Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorGravningsmyhr, Tonje
dc.date.accessioned2018-09-28T08:04:55Z
dc.date.available2018-09-28T08:04:55Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2565153
dc.descriptionMastergradsoppgave i kultur- og språkfagenes didaktikk, Høgskolen i Innlandet, 2018.nb_NO
dc.description.abstractNorsk: I denne avhandlingen har målet vært å undersøke hvordan gruppeundervisning på pocket-trompet for førskolebarn i barnehagen kan fungere som del av kulturskolens tilbud. Jeg har valgt en kvalitativ tilnærming med dokumentanalyser, intervjuer og forskning på egen praksis som datainnsamlingsmetoder. Rammeplan for kulturskolen: Mangfold og fordypning (Norsk Kulturskoleråd, 2016) og Rammeplan for barnehagen: Innhold og oppgaver (Kunnskapsdepartementet, 2017b) stiller opp premisser for kulturskolenes og barnehagenes virksomhet, og inngår derfor i datamaterialet. Jeg har spesielt vært interessert i hvordan planverkene beskriver målsettinger, arbeidsmetoder og innhold i musikalsk arbeid med barn i førskolealder. Studien baserer seg i tillegg på data fra intervjuer med tre trompetlærere som har erfaring i å undervise førskolebarn og grupper på pocket-trompet. Én har i mange år drevet Suzuki-inspirert undervisning i en kulturskole, en annen driver gruppeundervisning i flere barnehager. Den siste trompetlæreren har i hovedsak undervist førskolebarn enkeltvis. Informasjonen som kom frem i intervjuene ble brukt, sammen med rammeplanene, i utarbeidelsen og gjennomføringen av et undervisningsopplegg for femten førskolebarn i en barnehage over et halvt år. Dokumentanalysen viser at det finnes rom for musikkaktiviteter i barnehagens rammeplan. I området «Kunst, kultur og kreativitet» slås det fast at musikkopplevelse og uttrykk på mangfoldig vis skal være del av barnehagedagen (Kunnskapsdepartementet, 2017b, s. 50-52). I formålet til kulturskolens rammeplan står det at «Kulturskolen skal gi opplæring av høy faglig og pedagogisk kvalitet til alle barn og unge som ønsker det» (Norsk Kulturskoleråd, 2016, s. 7), men førskolebarn gis likevel lite plass og instrumentalopplæringstilbud for denne aldersgruppen omtales ikke. Trompetlærerne i studien er positive til å undervise små barn, men forutsetter at de får støtte fra sine ledere. Videre mener de arbeidet krever særskilt interesse og kompetanse for å fungere. Både trompetlærernes elever og barna i min praksis formidler at de opplever trompetundervisning som meningsfylt. Foreldrene uttrykker også at arbeidet har verdi. I kulturskolens rammeplan står det at kulturskolen skal «… tilby kunst- og kulturfaglig støtte til opplæring og formidling til hele lokalsamfunnet» (Norsk Kulturskoleråd, 2016, s. 8). Mange av foreldrene til barna i min praksis fortalte at de selv ikke var musikalske, en oppfattelse som kan ha vært medvirkende til at ingen av dem vurderte kulturskoleplass for sitt barn før prosjektet. Flere overveide imidlertid muligheten etterpå, og undervisning på pocket-trompet i barnehagen ser derfor ut til å kunne bidra til økt rekruttering til kulturskolen på trompet, og kanskje også andre messinginstrumenter. Det virker derfor fornuftig å forske mer på mulige samarbeid med barnehager.nb_NO
dc.description.abstractEnglish: In this thesis, the aim has been to investigate how group lessons on the pocket-trumpet for preschool children in kindergarten can be included in the Norwegian Schools for Music and Performing Art (“Kulturskolen”). I have chosen a qualitative approach using document analysis, interviews and research on my own practice as data collection methods. The «Curriculum Framework for Schools of Music and Performing Arts: Diversity and deeper understanding» (Kulturdepartementet, 2016) and the «Framework plan for kindergartens: Contents and tasks» (Kunnskapsdepartementet, 2017b) set premises for these institutions, and are therefore included in the data material. When working with these framework curricula, I have been especially interested in descriptions of aims, working methods and content in musical work with preschoolers. Data from interviews with three trumpet teachers who have experience with teaching preschoolers and groups of children on the pocket-trumpet is also included in this study. One teacher has been pursuing Suzuki-inspired education in the School for Music and Performing Art for years, another teaches groups in several kindergartens. The third trumpet teacher has mainly taught preschoolers individually. Together with information from the framework plans and theory, I used information that I gathered in the interviews to create and implement a teaching program for fifteen preschoolers in a kindergarten over a period of six months. Document analysis shows that the kindergarten framework plan is open to musical activities. In the area «Art, culture and creativity», musical experience and expression is referred to as supposed to be part of kindergarten in many different ways (Kunnskapsdepartementet, 2017b, p. 50-52). The purpose of the Schools for Music and Performing Arts is to «… provide education of high academic and pedagogical quality to all children and youngsters who wish to participate» (Norsk Kulturskoleråd, 2016, p. 7), but there is no mention of preschoolers and instrumental lessons. The trumpet teachers in this study are positive about teaching small children, but emphasize that they require support from their leaders. They also hold that this type of work requires special interest and competence to work well. The trumpet teachers’ students convey to them that they experience trumpet lessons as meaningful, as do the children in my own practice. The parents also think that trumpet lessons are valuable for their kids. The curriculum framework for Schools of Music and Performing Arts states that the schools must «… provide art and cultural support for education and dissemination to the whole community» (Norsk Kulturskoleråd, 2016, p. 8). Most of the parents did not see themselves as musical, and this could be a reason why none of them considered the Schools for Music and Performing Arts as an option for their child before the project. However, many of them did afterwards. Teaching the pocket-trumpet in kindergarten therefore carries the potential of increasing recruitment to the Schools of Music and Performing Art on the trumpet and possibly also other brass instruments. More research could disclose further possibilities of collaboration between the Schools of Music and Performing Arts and the kindergartens.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectMIKSnb_NO
dc.subjecttrompetnb_NO
dc.subjectbarnehagennb_NO
dc.subjectmusikknb_NO
dc.titleTrompet i barnehagen – Ikke noe hokus pokus, egentlig!nb_NO
dc.title.alternativeTrumpet in kindergarten – No hocus pocus, really!nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280nb_NO
dc.subject.nsiVDP::Humaniora: 000::Musikkvitenskap: 110::Musikkpedagogikk: 114nb_NO
dc.source.pagenumber117nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel