Show simple item record

dc.contributor.authorNordahl, Sigrid Øyen
dc.date.accessioned2018-04-24T09:26:54Z
dc.date.available2018-04-24T09:26:54Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2495626
dc.descriptionMastergradsoppgave i tilpasset opplæring, Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap, Høgskolen i Innlandet, 2017.nb_NO
dc.description.abstractNorsk: De foreløpige eksamensresultatene fra våren 2017 i den videregående opplæringen viser at nesten to av fem elever strøk på matteeksamen i 2P. Det vil si at der en stor andel elever som går ut av videregående med ikke tilfredsstillende ferdigheter i matematikk, og ut ifra Kunnskapsløftets (2006) sin definisjon ikke kunne klare seg optimalt i dagliglivet. Hva er det som kjennetegner lavt presterende elever i matematikk? Jeg har valgt å dele inn kjennetegnene i tre grupper; de faglige problemene i matematikk, elevens opplevelse av undervisning og læringsmiljø, og lærerens vurdering av elevens arbeidsinnsats og sosiale ferdigheter. I tillegg til disse tre områdene er det blitt valgt ut en rekke bakgrunnsvariabler for å se etter likheter og forskjeller mellom de lavt presterende og de øvrige elevene. Den teoretiske forankringen i oppgaven er hva det vil si å ha kompetanse i matematikk, og hvordan Kunnskapsløftet (2006) definerer å ha matematikkompetanse. Forståelse for matematikk blir delt inn i to områder; den instrumentelle og den relasjonelle forståelsen (Skemp 1976). Den instrumentelle forståelse er den «enkle» forståelsen. Det vil si at eleven kan huske og kan bruke en formel eller en regel, akkurat slik den har blitt brukt i et eksempel. En elev med en relasjonell forståelse vil i større grad kunne trekke ut informasjon fra teksten, vite hvilke regneferdigheter han eller hun burde bruke og kunne kombinere de ulike ferdighetene. I SPEED-prosjektet som er gjennomført av Høgskolen i Volda og Høgskolen i Hedmark har det blitt utviklet en kartleggingsprøve i matematikk som elever på mellomtrinnet og ungdomsskolen har gjennomført. De 20 % som har skåret lavest på denne prøven er definert som lavt presterende elever i matematikk i dette arbeidet. Alle elevene har også svart på en spørreundersøkelse på en rekke faktorer og lærer har vurdert elevene og på en rekke faktorer. Det er valgt en kvantitativ tilnærming til problemstillingen, da kvantitativ metode egner seg godt til å se på forskjeller og likheter mellom grupper. Resultatene fra undersøkelsene i denne oppgaven viser at det er store forskjeller faglig sett mellom lavt presterende og øvrige elever. De har derimot et relativt likt syn på sitt eget læringsmiljø og undervisningen. Utfra lærerens vurderinger av elevene er det markante forskjeller, og de øvrige elevene viser både bedre sosiale ferdigheter og høyere motivasjon og arbeidsinnsats enn de lavt presterende.nb_NO
dc.description.abstractEnglish: The preliminary exam results from spring 2017 in upper secondary education show that almost two out of five students failed the written exam in mathematics (2P). That is, a large proportion of students who go out of secondary school with unsatisfactory math skills, and from the knowledge Kunnskapsløftets (2006) definition, could not function properly in their daily lives. What are the characteristics of low-performing students in mathematics? I have chosen to divide the characteristics into three groups; the academic problems in mathematics, the student's experience of teaching and learning environment, and the teacher's assessment of the student's work effort and social skills. In addition to these three areas, a variety of background variables have been selected to look for similarities and differences between the low-performing students and the other students. The theoretical foundation of the assignment is what it means to have competence in mathematics and how Kunnskapsløftet (2006) defines having mathematics competence. Understanding of mathematics is divided into two areas; the instrumental and the relative understanding (Skemp 1976). The instrumental understanding is the "simple" understanding. That is, the student can remember and can use a formula or rule, just as it has been used in an example. A student with a relative understanding will be able to extract information from the text, knowing the skills that he or she should use and combine the various skills. In the SPEED-project, conducted by Volda University College and Hedmark University College, a mapping test in mathematics has been developed that middle school and lower secondary school students have completed. The 20% who have lowest scores on this test are defined as low-performing students in mathematics in this paper. All students have also responded to a questionnaire on a number of factors, and teachers have considered the students also on a number of factors. A quantitative approach to the problem has been chosen, as quantitative methods are suitable for looking at differences and similarities between groups.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectMITOnb_NO
dc.subjectmatematikknb_NO
dc.subjecttilpasset opplæringnb_NO
dc.titleLavt presterende elever i matematikk.nb_NO
dc.title.alternativeLow-performing students in mathematics.nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280::Spesialpedagogikk: 282nb_NO
dc.source.pagenumber119nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record