Show simple item record

dc.contributor.authorNymoen, Ida Kristine
dc.contributor.authorGarli Menes, Line Marie
dc.date.accessioned2018-08-28T08:20:14Z
dc.date.available2018-08-28T08:20:14Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2559529
dc.descriptionErfaringsbasert master, 90 studiepoeng.nb_NO
dc.description.abstractOppgavens formål er å finne hva ut hva som hemmer og hva som fremmer ytringsfrihet i en kommunal forvaltning i en omstillingsprosess/ endringsprosess. Utgangspunktet for vår problemstilling er at det til stadig skjer endringer i kommunal sektor, siden kommunal forvaltning har regelmessig krav på seg om å moderniseres og effektiviseres. Verdigrunnlaget er viktig for en kommunal forvaltning og gjenspeiler legitimitet forvaltningen har ovenfor samfunnet. Disse verdiene bygger på demokrati, samfunnsansvar, åpenhet og rettsikkerhet, og betegnes som offentlig etos. Videre sikter offentlig etos til de grunnleggende forestillinger om hvordan samfunnet bør styrers, hvordan kommunale ansatte kan påvirkes av ulike etikktyper og hvilke etiske utfordringer kommunale ansatte kan stå ovenfor. Kommunalt ansatte må forholde seg til ulike mål og verdier. Det offentlig etos er viktig. Verdier er lite håndfast, og tolkes ut fra egne referanserammer. Hvordan er det for kommunalt ansatte å ytre seg offentlig i en endringsprosess de selv er en del av, da de ansatte må forholde seg til mange ulike mål og verdier. Etikk kan defineres som læren om moral eller refleksjon over moral. Etiske verdier er personavhengig. Spørsmål om holdninger, plikter, rettigheter og handlinger er etiske refleksjoner, samt at de omhandler konsekvenser av handlinger og angir hvordan vi bør handle. Forvaltningsetikken er en del av den kommunale etikken, og gjelder for alle kommunale ansatte. Oppgavens metodiske tilnærming er kvalitativ. Datamaterialet vi undersøker er kvalitativ forskningsintervju av sju informanter som jobber i kommunal forvaltning, som har opplevd en eller flere omorganiseringer/ omstillingsprosesser.nb_NO
dc.description.abstractEngelsk sammendrag (abstrackt) The purpose of the assignment is to find out what inhibits and what promotes freedom of expression in a municipal administration in a conversion process / change process. The starting point for our problem is that there are still changes in the local government sector, since municipal administration has regular demands to be modernized and streamlined. The value base is important for a municipal administration and reflects the legitimacy management has above society. These values are based on democracy, social responsibility, openness and legal certainty, and are referred to as public ethos. Furthermore, public ethos aim at the basic ideas about how society should be governed, how municipal employees can be influenced by different types of labels and what ethical challenges municipal employees can stand above. Local employees must relate to different goals and values. The public ethos is important. Values are little handy, and interpreted from their own reference frames. How is it for public employees to become public in a process of change they themselves are a part of, as employees must relate to many different goals and values. Ethics can be defined as the teaching of morality or reflection on morality. Ethical values are personally dependent. Questions about attitudes, duties, rights and actions are ethical reflections, as well as the consequences of actions and how to act. The management ethics are part of the municipal ethics, and apply to all municipal employees. The methodological approach of the assignment is qualitative. The data we are examining is qualitative research interview of seven informants working in municipalnb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectkommunal forvaltningnb_NO
dc.subjectdemokratinb_NO
dc.subjectkvalitativ metodenb_NO
dc.subjectendringsledelsenb_NO
dc.subjectomstillingnb_NO
dc.subjectQualitative Researchnb_NO
dc.subjectPublic Managementnb_NO
dc.subjectChange Managementnb_NO
dc.titleHvordan opplever et utvalg av kommunalt ansatte medarbeidere muligheten til å ytre seg offentlig i en beslutningsprosess de selv er en del av ånb_NO
dc.title.alternativeHow does a selection of local employees experience the opportunity to express themselvs in a decision-making process they themselves are part ofnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Statsvitenskap og organisasjonsteori: 240::Offentlig og privat administrasjon: 242nb_NO
dc.source.pagenumber159nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record