Show simple item record

dc.contributor.authorSund, Linn
dc.date.accessioned2018-09-21T08:23:18Z
dc.date.available2018-09-21T08:23:18Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2563823
dc.descriptionMastergradsoppgave i tilpasset opplæring, Høgskolen i Innlandet, 2018.nb_NO
dc.description.abstractNorsk: Problemstilling Skolen skal inneholde mer enn bare fag og har som oppgave å bidra til utvikling av hele eleven, både sosialt og faglig. Sosial kompetanse utvikles i en kontekst, og forhold som miljø og kultur spiller inn. Man formes av den kulturen man er en del av, og dette kan påvirke lærerens vurdering av elevenes sosiale kompetanse. I denne sammenheng er det av betydning at en lærer har et helhetlig syn på eleven hvor man inkluderer elevenes språklige og kulturelle bakgrunn. Denne oppgaven har et sosiokulturelt perspektiv, og jeg ønsker å se nærmere på to ulike minoritetsspråklige elevgrupper. På bakgrunn av dette er min problemstilling dermed følgende: Hvordan vurderer lærere de sosiale ferdighetene til minoritetsspråklige elever fra vestlige og ikke-vestlige land? Og hvordan vurderer minoritetsspråklige elever fra vestlige og ikke-vestlige land relasjon til læreren? Jeg vil se på lærers vurdering av minoritetsspråklige elevers sosiale ferdigheter, og jeg vil trekke frem relasjoner og hvilke konsekvenser dette kan ha for en slik vurdering. Jeg vil deretter se på hvordan disse elevene har vurdert sin relasjon til lærer. Relasjoner er viktig i all sosial samhandling med andre, og begrepet er også av betydning i forhold til elevers sosiale utvikling. Denne oppgaven handler også om å se minoritetsspråklige elevers sosiale ferdigheter i et sosiokulturelt perspektiv. Metode I arbeidet med denne masteroppgaven har jeg valgt kvantitativ metode og empirien har jeg hentet fra prosjektet Kultur for læring som er et forbedrings- og innovasjonsarbeid hvor alle kommunene i Hedmark fylke deltar. Prosjektet er utarbeidet under ledelse av Fylkesmannen i Hedmark, og rapporten er utarbeidet av Thomas Nordahl, Niels Egelund, Sigrid Nordahl og Anne-Karin Sunnevåg (2017). Dette er et omfattende prosjekt og jeg har valgt å benytte meg av spørreskjemaene som er relevante i forhold til min problemstilling. Dette er spørreskjemaer som er besvart av lærer i forhold til området sosiale ferdigheter, og spørsmål besvart av elevene hvor de har vurdert sin relasjon til lærer. Kilder og statistiske analyser Det innsamlede datamaterialet gjør det mulig for meg å gjennomføre kvantitative undersøkelser, og via et dataprogram kalt SPSS har jeg gjennomført frekvensanalyser, korrelasjonsanalyser og variansanalyser. I tillegg til resultatene av disse analysene støtter jeg meg til andre undersøkelser og teori for å underbygge mine funn. Resultat Resultatet av mine analyser viser at lærer vurderer de to elevgruppene til å ha gode sosiale ferdigheter, og jeg kunne ikke finne signifikante forskjeller medllom de to gruppene. Jeg tolker dette som et positivt funn og det kan tyde på at lærer ikke vektlegger kulturell bakgrunn i sine vurderinger. Videre vil jeg presentere resultater som viser at elevene har vurdert sin relasjon til lærer som god, og at det heller ikke her foreligger signifikante forskjeller mellom gruppene.nb_NO
dc.description.abstractEnglish: Issues The school should contain more than just subjects, with the task of contributing to the development of the whole student, both socially and professionally. Social competence is developed in a context and environment that encompasses the environment and culture. You are shaped by the culture you are a part of, and this can affect the teacher's assessment of the students' social skills. In this context, it is important that a teacher has a holistic view of the pupil, which includes the students' linguistic and cultural background. This assignment has a socio-cultural perspective, and I want to look into two different minority language students. Based on this, my issue is as follows: How do teachers assess the social skills of minority language students from western and non-western countries? And how do minority language students from western and non-western countries regard the relationship with the teacher? I want to look at teachers 'assessment of minority language students' social skills, and I want to highlight relationships and the consequences this may have for such an assessment. I will then look at how these students have assessed their relationship with the teacher. Relationships are important in all social interaction with others, and the term is also important in relation to pupils social development. This task is also about seeing the social skills of minority language students in a socio-cultural perspective. Method In the work of this master thesis, I have chosen quantitative methodology, and I have obtained the empirical evidence from the Culture for Learning project, which is an improvement and innovation work involving all the municipalities in Hedmark county. The project has been prepared under the auspices of the County Governor of Hedmark, and the report has been prepared by Thomas Nordahl, Niels Egelund, Sigrid Nordahl and Anne-Karin Sunnevåg (2017). This is an extensive project and I have chosen to use the questionnaires relevant to my problem. These are questionnaires answered by the teacher in relation to the field of social skills, and questions answered by the students where they have considered their relationship with the teacher. Sources and statistical analyzes The collected data enables me to carry out quantitative surveys, and through a computer program called SPSS I have conducted frequency analyzes, correlation analyzes and variance analyzes. In addition to the results of these analyzes, I support other research and theory to substantiate my findings. Results The results of my analysis show that teachers consider the two student groups to have good social skills, and I could not find significant differences among the two groups. I interpret this as a positive finding and it may indicate that teachers do not emphasize cultural background in their assessments. Furthermore, I will present results that show that the students have assessed their relationship to the teacher as well and that there are no significant differences between the groups.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectMITOnb_NO
dc.subjectsosiale ferdigheternb_NO
dc.subjectsosial kompetansenb_NO
dc.subjectminoritetsspråkligenb_NO
dc.titleSosiale ferdigheter og relasjoner. En kvantitativ analyse av minoritetsspråklige elever med vestlig og ikke-vestlig bakgrunn.nb_NO
dc.title.alternativeSocial competence and relationships. A quantitative analysis of minority language students with western and non-western background.nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280::Spesialpedagogikk: 282nb_NO
dc.source.pagenumber107nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record