Show simple item record

dc.contributor.authorPettersen, Sidsel
dc.date.accessioned2018-07-13T12:47:17Z
dc.date.available2018-07-13T12:47:17Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2505402
dc.descriptionBacheloroppgave, grunnskolelærerutdanning, 2018.nb_NO
dc.description.abstractNorsk: Temaet for oppgaven er samarbeidet mellom skole og hjem, og hvordan lærerens kommunikasjon kan påvirke relasjonen til foreldrene. Problemstillingen blir belyst gjennom teori og intervjuer med foreldre til et barn som tidligere har vist utfordrende atferd og lærere ved barnets skole. Det er viktig at lærer og foreldre klarer å bygge en relasjon basert på partnerskap og likeverdighet for å sammen finne løsninger som kan hjelpe barnet. Offentlige styringsdokumenter legger føringer for dette, og det er læreren som har hovedansvaret for at samarbeidet fungerer. Gjennom undersøkelsene har det kommet frem at foreldre kan føle seg tilsidesatt i samarbeidet ved at de mottar informasjon om negative hendelser i forbindelse med barnets atferd, og at de ikke blir spurt om hvordan de kan bidra til å løse situasjonen sammen med lærer. Her pekes det på relasjoner som bør bygges på grunnlag av anerkjennelse, empati og tillit mellom lærer og foreldre. Videre har vi sett at lærere håndterer foreldresamarbeidet ulikt, og at det kan være forskjellige syn på hvordan makt og konflikt oppleves i samarbeidet. Opplevelsen av relasjonen mellom foreldre og lærere står her i kontrast til hvordan informantene opplever samarbeidet, og kan tyde på at foreldrene beskytter barnet sitt ved å unngå konflikt med lærer.nb_NO
dc.description.abstractEnglish: The topic of this thesis is the collaboration between school and home, and how the teacher's communication can affect the relationship with the parents. The problem is highlighted through theory and interviews with parents of a child who has previously shown challenging behavior and teachers at the child's school. It is important that teachers and parents manage to build a relationship based on partnership and equivalence to find solutions that can help the child. Government policy documents provide guidance for this, and it is the teacher who has the main responsibility for the collaboration to work. Through the research, it has been found that parents may feel disregarded in the collaboration by receiving information about negative events in relation to the child's behavior and that they are not asked how they can help solve the situation with the teacher. Here it is pointed out relationships that should be built on the basis of recognition, empathy and trust between teachers and parents. Furthermore, we have seen that teachers deal with collaboration with parents differently, and that there may be different views of how power and conflict are experienced in the collaboration. The experience of the relationship between parents and teachers is in contrast to how the informants experience the collaboration, and may indicate that the parents protect their child by avoiding conflict with the teacher.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectGLUnb_NO
dc.subjectskole-hjem samarbeidnb_NO
dc.subjectutfordrende atferdnb_NO
dc.subjectkommunikasjonnb_NO
dc.subjectrelasjonernb_NO
dc.subjectanerkjennelsenb_NO
dc.subjectempatinb_NO
dc.subjecttillitnb_NO
dc.titleDe vanskelige samtalene – lærerens kommunikasjon med foreldre til barn med utfordrende atferdnb_NO
dc.title.alternativeThe difficult conversations – the teacher's communication with parents of children with challenging behaviornb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280nb_NO
dc.source.pagenumber42nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record