandet, 2017.nb_NO
dc.description.abstractNorsk: «Når ordene er der, men ikke kommer ut...» er en masteroppgave i kultur og språkfagenes didaktikk ved Høgskolen i Innlandet, avdeling Hamar. Voksne slagrammede med kognitive utfordringer får ikke et godt nok tilbud med skole i rehabiliteringens senfase ifølge regjeringen, som nå satser på hjernehelse. Dette er et lovpålagt tilbud til kommunene, som per i dag få kommuner klarer å fylle. Noen kommuner mangler kompetansen, mens andre bruker ikke pengene på denne pasientgruppen. Denne masteroppgaven er skrevet innenfor feltet norskdidaktikk og omhandler kognitive utfall etter hjerneslag og hvordan voksne deltar i det moderne skriftsamfunnet med ulike kognitive utfordringer i hverdagen. For å belyse problemstillingen min utførte jeg kvalitative intervjuer av tre intervjuobjekter. Data utgjøres av individuelle intervjuer og dataene analyseres og diskuteres i lys av et sosiokulturelt perspektiv på lesing. Motivasjon og utholdenhet er viktige faktorer ved deltakelse i det moderne skriftsamfunnet. De to faktorene påvirker utviklingen til den slagrammede i hverdagen. Det er i hverdagen den kognitive treningen foregår. Voksne slagrammede må kunne føle seg trygge for å ta til seg læring som gjør at de utvikler seg. Det å ha en eller flere støttespillere har stor betydning i denne prosessen, og støttespilleren må være en du kan stole på og som er ærlig mot deg. De jeg intervjuet var opptatt av hvor viktig gruppetilbudet deres er med tanke på å bli forstått og møtt med respekt. De var enige om at gruppetimene la grunnlaget for læringsutbyttet og at et godt samtalemiljø er psykisk viktig og legger grunnlaget for god læring. Læring og trening foregår både fysisk og mentalt. Hjerneslag gir gjerne utfall som krever både fysisk- og kognitiv trening. Intervjuobjekt Lars fortalte i intervjuet om avisen han fikk i hånden rett etter hjerneslaget. Han trodde selv han leste det som stod der. I følge Lars kunne avisen like så godt ha vært på kinesisk. Avkodingen var den gang borte, men leseevnen har gradvis kommet tilbake. I dag leser han avisen selv. Dette er en fellesnevner for alle tre intervjuobjektene. De har hatt kognitive fremskritt i senfasen. Det gjelder alt fra hukommelse, utholdenhet, leseferdigheter, dataferdigheter til motivasjon.nb_NO
dc.description.abstractEnglish: "When the words are there, but do not come out .." is a master's thesis in the didactics of culture and language subjects at Inland Norway University of applied sciences department Hamar. Adult stroke survivors with cognitive challenges do not get a good deal of schooling at the late stages of rehabilitation, according to the government, which is now focusing on brain health. This is a statutory offer to the municipalities, which they today are unable to fill. Some municipalities lack expertise others do not spend the money on this patient group. This master thesis is written in the field of Norwegian didactics and deals with cognitive outcomes by stroke and how adults participate in the modern writing community with different cognitive challenges in everyday life. To highlight my problem, I conducted qualitative interviews of three interview objects. Data is made up of individual interviews and data is analyzed and discussed in light of a socio-cultural reading perspective. Motivation and endurance are important factors for participation in the modern writing community. The two factors affect the development of the slipper in everyday life. It is in everyday life that the cognitive exercise takes place. Adult stroke survivors must be safe to learn in order to develop. Having one or more supporters is of great importance in this process. The sponsor must be one you can trust and who is honest with you. Those I interviewed were concerned with how important their group offer is to be understood and met with respect. They agreed that the group tutorials was the foundation for the learning outcomes and that a good conversation environment is mentally important and is the foundation for good learning! Learning and training takes place both physically and mentally. Brain strokes often yield outcomes that require both physical and cognitive exercise. "You must have that!" Kari told me during the interview about cognitive training at school. Lars told in the interview about the newspaper he got in hand right after the stroke. He read what stood there, he thought. According to Lars, the newspaper could have been in Chinese. The decoding was gone but has come back gradually. Today he is reading the newspaper himself. This is a common denominator for all three interviewed. They have had cognitive progress in the late phase. It applies to everything from memory, stamina, reading skills, computer skills to motivation.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectMIKSnb_NO
dc.subjectslagrammedenb_NO
dc.title«Når ordene er der, men ikke kommer ut…» - en studie av slagrammedes deltakelse i skriftspråksamfunnet.nb_NO
dc.title.alternative"When the words are there, but do not come out .."nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Humaniora: 000::Språkvitenskapelige fag: 010nb_NO
dc.source.pagenumber87nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record