Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorJensen Normann, Tom Are
dc.date.accessioned2018-01-10T09:41:39Z
dc.date.available2018-01-10T09:41:39Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2476599
dc.descriptionErfaringsbasert master, 90 studiepoeng.nb_NO
dc.description.abstractI denne kvalitative studien ønsket jeg å argumentere for at økt bruk av menneskelige relasjoner, og empowerment som tilnærming vil øke graden av sikkerheten i kriminalomsorgen på kort- og lang sikt. For å svare på problemstillingen har jeg koplet relevante teorier sammen med egen empiri. Mine undersøkelser er gjort ved en rusmestringsenhet i et av landets største høysikkerhets fengsel. For å ivareta fengslets anonymitet har jeg valgt et fiktivt navn, Fengsel N.N. Jeg har analysert og transkribert informasjon fra intervjuene, tilsammen 16 personer, 10 ansatte, hvorav 6 kvinner og 4 menn, og 6 mannlige innsatte. Intervjuene utgjør en stor del av undersøkelsen og er med på å dokumentere de funn jeg har gjort, de utgjør også en stor del av grunnlaget for mine konklusjoner. Undersøkelsen bygger på følgende problemstilling: På hvilken måte kan bruk av menneskelige relasjoner og empowerment som tilnærming bidra til å styrke sikkerheten i kriminalomsorgen? Problemstillingen ble til ved at jeg diskuterte kriminalomsorg med en av de ansatte ved en av kriminalomsorgens 13 rusmestringsenheter, og den ansatte dro frem empowerment i sitt arbeid med rusavhengige kriminelle. Dersom jeg husker riktig så vil dette sitatet være noenlunde treffende fra vår samtale: «Vi har begynt men noe som kalles empowerment i arbeidet med de innsatte på vår avdeling, de innsatte, rusmisbrukerne, er i en avmaktsposisjon, men vi har fokus på å gi dem økt kontroll og styring over egne liv gjennom denne arbeidsformen. Det vi erfarer er at vår avdeling har tilnærmet ingen volds- eller trussel hendelser, det har resten av fengslet. Dette til tross for at vi har de samme innsatte, våre ansatte har samme grunnutdanning og vi opererer i det samme kontrollregimet som resten av fengslet.» Dette er noe av bakgrunnen for valg av tema-, avdeling og problemstilling for denne avhandlingen. Jeg syntes begrepet var fengende og ønsket å finne ut av hvilke muligheter og begrensninger empowerment kan gi for relasjonene mellom ansatte og innsatte knyttet opp mot sikkerhet i kriminalomsorgen. Basert på påstanden om at rusmestringsenheten har få uønskede hendelser knyttet til vold og trusler valgte jeg også å se nærmere på om det er en sammenheng mellom ansattes- og innsattes relasjoner og antall uønskede hendelser ved fengselet. Nøkkelord: Kriminalomsorgen, makt, empowerment, sikkerhet, relasjoner, rusmestringsenhet.nb_NO
dc.description.abstractAbstract (engelsk sammendrag) In this qualitative study, I wanted to argue that increased use of human relationships, and empowerment as an approach, will increase the level of security in the Correctional Service in short and long term. To answer the problem, I have linked relevant theories along with my own empiricism. My investigations has found place in a unit for prison drug treatment in one of the country's largest high security prisons. In order to safeguard the anonymity of the prison, I have chosen a fictional name, Prison N.N. I have analyzed and transcribed information from the interviews, totaling 16 people, 10 employees, of which 6 women and 4 men, and 6 male inmates. The thesis reads: In what way can the use of human relations and empowerment as an approach contribute to strengthening the security in the Correctional Service? This theme arose when I discussed the correctional care with one of the staff at one of the 13 units for prison drug treatment, and the staff member told me about empowerment in their work with drug addicts. This is a quote from our conversation: «We have begun with something called empowerment in the work with the inmates in our unit, the inmates, drug addicts, are in a deprivation position, but we are focusing on giving them greater control and control over their own lives through this form of work. What we experience is that our unit has less violence and threat events, than the rest of the prison. This despite the fact that we have the same inmates, our employees have the same basic education and we operate in the same control regime as the rest of the prison.» This is one of the reasons for choosing the theme, the unit and problem for this Master thesis. I thought the term was catchy and wanted to find out more about the opportunities and limitations empowerment can provide for the relations between employees and inmates linked to security in the Correctional Service. Based on the claim that the unit for prison drug treatment has got few unwanted events related to violence and threats, I also chose to look into whether there is a correlation between employee and inmate relations and the number of unwanted incidents in the prison. Keywords: Correctional Service, power, empowerment, security, relationships, unit for prison drug treatment.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectkvalitativ metodenb_NO
dc.subjectmyndiggjøringnb_NO
dc.subjectmenneskelig relasjonernb_NO
dc.subjectkriminalomsorgnb_NO
dc.subjectrusnb_NO
dc.subjectrusmestringnb_NO
dc.subjectmaktnb_NO
dc.subjectsikkerhetnb_NO
dc.subjectbrukermedvirkningnb_NO
dc.subjectQualitative Designnb_NO
dc.subjectEmpowermentnb_NO
dc.subjectPowernb_NO
dc.subjectHuman Relationsnb_NO
dc.subjectUsernb_NO
dc.subjectAddiction Treatmentnb_NO
dc.subjectDrug Recoveringnb_NO
dc.subjectSafetynb_NO
dc.titleEmpowerment som sikkerhetsfaktor i kriminalomsorgennb_NO
dc.title.alternativeA study of Empowerment in the Norwegian Correctional Servicenb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Statsvitenskap og organisasjonsteori: 240nb_NO
dc.source.pagenumber122nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel