Show simple item record

dc.contributor.authorViken, Alexander
dc.date.accessioned2018-10-30T12:53:56Z
dc.date.available2018-10-30T12:53:56Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2570154
dc.descriptionMastergradsoppgave i tilpasset opplæring, Høgskolen i Innlandet, 2018.nb_NO
dc.description.abstractNorsk: Denne masteroppgaven skrives ved Høgskolen i Innlandet innenfor temaet tilpasset opplæring. Min oppgave er en kvalitativ studie som tar for seg hvordan elever ytrer seg om internasjonale markeringer og posisjonerer seg overfor det flerkulturelle og flerreligiøse. Problemstillingen som har dannet grunnlaget for denne oppgaven er: «Hvordan ytrer barneskoleelever seg om det flerkulturelle og flerreligiøse i sammenheng med internasjonale markeringer i grunnskolen?». Denne studien skjer i forbindelse med FN-dagen, der jeg gjør empirisk datainnsamling på en flerkulturell barneskole på Østlandet. Jeg har gjennomført kvalitative intervjuer med åtte elever som representerer ulike språklige, religiøse og kulturelle bakgrunner. Oppgaven skrives i samarbeid med prosjektet Inclusive Practices or Exotic Happenings? A Study of International Weeks in Norwegian Primary School ved Høgskolen i Innlandet. Prosjektet drives av Joke Dewilde, Anne Skaret, Ole Kolbjørn Kjørven og Thor-André Skrefsrud. Her fokuseres det på hvordan internasjonale uker i grunnskolen legger til rette for et inkluderende fellesskap for en mangfoldig elevgruppe, og om organiseringen skaper eksotiske og fremmede bilder av minoritetselever. De internasjonale markeringene kjennetegnes ofte ved at lærerne og elevene samles der mat, musikk og ulike klesdrakter står i sentrum. Selv om elever, lærere og foreldre er positive til slike arrangementer, er forskningslitteraturen skeptisk. Mitt formål er å gi et komplekst bilde av internasjonale dager og vise hvordan elevene ytret seg og forholdt seg til «de kulturelle og religiøse andre». Mine funn viser at internasjonale dager ikke er enstydig positive eller negative, men heller svært komplekst. Elevene fortalte at FN-dagen var inspirerende og lærerik, samtidig som de formidlet en rekke holdninger som ikke kom frem eksplisitt. Ytringene er kategorisert innenfor fire ulike posisjoneringer overfor det flerkulturelle og flerreligiøse, og de fleste ytringene tematiserte oss-dem-perspektivet. Dette er grunnen til at jeg viet min oppgave til å fordype meg i nettopp dette.nb_NO
dc.description.abstractEnglish: This Master’s thesis is written at The Inland Norway University of Applied Sciences (INN University), within the subject area of Adapted Education. The present study is a qualitative study, addressing how pupils express themselves regarding events such as International Days and how they will respond to, and position themselves towards, multicultural and multireligious issues. This study asks: "How do primary school pupils express themselves (respond to??) about multicultural and multireligious issues, such as international events in school?" This thesis is written in cooperation with the project Inclusive Practices or Exotic Happenings (events)? A Study of International Weeks in Norwegian Primary School at the INN University. The project is run by Joke Dewilde, Anne Skaret, Ole Kolbjørn Kjørven and Thor-André Skrefsrud. This project is focusing on how International Weeks in primary school lay the groundwork for an inclusive community with a diverse group of pupils, and if the way they are organised create exotic and estranging images of pupils from minority groups. International events are often characterized by pupils and teachers socialising, and there will be food, music and different costumes. Although pupils, teachers and parents are positive towards these kinds of events, the research literature seem more sceptical towards it. My purpose with this study is to give a more detailed picture of international days, and to show how pupils expressed themselves about, and related to "the cultural and religious others". My findings show that having events such as international days are not unambiguously positive or negative, but rather quite complex. The pupils said that the events of the United Nations Day inspired them and gave them insight whilst at the same time brought to light a few attitudes that weren't expressed explicitly. The pupils' feedback is divided into four categories of positionings and most of the feedback revolves around the us-them-perspective; which is the reason why I chose to immerse myself into this exact topic.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectMITOnb_NO
dc.subjectflerkulturellnb_NO
dc.subjectinternasjonale markeringernb_NO
dc.subjectFN-dagennb_NO
dc.titleEn kvalitativ studie av internasjonale dager i grunnskolen: «Hvis vi er oss, hvem er de andre?»nb_NO
dc.title.alternativeA qualitative study of international days in elementary school: “If we are us, who are the others?”nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280::Spesialpedagogikk: 282nb_NO
dc.source.pagenumber109nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record