Show simple item record

dc.contributor.authorBarantseva, Svetlana
dc.date.accessioned2017-11-27T12:33:00Z
dc.date.available2017-11-27T12:33:00Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2468129
dc.descriptionMastergradsoppgave i kultur- og språkfagenes didaktikk, Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap, Høgskolen i Innlandet, 2017.nb_NO
dc.description.abstractNorsk: Denne avhandlingen er en komparativ analyse av fire fiolinlærebøker for nybegynnere. Tre av disse er skrevet av norske forfattere, og den fjerde er skrevet av en svensk forfatter og oversatt til norsk. Disse er for tiden i bruk ved norske kulturskoler. Den faglige motivasjonen for analysen var å finne ut om hvordan lærebøkene kan forstås ut fra en overgripende music literacy-tenkning. Literacy er et begrep som har sine røtter i engelsk språkforskning og som senere har blitt adaptert innen flere fagfelt, inklusive musikk, der det da blir referert til som music literacy. Dette begrepet, heretter kalt musikalsk litterasitet, anvender jeg som et redskap til å kategorisere og undersøke ulike sentrale aspekter ved en bred musikalsk kompetanse som omfatter evne til både å lese og spille musikk. Undersøkelsen baserer seg på fire analysekategorier. Disse er: notelære, samspill, bruk av kroppen og aktiv lytting. Studien viser signifikante forskjeller mellom hvordan stoffet er organisert og presentert i de fire bøkene. Forskjellene gjelder blant annet både den musikkpedagogiske tilnærmingen til stoffet og den rent praktiske fordelingen av dette i bøkene. Dermed viser studien også tydelige ulikheter i måten de fire fiolinbøkene søker å bygge musikalsk kompetanse.nb_NO
dc.description.abstractEnglish: This dissertation is a comparative analysis of four violin textbooks for beginners. Three of these are written by Norwegian authors and the fourth is written by a Swedish author and translated into Norwegian. These are currently in use at Norwegian cultural schools. The professional motivation for the analysis was to find out how textbooks can be understood from an overall music literacy thinking. Literacy is a term that has its roots in Englishlanguage scholarship and has later been adopted in several fields of study; including music, which is then referred to as music literacy. This term I use as a tool to categorize and investigate various key aspects of a broad musical competence that compose the ability to read and play music well. The survey is based on four categories of analysis. These are: music reading, ensemble playing, use of body, and active listening. The study shows significant differences between how the contents of the books are organized and presented. These differences include the music-pedagogical approach to the material, and the practical distribution of this material in the books. Thus, the study also demonstrate clear differences in the ways the various violin books aim to build musical competence.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectMIKSnb_NO
dc.subjectanalysenb_NO
dc.subjectlærebøkernb_NO
dc.subjectfiolinnb_NO
dc.subjectmusikkpedagogikknb_NO
dc.titleFiolinopplæring og musikalsk litterasitet: komparativ analyse av norske fiolinlærebøker.nb_NO
dc.title.alternativeViolin Education and Music Literacy: a Comparative Analysis of Norwegian Violin Method Books.nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280nb_NO
dc.subject.nsiVDP::Humaniora: 000::Musikkvitenskap: 110nb_NO
dc.source.pagenumber87nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record