Show simple item record

dc.contributor.authorLyseng, Raymond Park
dc.date.accessioned2018-05-25T12:33:17Z
dc.date.available2018-05-25T12:33:17Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2499306
dc.descriptionMastergradsoppgave i tilpasset opplæring, Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap, Høgskolen i Innlandet, 2017.nb_NO
dc.description.abstractNorsk: Denne masteroppgaven forsøker å belyse det sosialfaglige arbeidets betydning for å realisere elevenes rettigheter om tilpasset opplæring. Bakgrunnen for undersøkelsen er at psykososialt arbeid og psykisk helse har fått et økt fokus, og det kan se ut til at skolene har et behov for å møte elevenes behov på en bedre måte. Målet er å finne ut av hvilke erfaringer og meninger informantene har av dette arbeidets betydning, og hvilke forutsetninger som må ligge til grunn for å møte elevene best mulig. Oppgaven er fokusert rundt temaet psykososialt arbeid/psykisk helse, tilpasset opplæring, samarbeid og relasjoner. Undersøkelsen viser at skolene har de beste intensjoner i sitt arbeid, og at de har et godt forebyggende perspektiv på arbeidet. Det kommer frem at omfanget er stort, og at mange elever opplever utfordringer i sin hverdag. Dette omfanget gjør at det er behov for å vurdere hvilke sider av arbeidet som fungerer, og hva som kan utvikles for å ivareta elevene enda bedre. Informantene omtaler det som ser ut til å være et skille mellom de sosialfaglig ansatte og de øvrige ansatte, og at det kan se ut til å handle om forståelse. En manglende forståelse av hverandres roller og arbeid, gjør at skolen møter noen utfordringer i arbeidet for å realisere elevenes fullstendige læringspotensial. Det påpekes et ønske og behov om å øke samarbeidet rundt skolens planer, slik at man kan sikre en mer helhetlig og systematisk opplæring for alle. Videre i oppgaven påpekes relasjonenes betydning, og at det relasjonelle arbeidet er essensielt for å kunne avdekke utfordringer, hjelpe og støtte elevene. Skolene har fokus på voksenansvaret i relasjonene, og har avsatt mye tid til relasjonelt arbeid. Skolen har gjort flere grep for å bedre relasjonene, både mellom de ansatte og mellom elevene. Et viktig bidrag er det forebyggende arbeidet, hvor målet er at elevene skal utvikle sin sosiale og emosjonelle kompetanse. Undersøkelsen viser at behovet for å øke skolenes forståelse og kompetanse av sosialfaglige utfordringer er viktig. Dette bidrar til å påvirke elevenes læring, helse og trivsel.nb_NO
dc.description.abstractEnglish: This master thesis concerns how social work affects the students rights for differentiated teaching. The background for this thesis is the increased focus on psychosocial work and psychic health, and it looks like schools have a need to meet students needs in a better way. The goal is to reveal the experiences and opinions the informants have from the social works effect, and to enlighten the requirements needed to improve the students education. The thesis evolves the following topics: psychosocial work/psychic health, differentiated teaching, cooperation and relations. The study is confirming that the schools have the best intentions for their work, and they have a strong preventive focus in their work. It is a need for social work in schools, and a lot of students experience difficulties as a part of their daily life. This need makes it important for the schools to assess which parts of the work they need to improve, and which they can continue using. The informants is talking about what seems to be a gap between the social workers and the rest of the school staff, and it seems to be caused by a lack of understanding. A lack of understanding of different roles and tasks, makes it difficult for the school to work together in an optimal way to improve the students learning abilities. They point out a need and a wish for an increased collaboration in the schools plans, to secure a more systematic and comprehensive education for everyone. In the thesis they point out the importance of relations, and the fact that relations is crucial to reveal difficulties, help and support the students. The schools have focused on the staffs responsibility to improve and maintain the relations to the students, and they have deposited time to this relational work. The schools have done several measures to improve the relations both between students and staff, but also between the students. An important contribution is the preventive work, where the students develops their social and emotional skills. The thesis shows the importance of increased understanding and competence within social work. This is an important contribution to students learning, health and wellbeing.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectMITOnb_NO
dc.subjectsosialfaglig arbeidnb_NO
dc.subjectskolennb_NO
dc.subjectpsykisk helsenb_NO
dc.subjectpsykososialt arbeidnb_NO
dc.titleSosialfaglig arbeid i skolen. En kvalitativ undersøkelse av betydningen av sosialfaglig arbeid for å imøtekomme elevenes rettigheter om tilpasset opplæring.nb_NO
dc.title.alternativeSocial work in schools.nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280nb_NO
dc.source.pagenumber82nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record