Show simple item record

dc.contributor.authorKiønig, Linda Vibeke
dc.date.accessioned2018-08-30T11:49:52Z
dc.date.available2018-08-30T11:49:52Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2560088
dc.descriptionErfaringsbasert master, 90 studiepoeng.nb_NO
dc.description.abstractJeg har i denne oppgaven ønsket å studere innovasjon i norske kommuner. Dette med et spesielt fokus på rådmannens rolle i innovasjon i kommunen, hvordan rådmenn jobber med og hvilke muligheter han/hun har for å påvirke innovasjonsmiljø og innovasjonskultur i egen kommune. Formålet har vært å belyse forskjeller i tilnærminger og kultur med tanke på mulige forskjeller i innovasjonsmiljøet og å lete etter kjennetegn som kan forklare variasjon i den kommunale innovasjonen, utfra rådmannens ståsted. Studien springer ut fra både egen, grunnleggende interesse for innovasjon og fra samfunnsaktualiteten som uttrykkes gjennom alt fra de små lokale prosjekter for å innrette seg best mulig med begrensede ressurser til nasjonale strategier og føringer for innovasjon Vi vil alle det samme, å aktivere ressursene som skaper nye måter, nye kombinasjoner og nye resultater til felles beste og å utforske veien mot optimale måter å gjøre ting på. Studien tar utgangspunkt i organisasjonsteorier for offentlig sektor og teorier om innovasjon. Dette er i hovedsak verktøyene for å undersøke og å forstå problemstillingen gjennom et akademisk rammeverk. Her finnes utgangspunkt for å reise ledelsesspørsmål, organisasjonsspørsmål, definisjonsspørsmål m.m. Teoriene dannet også utgangspunkt for å finne viktige variabler og tilhørende påvirkningsmulighet og endelig å forstå og analysere funnene i undersøkelsen. Jeg har valgt å gå inn undersøkende inn i problemstillingen gjennom å samle data ved kvalitative dybdeintervju med fire rådmenn i norske kommuner. Her fikk jeg frem åpenbare forskjeller både i oppfatning og operativ tilnærming til innovasjon. Men samtidig dominerte det funnene at det var en grunnleggende oppfatning av at det er helt nødvendig med mer innovasjon i egen kommune for å møte fremtidens krav. Undersøkelsen har for lite respondentspenn til å fullt ut dekke temaet på en slik måte at man kan dra pålitelige linjer til en konklusjon på allmenngyldig nivå. Hensikten var å belyse og å finne indikasjoner, dette synes jeg at jeg har oppnådd.nb_NO
dc.description.abstractEngelsk sammendrag (abstract) Through this thesis I wanted to study innovation in Norwegian municipalities. More especifically the Chief Executive officers role towards municipal innovation, their work and what opportunities they have to influence the innovation environment and innovation culture in their own municipality. The purpose has been to illuminate differences in approaches and culture with regard to possible differences in the innovation environment and to look for characteristics that can explain the variation in municipal innovation, based on the councilor's point of view. The study originates from both my own fundamental interest in innovation and from social reality expressed through everything from the small local projects to the best possible with limited resources for national strategies and guidelines for innovation. We all want the same, to activate the resources that create new ways, new combinations and new results for common good and to explore the way for optimal ways to do things. The study is based on organizational theories for the public sector and theories of innovation. These are essentially the tools for investigating and understanding the issue through an academic framework. Here is the basis for expressing management questions, organizational questions, definition questions, etc. Theories also formed the basis for finding important variables and associated impacts and finally understanding and analyzing the findings in the survey. I have chosen to investigate the problem by collecting data through qualitative depth interviews with four CEO`s in Norwegian municipalities. Here I discovered obvious differences both in perception and operational approach to innovation. But at the same time, the findings that dominated were that there was a fundamental perception that it is absolutely necessary for more innovation in the municipality to meet future demands. The survey has too little respondents to fully cover the topic in such a way that you can draw reliable lines to a conclusion at a universal level. The purpose was to illuminate and to find indications, this I think I have achieved.nb_NO
dc.subjectkvalitativ metodenb_NO
dc.subjectinnovasjonnb_NO
dc.subjectledelsenb_NO
dc.subjectorganisasjonnb_NO
dc.subjectfylkesmannnb_NO
dc.subjectCounty Governornb_NO
dc.subjectkommunal forvaltningnb_NO
dc.subjectMunicipalitynb_NO
dc.subjectQualitative Researchnb_NO
dc.subjectInnovationnb_NO
dc.subjectPublic Managementnb_NO
dc.subjectPublic Sectornb_NO
dc.subjectOrganizationnb_NO
dc.titleInnovasjon i kommuner; rådmannens rolle- En studie av rådmannsfunksjonen sett i forhold til kommunal innovasjonnb_NO
dc.title.alternativeInnovation in municipalities; The Chief Executive Officer`s role- A study of The Chief Executive Officer function in municipal innovationnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Statsvitenskap og organisasjonsteori: 240::Sammenlignende politikk: 241nb_NO
dc.source.pagenumber79nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record