Show simple item record

dc.contributor.authorHilland, Lars
dc.date.accessioned2017-11-21T10:10:49Z
dc.date.available2017-11-21T10:10:49Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2467301
dc.descriptionMastergradsoppgave i kultur- og språkfagenes didaktikk, Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap, Høgskolen i Innlandet, 2017.nb_NO
dc.description.abstractNorsk: Litteraturviter Jakob Lothe hevder at narrativ teori kan hjelpe oss til å forstå hva som knytter litteratur og film sammen, og hva som skiller disse to formene for narrativ presentasjon fra hverandre. Forholdet mellom narrativ prosalitteratur og narrativ film stadfester poenget om at fortellinger som omgir oss, tar forskjellige former og kommer til uttrykk på ulike måter. Dessuten er film en stadig viktigere kunstform i det moderne mediesamfunnet. Film påvirker ikke bare måten vi leser på, men også måten vi forstår litteraturen på. Ved å benytte tradisjonell narrativ teori og ideer om medieadaptasjoner tar oppgaven sikte på å forklare hva som skjer med fortellingen når Kari Vinjes roman Kamillas venn skifter medium. I analysen rettes det fokus mot utvalgte narratologiske elementer i romanen. De aktuelle elementene sammenlignes med aktuelle narratologiske elementer i filmen Kamilla og tyven del 2, altså i en komparativ narratologisk analyse. Oppgaven sammenligner og vurderer ikke romanen og filmen opp mot hverandre, men belyser heller hvordan presentasjonene står i nær relasjon til hverandre. I overgangen fra ett medium til ett annet medium vil fortellingen forandres. Historiens utgangspunkt er den samme, men i presentasjonens form vil det skje en endring. Forskjellen ligger i fortellingens mediespesifikke utgangspunkt. Blant annet peker oppgaven på hvordan reduksjon av ulike elementer i filmen er med på å forsterke andre deler av fortellingen. I et pedagogisk perspektiv vil elever i større grad kunne forholde seg kritisk og reflekterende til tekst og film etter å ha arbeidet med medieadaptasjoner. Å arbeide med de to ulike mediene vil dessuten kunne øke den narrative kompetansen hos elevene.nb_NO
dc.description.abstractEnglish: Literary scholar Jakob Lothe claims that narrative theory helps us to understand the relationship between literature and film, and what separates these two forms of narrative presentation apart. The relationship between narrative prose literature and narrative film confirms that stories take different forms and are expressed in different ways. Moreover, film is an increasingly important part of modern media – it affects not only the way we read, but also the way we understand literature. By using traditional narrative theory as well as theory on media adaptions, this paper seeks to explain what happens with the story when Kari Vinje’s novel Kamillas venn goes from book to film. The analysis focuses on chosen narrative elements in the novel. Furthermore, these elements are compared with corresponding narrative elements in the film Kamilla og tyven del 2, and thus makes it a comparative narrative analysis. The paper does not seek to evaluate or compare the novel and the film with each other, but rather show how the two presentations are closely related. In the transition from one medium to another, the story will change, though the basis of the narrative remain the same. The difference lies in the story’s media-specific attributes. Among other things, this paper points to how leaving out certain parts of the story in the film will strengthen other parts of the narrative. From an educational perspective, students will increase their ability to critically assess text and film in after working on media adaptions. Moreover, working with the two different media will also increase the students’ narrative understanding.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectMIKSnb_NO
dc.subjectlitteraturnb_NO
dc.subjectfilmnb_NO
dc.subjectnarrativnb_NO
dc.titleKamillas venn og Kamilla og tyven (del 2). En komparativ analyse.nb_NO
dc.title.alternativeA Comparative Analysis of Kamillas venn and Kamilla og tyven del 2.nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber74nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record