Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorStølan, Bente Hind
dc.date.accessioned2018-10-30T07:42:09Z
dc.date.available2018-10-30T07:42:09Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2570040
dc.descriptionMastergradsoppgave i tilpasset opplæring, Høgskolen i Innlandet, 2018.nb_NO
dc.description.abstractNorsk: Dette er en masteroppgave i tilpasset opplæring ved Høgskolen Innlandet, avd. Hamar. Temaet i oppgaven er overgangen fra barnehage til skole for barn med spesielle behov med følgende problemstilling: «Hvordan opplever pedagogene i barnehage og skole samarbeidet mellom institusjonene om skolestarten for barn med spesielle behov?» Oppgavens formål er å se nærmere på hvilken erfaring pedagogene har med samarbeidet mellom institusjonene i forbindelse med overgangen for barn med spesielle behov. Dette er en kvalitativ studie hvor innsamling av data ble gjort gjennom gruppeintervju med en gruppe barnehagelærere og en gruppe 1. klasse lærere i grunnskolen. Begge gruppene bestod av tre stykker. I tillegg til gruppeintervjuene er det gjennomført et dybdeintervju via e-post med en barnehagelærer og en 1. klasse lærer. Undersøkelsens funn er analysert med grunnlag i et fenomenologisk og hermeneutisk perspektiv. Funnene er deretter drøftet opp mot teori som omhandler Axel Honneths teori om anerkjennelse og teori om samarbeid. Det jeg anser som studiens viktigste funn er at det viser seg at pedagogene i barnehage og skole ser ut til å ha ulik erfaring om samarbeidet generelt sett rundt overgangen. I barnehagen er det pedagogene i samarbeid med spesialpedagogene som har ansvaret mens i skolen foregår samarbeidet på ledelsesnivå. Begge parter gir derimot uttrykk for at de ønsker at det etableres et tettere samarbeid på tvers av institusjonene hvor pedagogene er involverte. På denne måten kan de utvikle kunnskap om hverandres fagområder og arbeidsmetoder som igjen vil føre til at overgangen for alle barn vil være preget av sammenheng og forutsigbarhet. Funnene viser også at slik samarbeidet fungerer mellom institusjonene i dag fører til spenninger mellom pedagogene på grunn av manglende innsikt i hverandres virksomhet. Dette er spesielt sett i fra barnehagelærernes side. Forskning sier at dersom en skal lykkes med gode overganger for alle barn er det en forutsetning at det etableres et gjensidig samarbeid og kommunikasjon mellom pedagogene i barnehage og skole. Barnehagelærerne og grunnskolelærerne er nøkkelpersonene til å skape sammenheng og forutsigbarhet for barn i overgangen fra barnehage til skole.nb_NO
dc.description.abstractEnglish: This is a master thesis in adopted education at the Inland Norway University of applied sciences. The topic of the thesis is the transition from kindergarten to school for children with special needs. The research question is; “How do the educational professionals in kindergarten and school experience the cooperation between the institutions for children with special needs?” The thesis’ purpose is to look closer at how the educational professionals experience the cooperation between the institutions in connection with the transition for the children with special needs. This is a qualitative study and the data collection was done through group interviews with kindergarten teachers and with first grade school teachers. Both groups consisted of three people. In addition to these interviews one kindergarten teacher and one first grade school teacher was interviewed by email. The findings are analyzed with basis of a phenomenological and hermeneutical perspective. These findings are later discussed against theory about Axel Honneths theory of recognition and the theory of cooperation. I find the thesis’ most important finding to be that the kindergarten teachers and the school teachers have two different experiences about the cooperation around the transition. In kindergarten the teachers together with the special educators are responsible for the cooperation with the school, while at school the management is responsible. However, both groups in the interviews express a need for closer cooperation between the institutions where the educators are more involved on both sides. This way they can develop knowledge about each other’s field and methods which will make the transition for all kids characterized by continuity and predictability. The findings also show that the way cooperation works between the institutions today lead to tensions between educators, caused by the lack of knowledge of each other’s daily work. Research states that if all children are going to have a successful transition between the two institutions, cooperation and communication between the educators in kindergarten and school has to be established. Kindergarten teachers and school teachers are the keys to create connection and predictability for children in the transition between these two institutions.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectMITOnb_NO
dc.subjectskolestartnb_NO
dc.titleEn god skolestart. En kvalitativ studie av samarbeidet mellom barnehage og skole ved overgangen for barn med spesielle behov.nb_NO
dc.title.alternativeA good start in school. A qualitative study of the cooperation between kindergarten and school at the transition for children with special needs.nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280::Spesialpedagogikk: 282nb_NO
dc.source.pagenumber90nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel