Show simple item record

dc.contributor.authorSkråmestø, Sigrun
dc.date.accessioned2018-10-26T12:35:12Z
dc.date.available2018-10-26T12:35:12Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2569799
dc.descriptionMastergradsoppgave i realfagenes didaktikk, Høgskolen i Innlandet, 2018.nb_NO
dc.description.abstractNorsk: Denne masteroppgaven handler om hvilke tanker elever uttrykker om naturvitenskapens egenart. I formålet for faget i læreplan i naturfag (Utdanningsdirektoratet, 2013a) er det beskrevet at elevene gjennom undervisning i skolefaget naturfag skal tilegne seg kunnskaper om naturvitenskapens egenart, og de ulike naturvitenskapelige arbeidsmetodene. Dette studiet søker å få innsikt i elevenes tanker knyttet til de fire ulike kategoriene Sandoval (2005) bruker for å identifisere ulike aspekter ved naturvitenskapens egenart. Utgangspunktet for studiet er følgende problemstilling: Hvilke tanker uttrykker elever om naturvitenskapens egenart i en utforskende kontekst? I tillegg til problemstillingen er det stilt følgende forskningsspørsmål: Forskningsspørsmål 1: Hvilke deler av naturvitenskapens egenart har elevene en epistemologisk oppfattelse av? Forskningsspørsmål 2: Er elevenes tanker om naturvitenskapen konsise? Oppgaven er basert på at jeg har gjennomført et kvalitativt studie med observasjon og intervju som metode. De empiriske dataene i dette studiet er innhentet fra 6.trinn på en skole på Østlandet. Fem elever har blitt intervjuet etter en utforskende undervisningsøkt hentet fra forskerføtter og leserøtter. Datamaterialet som ble samlet inn er blitt analysert ved hjelp av et teoretisk rammeverk knyttet til naturvitenskapens egenart, da spesielt Sandovals (2005) perspektiver, Smith, Maclin, Houghton og Hennesey (2000) sin klassifisering av elevers epistemologiske oppfattelse og diSessa (1993) som skriver om elevers fragmenterte kunnskap. Funnene i dette studiet viser at elevene, i ulik grad, har tanker knyttet til naturvitenskapens egenart men at de ikke ligger på et høyt epistemologisk nivå. Videre viser også resultatene at elevenes tanker og kunnskap om temaet er situasjonsbestemte, lite konsise og fragmenterte.nb_NO
dc.description.abstractEnglish: This master thesis is about what perceptions pupils express about the nature of science. The purpose, as described in the subject curriculum (Directorate for Education and Training, 2013), is that the pupils, as a part of the teaching, are supposed to acquire knowledge about the nature of science and the diverse working methods within natural sciences. This study seeks to gain insight in the pupils’ perceptions in relation to the four categories Sandoval (2005) uses to identify different aspects of the nature of science. The basis for the study is the following thesis: What thoughts do the pupils express about the nature of science in an exploratory context? In addition to this thesis the following research questions are asked: Research question 1: What parts about the nature of science does the pupils have an epistemological understanding of? Research question 2: Are the pupils’ thoughts about the nature of science concise? The study is based on the conduction of a qualitative study including observation and interview as methods. The empirical data in this study is gathered from the sixth grade in a elementary school in Østlandet, Norway. Five pupils have been interviewed after an inquiry based classroom session found in forskerføtter og leserøtter. The data material that was gathered has been analyzed based off a theoretical framework tied to the nature of science, especially based off Sandoval’s (2005) perspectives, Smith et al. (2000) classification of pupils’ epistemological understanding and diSessa (1993) who write about the fragmented knowledge of pupils. The findings in this study makes it clear that the pupils, to a varying degree, have thoughts about the nature of science but that they are not positioned at a high epistemological level. Further, the results also tell us that the pupils’ thoughts and knowledge about the topic is context-based, not very concise, and fragmented.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectMREALnb_NO
dc.subjectnaturfagnb_NO
dc.subjectnaturvitenskapnb_NO
dc.titleElevers tanker om naturvitenskapens egenartnb_NO
dc.title.alternativeStudents perceptions of the nature of sciencenb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Matematikk og Naturvitenskap: 400nb_NO
dc.source.pagenumber95nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record