Show simple item record

dc.contributor.authorRønning, Ole-Anders
dc.date.accessioned2018-05-25T12:47:50Z
dc.date.available2018-05-25T12:47:50Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2499309
dc.descriptionMastergradsoppgave i tilpasset opplæring, Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap, Høgskolen i Innlandet, 2017.nb_NO
dc.description.abstractNorsk: Dette er en mastergradsoppgave i tilpasset opplæring ved Høgskolen i Innlandet, Hamar. Oppgaven er en studie der både kvalitativ og kvantitativ metode er benyttet, også kalt mixed methods. Formålet er å studere hvordan elever på 7. og 8. trinn opplever motivasjon og mestring i matematikkundervisningen. Jeg kom fram til følgende problemstilling: Hvordan opplever elevene på 7.- og 8. trinn motivasjon og mestring i matteundervisningen? Formålet er utelukkende å fokusere på hvordan elevene opplever motivasjon og mestring og hva som gjør elevene motivert. For å undersøke dette har jeg gjennomført en spørreundersøkelse der i overkant av 70 elever fordelt på 7. og 8. trinn har deltatt. I tillegg har 4 elever fra hvert trinn blitt intervjuet. Ved å benytte meg av både spørreundersøkelse og intervju kunne jeg fra spørreundersøkelsen skaffe meg et overordnet inntrykk av elevenes opplevelse av motivasjon og mestring og i tillegg få detaljerte tanker og ytringer gjennom intervjuene. Analysen ble utført på grunnlag av et fenomenologisk, hermeneutisk og mixed methods perspektiv. Informasjonen og svarene fra elevene ble deretter tolket og diskutert ut i fra motivasjons- og mestringsteori basert på blant andre Albert Bandura. Noen viktige funn i undersøkelsen er blant annet hvordan elevene uttrykker viktigheten av lærerens rolle i elevenes motivasjon. Gode forklaringer, hjelp, støtte, veiledning, ros og tro på elevenes ferdigheter er med på å øke motivasjonen hos elevene. Elevene setter også pris på at de får oppgaver som er tilpasset deres evner, noe som er viktig for å unngå at elevene blir demotivert fordi det blir kjedelig eller for vanskelig. Videre viser resultatene basert på spørreundersøkelsen at det ikke er så stor forskjell på svarene fra 7. til 8. trinn, og at en liten del opplever at de er motiverte og mestrer hele tiden, mens en mindre del opplever dette i mindre grad. Det største delen av elevene synes å være motiverte og oppleve mestring avhengig av hvilket tema de jobber med.nb_NO
dc.description.abstractEnglish: This is a master's thesis in adapted education at Høgskolen i Innlandet, Hamar. The assignment is a study using both qualitative and quantitative methods, also called mixed methods. The purpose is to study how students in 7th and 8th grade experience motivation and mastery in mathematics education. I have come up with the following problem: How do students in 7th and 8th grade experience motivation and self-efficacy in mathematics education? The purpose is solely to focus on how students experience motivation and mastery and what motivates students. To investigate this, I have conducted a survey where more than 70 students in 7th and 8th grade have participated. In addition, 4 students from each grade have been interviewed. By using both survey and interview I could provide an overall impression of the students' experience of motivation and self-efficacy from the survey, and in addition get detailed thoughts and utterances from the students in interviews. The analysis was conducted based on a phenomenological, hermeneutic and mixed method perspective. The information and answers from the students were then interpreted and discussed based on motivation- and mastery theories, among others, Albert Bandura. Some important findings in the survey are, among other things, how pupils express the importance of the teacher's role in the students' motivation. Good explanations, help, support, guidance, praise and faith in the students' skills help increase the motivation of the students. The pupils also appreciate that they get assignments that are adapted to their abilities, which is important to avoid students getting demotivated because the assignments get boring or too difficult. Furthermore, the results based on the survey shows that there is no big difference between the responses from the pupils in 7th grade and the 8th grade, and that a small proportion feel that they are motivated and master all the time, while an even smaller portion experience this in lesser extent. Most students seem to be motivated and experience mastery depending on the topic they are working on.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectMITOnb_NO
dc.subjectmotivasjonnb_NO
dc.subjectmestringnb_NO
dc.subjectmatematikknb_NO
dc.titleHvordan opplever elevene på 7.- og 8. trinn motivasjon og mestring i matteundervisningen?nb_NO
dc.title.alternativeHow do students in 7th and 8th grade experience motivation and self-efficacy in mathematics?nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280nb_NO
dc.subject.nsiVDP::Matematikk og Naturvitenskap: 400::Matematikk: 410nb_NO
dc.source.pagenumber77nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record