Show simple item record

dc.contributor.authorGårderløkken, Mari
dc.date.accessioned2018-10-30T09:09:31Z
dc.date.available2018-10-30T09:09:31Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2570064
dc.descriptionMastergradsoppgave i tilpasset opplæring, Høgskolen i Innlandet, 2018.nb_NO
dc.description.abstractNorsk: Denne studien har undersøkt korleis elevar med vedtak om spesialundervisning blir inkludert i opplæringa. Den har teke utgangspunkt i kva kontaktlærarar og spesialpedagogar vektlegg i sitt arbeid med inkludering, og korleis undervisninga blir lagt til rette for mangfaldet i elevgruppa, slik at alle kan delta i den ordinære opplæringa. I tillegg har studien sett på sambandet mellom spesialundervisning og ordinær opplæring. Studien har teke utgangspunkt i følgjande problemstilling: ”Korleis blir elevar med vedtak om spesialundervisning inkludert i opplæringa?”. Formålet med forskingsprosjektet har vore å bevisstgjere korleis arbeidet med å inkludere elevar med vedtak om spesialundervisning i opplæringa går føre seg i norske skular. Gjennom at tematikken blir forska på, kan det bidra til vidare forsking på tema, samt at det kan gjere lærarar og skuleleiarar meir bevisst på korleis dei kan leggje opp til ein inkluderande opplæring for mangfaldet i elevgruppa. Undersøkinga si teoretiske forankring tek utgangspunkt i definisjonane og forståinga til det internasjonale- og det norske perspektivet på omgrepet inkludering. Prinsippet om tilpassa opplæring, vektlegging av mangfaldet og sambandet mellom ordinær opplæring og spesialundervisning blir presentert som nødvendige element i arbeidet med inkluderande opplæring. I dette forskingsprosjektet byggjer det empiriske materialet på semistrukturerte intervju av to kontaktlærarar og to spesialpedagogar på 5. trinn. I tillegg vart ein elev med vedtak om spesialundervisning intervjua og obserblir ein heil skuledag. Hensikta med elevintervjuet og observasjonen var å få innsikt i eleven sitt perspektiv på eiga opplæringssituasjon. Elevintervjuet og observasjonen har vorte brukt som supplerande materialet. I denne oppgåva er det tenkt triangulering ut i frå kva dei vaksne informantane formidlar, og kva dei gjer i praksis, for å sikre pålitelegheit. Studien konkluderer med at elever med vedtak om spesialundervisning i stor grad vart inkludert i opplæringa. Det blir peika på at arbeidet fokuserte på å leggje til rette for mangfaldet slik at kvar einskild elev fekk eit tilfredsstillande utbyte av den ordinære opplæringa. Hensikta var å redusere behovet for spesialundervising i opplæringa.nb_NO
dc.description.abstractEnglish: This study has examined how pupils who have decision on special educational needs become included in the education. It is based on what teachers and special educators emphasize in their work with inclusion, and how the correlation of teaching has facilitated the diversity of the student group so that everyone can participate in the ordinary education. In addition, the study has looked at the connection between special education and ordinary education. The study is based on the following issue: How do pupils who have decision on special educational needs get included in the education? The purpose of the research project has been to raise awareness about the work of including pupils who have decision on special educational needs in Norwegian schools. Through thematic research, it can contribute to further research on the topic, and that teachers and scholarships may be aware of the correlation they can add to inclusive education for the diversity of the student group. The study of theoretical anchoring is based on the definitions and understanding of the international and Norwegian perspectives on the term inclusion. The principle of adapting education, emphasis on diversity and the connection between ordinary education and special education is presented as a necessary element in the work of inclusive education. In this research project, empirical material builds on semistructured interviews by two teachers and two special educators in 5th grade. In addition, one pupil with decision on special educational needs was interviewed and observed an entire school day. The purpose of the pupil interview and the observation was to get insight into the learner's perspective on his own learning situation. The pupil interview and the observation have been used as additional material. In this study, triangulation is thought out of what the informant communicates, and what they do in practice, to ensure trustworthiness. The study concludes that students who have decision on special educational needs are widely included in the education. It becomes clear that the work focused on facilitating diversity so that each student received a satisfactory exchange of the ordinary education. The purpose was to reduce the need for special education in education.nb_NO
dc.language.isonnonb_NO
dc.subjectMITOnb_NO
dc.subjectspesialundervisningnb_NO
dc.subjectinkluderingnb_NO
dc.titleEit inkluderande læringsmiljø for elevar med vedtak om spesialundervisningnb_NO
dc.title.alternativeAn inclusive learning environment for pupils who have decision on special educational needs.nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280::Spesialpedagogikk: 282nb_NO
dc.source.pagenumber104nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record